Hotărârea nr. 230/2008

privind darea avizului de principiu pentru achiziþionarea cotei de 65/534 mp teren înscris in CF nr. 9409 Sântandrei cu nr. topo 1583/56 situat în Oradea, str. Henrik Ibsen, în vederea realizãrii accesului la blocurile de locuinþe din zonã

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind darea avizului de principiu pentru achiziționarea cotei de 65/534 mp teren înscris in CF nr. 9409 Sântandrei cu nr. topo 1583/56 situat în Oradea, str. Henrik Ibsen, în vederea realizării accesului la blocurile de locuințe din zonă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54906/17.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea avizului de principiu pentru achiziționarea cotei de 65/534 mp teren înscris in CF 9409 Sântandrei cu nr. topo 1583/56, situat în Oradea, str. Henrik Ibsen, în vederea realizării accesului la blocurile de locuințe din zonă,

Conform CF nr. 9409 Oradea, terenul în suprafață totală de 534 mp, din care se propune pentru achiziționare cota de 65/534 mp, este proprietatea d-lui Giulai Florian,

Această suprafață este necesară pentru realizarea accesului la blocurile de locuințe X6, X9 și X10 din Aleea Călinului și rezolvarea disfuncționalităților în circulația auto și pietonală din zonă.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. b) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), d), alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă avizul de principiu pentru achiziționarea cotei de 65/534 mp teren înscris in CF 9409 Sântandrei cu nr. topo 1583/56 în vederea realizării accesului la blocurile de locuințe din Aleea Călinului - Oradea.

Art.2. Se aprobă evaluarea proprietății imobiliare prin întocmirea unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat, membru ANEVAR;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliara Oradea,

  • -  Serviciul Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.230.

Hotărârea a fost adoptată cu ,, unanimitate “ voturi pentru.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila