Hotărârea nr. 198/2008

Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “ Acces drum centurã-zona Bumbacului – varianta A”

ROMÂNIA                                                                                                                        

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                               

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                      

           

H O T Ă R Â R E

 

Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţie:

Acces drum centură-zona Bumbacului – varianta A”

 

Analizând Raportul de Specialitate nr.126.743 din data de 14.03.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţie “Acces drum centură-zona Bumbacului – varianta A”

Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.36 alin.2) lit.b), lit.d), alin.4), lit.a), lit.d), alin.6 lit.a), pct.10 şi ale art.45 alin.2) lit.a), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiţie “Acces drum centură-zona Bumbacului – varianta A”, având următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal  de credite: …………..Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar:……………………………………Primăria Municipiului Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Varianta A

Valoarea totala  a investitei………………… 5.036.271 lei / 1.526.143 € incl TVA

din care: construcţii montaj ……………….   4.463.505 lei / 1.350.255 € incl. TVA

 (preţuri  FEBRUARIE 2008      1 EURO = 3,6 LEI)

EŞALONAREA INVESTIŢIEI …………………………… anul  I

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI……………10 luni

CAPACITATI

Carosabil

Lungime

ml

1.276,00

Lăţime

ml

7,00

Trotuare

Lungime

ml

1.660,00

Lăţime

ml

1,50

Canalizare pluviala

Tub PVC Φ 315

ml

1.315,00

guri de scurgere

buc

46,00

camine vizitare

buc

33,00

Piste ciclisti str. II

Lungime

ml

2 x 175,0

Latime

ml

 1 ml + 0,5

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din sursele bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiţii ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-        Direcţia Tehnică,

-        Direcţia Economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Delorean Ion Iulius

Oradea, 18 martie 2008                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.198.                                                                                                                          SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”

 

 
                                                                                                                                        Ionel Vila