Hotărârea nr. 216/2008

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 229 mp teren cu nr. cadastral 13092 înscris în CF 88831 Oradea, situat în Oradea str. N. Bolcaº nr.5 în favoarea dlui Bîrlãdeanu Gheorghe ºi soþia Bîrlãdeanu G

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 229 mp teren cu nr. cadastral 13092 înscris în CF 88831 Oradea, situat în Oradea str. N. Bolcaș nr.5 în favoarea dlui Bîrlădeanu Gheorghe și soția Bîrlădeanu Gheorghina Liliana

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.54819 din data de 14.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 229 mp. teren cu nr. cadastral 13092 înscris în CF 88831 Oradea situat în Oradea str.N.Bolcaș în favoarea lui Bîrlădeanu Gheorghe și soția Bîrlădeanu Gheorghina Liliana,

Având în vedere că familia Bîrlădeanu deține în proprietate apartamentul nr.4 și cota de 60 mp teren, cu nr.topo.2513/26/4, 2513/27/4, 2513/28/4, 2513/29/4 înscrise în CF nr.9125 Sântandrei,

Parcela cu nr. cadastral 13092 în suprafață de 229 mp, identificată conform Planului de amplasament anexat, este amplasată în curtea imobilului situat pe str. N. Bolcaș nr.5, fiind utilizată de către fam. Bîrlădeanu în regim de ”curte grădină” pentru care achită taxa teren conform prevederilor legale în vigoare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/28.06.2007,

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 229 mp. teren cu nr. cadastral 13092 înscris în Cf 88831 Oradea, situat în Oradea, Str. N. Bolcaș nr.5 în favoarea lui Bîrlădeanu Gheorghe și soția Bîrlădeanu Gheorghina Liliana, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat de către comisia de negociere va fi supus aprobării Consiliului Local Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Licitații Valorificare Active,

  • - dl. Bîrlădeanu Gheorghe, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.216

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila