Hotărârea nr. 219/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Pugna Ioan Mircea cu soþia Pugna Camelia Nicoleta, reprezentând suprafaþa de 137 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17440, provenit din nr. cadastral 15298 înscris în C.F. 86279 Oradea, situat în Oradea zona str.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Pugna Ioan Mircea cu soția Pugna Camelia Nicoleta, reprezentând suprafața de 137 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17440, provenit din nr. cadastral 15298 înscris în C.F. 86279 Oradea, situat în Oradea zona str. V. Zaharia

- str. Cimbrului f.n., cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54820 din data de 14.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 137 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17440 provenit din nr. cadastral 15298 înscris în C.F. 86279 Oradea, situat în Oradea zona str. V. Zaharia - str. Cimbrului f.n., cu destinația de “drum public”,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.972/20.12.2007, se propune prelungirea str. Cimbrului cu un profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr.490/18.02.2008, dl. Pugna Ioan Mircea cu soția Pugna Camelia Nicoleta donează Municipiului Oradea suprafața de 137 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17440, provenit din nr. cadastral 15298 înscris în C.F. 86279 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, lit.,,d”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Pugna Ioan Mircea cu soția Pugna Camelia Nicoleta, reprezentând suprafața de 137 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17440, provenit din nr. cadastral 15298 înscris în C.F. 86279 Oradea, situat în Oradea zona str. V. Zaharia - str. Cimbrului f.n.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Dl. Pugna Ioan Mircea prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.219

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila