Hotărârea nr. 226/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Alungi Mihai ºi soþia Alungi Daciana Mariana, reprezentând suprafaþa de 83 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 15920 înscris în C.F. 88814 Oradea, situat în Oradea str. Fãgetului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA                                                                                                                      

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                           

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                             

CONSILIUL LOCAL                                                                                                       

           

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind acceptarea donaţiei d-lui Alungi Mihai şi soţia Alungi Daciana Mariana, reprezentând suprafaţa de 83 mp. teren,  identificat cu nr. cadastral 15920 înscris în C.F. 88814 Oradea,

situat în Oradea str. Făgetului, cu destinaţia de “drum public”

 

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54903 din data de 17.03.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, a donaţiei reprezentând suprafaţa de 83 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15920 înscris în C.F.88814  Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinaţia de “drum public”,

Având în vedere că prin Avizul C.M.U.A.T. nr.1261/30.11.2006, se propune modernizarea str. Făgetului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lăţime, 6,0 m. din ax  pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donaţie imobiliară autentificată cu nr.313/12.03.2008, dl. Alungi Mihai şi soţia Alungi Daciana Mariana donează Municipiului Oradea suprafaţa de 83 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15920,  înscris în C.F. 88814  Oradea.

Ţinând cont de prevederile art.7 lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) şi art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art.1. Se acceptă donaţia d-lui Alungi Mihai şi soţia Alungi Daciana Mariana, reprezentând suprafaţa de 83 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 15920, înscris în C.F. 88814 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administraţia Imobiliară Oradea,

- Instituţia Arhitectului Şef,

- Serviciul Patrimoniu,

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

- Dl. Alungi Mihai prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea,

- S.C. Compania de Apă Oradea.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Delorean Ion Iulius

 

Oradea, 27 martie 2008                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr.226                                                                                                                   SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”

 

 
                                                                                                                                Ionel Vila