Hotărârea nr. 227/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Martin Ionel ºi soþia Martin Maria, reprezentând suprafaþa totalã de 223 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 3327/2 ºi 3327/3 înscrise în C.F.NDF 1991 Oradea, situat în Oradea zona str. Pãun Ioan Pincio - str. Cimbru

ROMÂNIA                                                                                                                      

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                           

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                             

CONSILIUL LOCAL                                                                                                      

           

 

H O T Ă R Â R E

 

privind acceptarea donaţiei d-lui Martin Ionel şi soţia Martin Maria, reprezentând suprafaţa totală de 223 mp. teren  identificat cu nr. cadastrale 3327/2 şi 3327/3 înscrise în C.F.NDF 1991 Oradea, situat în Oradea zona str. Păun Ioan Pincio - str. Cimbrului, cu destinaţia de “drum public”

 

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54901 din data de 17.03.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donaţiei reprezentând suprafaţa totală de 223 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 3327/2 şi 3327/3 înscrise în C.F.NDF 1991 Oradea, situat în Oradea zona str. Păun Ioan Pincio - str. Cimbrului, cu destinaţia de “drum public”,

Având în vedere că prin avizul C.M.U.A.T. nr.51/30.01.2004, se propune modernizarea str. Păun Ioan Pincio - str. Cimbrului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lăţime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donaţie imobiliară autentificată cu nr.2907/11.08.2004, dl. Martin Ionel şi soţia Martin Maria donează Municipiului Oradea suprafaţa totală de 223 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 3327/2 şi 3327/3, înscrise în C.F.NDF 1991  Oradea,

Ţinând cont de prevederile art.7 lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) şi art. 121  alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se acceptă donaţia d-lui Martin Ionel şi soţia Martin Maria,  reprezentând suprafaţa totală de 223 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 3327/2 şi 3327/3,  înscrise în C.F.NDF 1991 Oradea, situat în Oradea zona str. Păun Ioan Pincio - str. Cimbrului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administraţia Imobiliară Oradea,

- Instituţia Arhitectului Şef,

- Serviciul Patrimoniu,

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

- Dl. Martin Ionel, prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea,

- S.C. Compania de Apă Oradea.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Delorean Ion Iulius

 

Oradea, 27 martie 2008                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr.227                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                                                 Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”