Hotărârea nr. 209/2008

Privind aprobarea organigramei pe anul 2008 la S.C. Compania de Apã Oradea S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei pe anul 2008 la S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Analizând raportul de specialitate nr.128.019 din data de 18 martie 2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei pe anul 2008 la SC Compania de Apă Oradea SA,

Prin adresa nr. 5685/13 martie 2008 S.C. Compania de Apă Oradea S.A. a transmis pentru analiză și avizare Organigrama societății pe anul 2008.

Organigrama propusă de Consiliul de Administrație al societății cuprinde modificări față de anul precedent determinate de :

  • •   transformarea Companiei în operator regional și implicit extinderea ariei de activitate,

  • •  reducerea numărului de personal pentru Oradea ca urmare a concedierii colective din anul 2007. Creșterea complexității unor activități precum și necesitatea coordonării mult mai bună a acestora,

concentrarea și creșterea răspunderii au condus la propunerea de a înființa 6 Direcții care grupează anumite activități după specificul și conexiunile dintre ele ( ex. Canalul cu epurarea, achizițiile publice cu investițiile, etc.).

Aceste Direcții vor fi următoarele:

  • -  Direcția Management Apă Potabilă,

  • -  Direcția Management Apă Uzată,

  • -  Direcția Programe Internaționale,

  • -  Direcția Dezvoltare,

  • -  Direcția Calitate.

În ceea ce privește Zona Metropolitană, s-a propus înființarea unor sectoare pentru rețele apă și canalizare, fiecare la Direcția respectivă, cu un număr total de 44 posturi, respectiv 23 posturi pentru Sectorul Rețea Zonă Metropolitană și 21 posturi pentru Sectorul Canal Zonă Metropolitană.

Numărul total de posturi prevăzut în noua Organigramă este de 592 de posturi din care Oradea 548 de posturi față de 599 posturi prevăzute în Organigrama precedentă.

Ținând seama de prevederile art. 111 lit.a) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale,

În baza art.36 alin.2 lit.a, alin.3, lit.c și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama pe anul 2008 la SC Compania Oradea SA, conform anexei nr.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă Oradea SA să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare conform noii structuri organizatorice.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 18 martie 2008

Nr.209.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR