Hotărârea nr. 215/2008

privind aprobarea bilanþurilor contabile, a conturilor de profit ºi pierdere ºi a repartizãrii profitului, aferente exerciþiului financiar al anului 2007 la S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, Regia autonomã de pieþe, agrement ºi salubritate Oradea si Regi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea bilanțurilor contabile, a conturilor de profit și pierdere și a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2007 la S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea si Regia Autonomă Oradea Transport Local.

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.128601 din data de 19.03.2007 întocmit de către Direcția Economică, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțurilor contabile, a conturilor de profit și pierdere și a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2007 la S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, RAPAS Oradea si OTL RA Oradea,

Având în vedere că adresele prin care S.C. Electrocentrale Oradea S.A., RAPAS Oradea si OTL RA Oradea, au transmis pentru analiză și avizare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2007,

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

In baza prevederilor dispozițiilor art.36 alin.2 lit.a), lit.b); alin.(3), lit.c), alin.(4), lit.(a), alin.6) lit.a) pct.14 și ale art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al S.C. Electrocentrale Oradea S.A la data de 31.12.2007, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contul de profit și pierdere al S.C. Electrocentrale Oradea S.A, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2007 la S.C. Electrocentrale Oradea S.A. conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bilanțul contabil la Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea la data de 31.12.2007 conform Anexei nr.4 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă contul de profit și pierdere la Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea, conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă repartizarea profitului exercițiului financiar al anului 2007 la Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea, conform Anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă bilanțul contabil al OTL RA Oradea la data de 31.12.2007 conform Anexei nr.7 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă contul de profit și pierdere al OTL RA Oradea, conform Anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, S.C. Electrocentrale Oradea S.A., RAPAS Oradea și OTL RA Oradea.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

  • -  Regia Autonomă Oradea Transport Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.215.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila