Hotărârea nr. 22/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare Locuinþã unifamilialã S+P+M Etapa II - Reglementare parcela, str. Adevãrului nr. 26, nr. cad. 16418 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare Locuință unifamilială S+P+M Etapa II - Reglementare parcela, str. Adevărului nr. 26, nr. cad. 16418 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.105854 din data de 18.01.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare Locuință unifamilială S+P+M Etapa II- Reglementare parcelă, str. Adevărului nr.26, nr.cad. 16418 - Oradea, s-a elaborat la inițiativa beneficiarilor Filimon Florin și Filimon Marcela, în baza certificatului de urbanism nr.2801/11.08.2006 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit pe strada Adevărului și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață totală de 1705,0mp identificat cu nr. cadastral 16418 înscris în C.F.N.D.F nr. 87509 - Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Filimon Florin și Filimon Marcela, ca teren intravilan,

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe latura nordică a străzii Adevărului, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută. Circulația în zonă se desfășoară pe strada Adevărului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă și canalizare și rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare Locuință unifamiliala S+P+M, Etapa II- Reglementare parcelă, str. Adevărului nr.26, nr.cad.16418 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  amplasare casă familială în regim de înălțime S+P+M;

Regimul de aliniere față de stradă: Amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei 05/A- Reglementări:

  • -  Amplasarea clădirii la 28,15m de la aliniament ;

  • -  Retrageri laterale: retragere lateral stânga 13,20m, retragere lateral dreapta 2,0m ;

  • -  Indicii de ocupare a terenului sunt POT propus = 7,75% , CUT propus =0,2 se încadrează în indicii maximali de zona POT max.35%, CUT max. = 0,5;.

  • -  Amenajare 1 loc de parcare în incinta ;

Organizarea circulației: Lărgirea străzii Adevărului în dreptul parcelei beneficiarului, a făcut obiectul Etapei I și s-a aprobat prin HCL nr. 750/27.09.2007, terenul cu nr.cad. 16419 s-a înscris în CF NDF nr. 87510 în favoarea municipiului Oradea cu destinația de drum public.

Echiparea tehnico-edilitară: pentru alimentarea cu apă se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă, pentru canalizarea apelor uzate se va executa un sistem de canalizare prin rezervor vidanjabil iar pentru alimentarea cu energie electrică se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Filimon Florin și Filimon Marcela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.22


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”