Hotărârea nr. 210/2008

privind aprobarea organigramei pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA.

Analizând raportul de specialitate nr.128.019 din data de 18 martie 2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Ținând seama de prevederile art. 111 lit.a) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, În baza art.36 alin.2 lit.a, alin.3, lit.c și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- SC Electrocentrale Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 18 martie 2008

Nr.210.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila