Hotărârea nr. 206/2008

Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: Coridoare de dezvoltare - Reabilitare DRUM UZINAL aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructurã în municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție:

Coridoare de dezvoltare - Reabilitare DRUM UZINAL aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură în municipiul Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate nr.108.551 din data de 21.02.2008 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție Coridoare de dezvoltare - Reabilitare DRUM UZINAL aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură în municipiul Oradea”

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.36 alin.2) lit.b), lit.d), alin.4), lit.a), lit.d), alin.6 lit.a), pct.10 și ale art.45 alin.2) lit.a), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție “Coridoare de dezvoltare - Reabilitare DRUM UZINAL aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură în municipiul Oradea”, având următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:..............Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar:............................................Primăria Municipiului Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INVESTIȚII ..................................5.334.734 Lei / 1.525.386 Euro

din care: construcții montaj.........................4.969.117 Lei / 1.420.844 Euro

(prețuri 12. 2007, 1 euro=3,497 lei)

EȘALONAREA INVESTIȚIEI....................................anul I

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI.....................9 luni

CAPACITATI

Carosabil

- lungime totală

3.617 m

- lățime parte carosabilă

7 m

- suprafața părții carosabile cu racorduri accese

25.540 mp

- lățime trotuare variabilă cuprinsă între

1,5 - 2,5 m

- lățime zone verzi între

1,5 - 4,0 m

- parcări

515 mp

Toate rețelele de utilități se vor realiza în afara carosabilului, având în vedere existența spațiilor verzi existente de-a lungul drumului.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

J                                                       J

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Tehnică,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 18 martie 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.206.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila