Hotărârea nr. 231/2008

privind acceptarea donaþiei reprezentând suprafaþa totalã de 3.350 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 7322/44, 7322/37, 7322/32, 7322/29, 7322/30 ºi 7322/31 înscrise în CFndf 6821, 6828, 6829 si 6830 Oradea, situat în Oradea zona strãzilor Apateului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației reprezentând suprafața totală de 3.350 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 7322/44, 7322/37, 7322/32, 7322/29, 7322/30 și 7322/31 înscrise în CFndf 6821, 6828, 6829 si 6830 Oradea, situat în Oradea zona străzilor Apateului - Nojoridului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55127 / 19.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 3.350 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 7322/44, 7322/37, 7322/32, 7322/29, 7322/30 și 7322/31 înscrise în CF ndf 6821, 6828, 6829 si 6830 Oradea, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/30.03.2006, se propune modernizarea și extinderea rețelei stradale în vederea accesibilității la parcelele destinate construirii în zona străzilor Apateului și Nojoridului, urmând ca terenul cu destinația de drum să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertelor de donație imobiliară autentificate cu nr. 2232/19.06.2007, 1270/13.04.2007, 572/22.02.2008, 627/27.02.2008 si 4772/15.11.2007, dl. Boldiș Lucian Alin și soția Boldiș Mihaela Daiana, dl. Bonica Cosmin Ioan, dl. Ianc Teodor și soția Ianc Floare, dl. Ciuciu Remus Gavril și soția Ciuciu Daniela si dl. Miclea Gheorghe Gabriel și soția Miclea Crina donează Municipiului Oradea suprafața totală de 3.350 mp., teren identificat cu nr. cadastrale sus menționate.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit. ,,a”, pct.13 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se acceptă donațiile reprezentând teren, cu destinația de ”drum public”, situat în zona Străzilor Apateului - Nojoridului după cum urmează:

 • a)  Dl. Boldiș Lucian Alin și soția Boldiș Mihaela Daiana donează cotele ce le dețin din terenul identificat cu nr. cadastrale 7322/32, 7322/37, 7322/44, 7322/29, 7322/30 și 7322/31 înscrise în CFndf 6821, 6828, 6829 si 6830 Oradea;

 • b)  Dl. Bonica Cosmin Ioan donează cotele ce le deține din terenul identificat cu nr. cadastrale 7322/32, 7322/37, 7322/44, 7322/29, 7322/30 și 7322/31 înscrise în CFndf 6821, 6828, 6829 si 6830 Oradea;

 • c)  Dl. Ciuciu Remus Gavril și soția Ciuciu Daniela donează cota ce o deține din terenul identificat cu nr. cadastral 7322/30 înscris în CFndf 6829 Oradea;

 • d)  Dl. Miclea Gheorghe Gabriel și soția Miclea Crina donează cotele ce le dețin din terenul identificat cu nr. cadastrale 7322/29 și 7322/30 înscrise în CFndf 6828 și 6829 Oradea;

 • e)  Dl. Ianc Teodor și soția Ianc Floare donează cota ce o deține din terenul identificat cu nr. cadastral 7322/31 înscris în CFndf 6830 Oradea.

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • • Administrația Imobiliară Oradea,

 • • Instituția Arhitectului Șef,

 • • Serviciul Patrimoniu,

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • • Dl. Boldiș Lucian Alin, prin grija Serviciului Patrimoniu

 • • Dl. Bonica Cosmin Ioan, prin grija Serviciului Patrimoniu

 • • Dl. Ciuciu Remus Gavril, prin grija Serviciului Patrimoniu

 • • Dl. Miclea Gheorghe Gabriel, prin grija Serviciului Patrimoniu

 • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr. 231

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Ionel Vila