Hotărârea nr. 208/2008

Pentru majorarea patrimoniului Regiei Autonome Oradea Transport Local prin aportul în numerar al Municipiului Oradea, privind achiziþionarea a 10 tramvaie

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru majorarea patrimoniului Regiei Autonome Oradea Transport Local prin aportul în numerar al Municipiului Oradea, privind achiziționarea a 10 tramvaie

Analizând raportul de specialitate nr.127.787 din data de 18 martie 2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea majorării patrimoniului Regiei autonome Oradea Transport Local prin aportul în numerar al municipiului Oradea, privind achiziționarea a 10 tramvaie,

În 11.01.2008 s-a semnat contractul de furnizare produse nr.102811, având ca obiect achiziționarea a 10 tramvaie marca SIEMENS, între:

  • •       Municipiul Oradea, în calitate de finanțator,

  • •      Regia Autonomă Oradea T ransport Local, în calitate de achizitor,

  • •      SC Siemens SRL, în calitate de furnizor.

Prin HCL nr.855/31 octombrie 2007 se aprobă contractarea de către Municipiul Oradea a unui împrumut bancar intern sau extern, în euro, sau a unui leasing financiar, pentru finanțarea achiziției celor 10 tramvaie pentru transportul urban de călători în Municipiul Oradea.

Pentru contractarea acestui împrumut (27.350.000 €), s-a desfășurat o procedură de achiziție publică, câștigătorul procedurii fiind Dexia Kommunalkredit Bank AG.

Având în vedere faptul că obligația de plată a produselor revine RA OTL în calitate de achizitor, iar împrumutul a fost contractat de Municipiul Oradea în calitate de finanțator, modalitatea de transfer a banilor către RA OTL se va realiza prin majorarea succesivă a patrimoniului Regiei prin aport în numerar din partea Municipiului.

Ținând cont de cele prezentate mai sus precum și de prevederile:

  • •      art.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome Oradea Transport Local aprobat prin HCL nr.72/15 februarie 2006 și modificat prin HCL 266/29 martie 2006 care permite reducerea sau mărirea capitalului social conform prevederilor legale

  • •       art.17, art.36 alin.2 lit.a, alin.3, lit.c și art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea patrimoniului Regiei Autonome Oradea Transport Local, prin aportul în numerar al Municipiului Oradea, în sumă de 27.350.000 €, cu destinația achiziționării a 10 tramvaie.

Art.2. Înregistrarea de către Regia Autonomă Oradea Transport Local a aportului în numerar, se va realiza pe măsura virării tranșelor de către Municipiul Oradea, echivalate în lei la data transferului.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Oradea Transport Local și Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Regia Autonomă Oradea Transport Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 18 martie 2008

Nr.208.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR