Hotărârea nr. 205/2008

Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str. Cornului – varianta B”

ROMÂNIA                                                                                                                        

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                               

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                      

           

 

H O T Ă R Â R E

 

Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţie:

“Modernizare str. Cornului – varianta B”

 

 

Analizând Raportul de Specialitate nr.127.262 din data de 17.03.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţie “Modernizare str. Cornului – varianta B”

Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.36 alin.2) lit.b), lit.d), alin.4), lit.a), lit.d), alin.6 lit.a), pct.10 şi ale art.45 alin.2) lit.a), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiţie “Modernizare str. Cornului – varianta B”, având următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal  de credite: …………..Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar:……………………………………Primăria Municipiului Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Varianta B

Valoarea totala  a investitei…………………883.488 lei / 267.724  € incl. TVA

din care: construcţii montaj ……………….. 782.749 lei / 236.768  € incl. TVA

(preţuri febr. 2008, 1 euro=3,6 lei)

EŞALONAREA INVESTIŢIEI ……………………………… anul  I

DURATA DE REALIZARE …………..………………………3 luni

CAPACITATI

Carosabil

-               lungime 452 m

-               lăţime 5,5 m

Trotuare

-               lungime 2x452 m

-               Lăţime 0,5-1,2 m

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din sursele bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiţii ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-        Direcţia Tehnică,

-        Direcţia Economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Delorean Ion Iulius

Oradea, 18 martie 2008                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.205.                                                                                                                          SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”

 

 
                                                                                                                                        Ionel Vila