Hotărârea nr. 228/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Lele Adrian Ovidiu, reprezentând suprafaþa de 727 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 16697 înscris în C.F. 87952 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Lele Adrian Ovidiu, reprezentând suprafața de 727 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 16697 înscris în C.F. 87952 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54818 din data de 14.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 727 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16697 înscris în C.F. 87952 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinația de “drum public”,

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr.713/19.06.2007, se propune extinderea rețelei stradale existente în zona de interes, prin creerea unor străzi secundare interioare cu un profil de 11,00 m. lățime.

Pentru asigurarea accesului la noile parcelele destinate construirii, se impune ca terenul rezervat modernizării și extinderii rețelei stradale să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 22/14.01.2008, dl. Lele Adrian Ovidiu donează Municipiului Oradea suprafața de 727 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16697, înscris în C.F. 87952 Oradea.

Ținând cont de prevederile art.7 lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Lele Adrian Ovidiu, reprezentând suprafața de 727 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 16697, înscris în C.F. 87952 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului -str. Apateului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Dl. Lele Adrian Ovidiu prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.228

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila