Hotărârea nr. 221/2008

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 3.863 mp reprezentând Creºa Oradea - str. Grãdinarilor nr.8

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.863 mp reprezentând Creșa Oradea - str. Grădinarilor nr.8

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.53305 din data de 20.02.2008, prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 3.863 mp. situat în Oradea, Str. Grădinarilor nr. 8.,

Planul de amplasament pentru suprafața de 3.863 mp, delimitează imobilul Creșa - str. Grădinarilor nr.8, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Oradea, conform poziției nr.6604 și 7232 din Anexa nr.2 la H.G. nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor.

În baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.c) și ale art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă radierea dreptului de folosință înscris în favoarea I.I.S. „Victoria” Fabrica de Spirt din Oradea, notat în CF nr.1122 Oradea, CF nr.1320 Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea Nr. cadastral cu suprafața de 3.863 mp. astfel:

CF în care este înscris nr. topo

Nr.topo din care se constituie nr. cadastral

Suprafața din C.F. a nr.topo.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.și se constituie în nr. cadastral -mp-

1122 Oradea

3921

167

167

1122 Oradea

3922

621

621

1122 Oradea

3923/1

40

40

1320 Oradea

3926

1446

1446

1312 Oradea

3923/2

1022

1022

14525 Oradea

3920

536

536

TOTAL:

3.832

3.832

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Birou Cadastru,

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.221


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila