Hotărârea nr. 191/2008

Privind suportarea din bugetul Administraþiei Sociale Comunitare Oradea al anului 2008 a cheltuielilor privind activitãþile desfãºurate cu ocazia marcãrii evenimentelor naþionale si internaþionale in domeniul asistentei si protecþiei sociale, precum si cu

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                                                                                           

                                                                                                                        

                                                                                                                            

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind suportarea din bugetul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea al anului 2008 a  cheltuielilor privind activităţile desfăşurate cu ocazia marcării evenimentelor naţionale si internaţionale in domeniul asistentei si protecţiei sociale, precum si cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paştelui şi Crăciunului pentru persoanele si familiile aflate in nevoie

 

 

 

            Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 212241 din  11.03.2008 prin care Administraţia Socială Comunitară Oradea propune aprobarea suportării din bugetul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea al anului 2008 a  cheltuielilor privind activităţile desfăşurate cu ocazia marcării evenimentelor naţionale şi internaţionale în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, precum şi cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paştelui şi Crăciunului pentru persoanele şi familiile aflate în nevoie,

Ţinând seama de prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistentă socială,

Văzând prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale si a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

In baza art. 36 alin.2 lit. b, d, alin. 4 lit. a, alin.6 lit.a pct.2 si art.45 alin.2 lit. a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

 

Art.1 Se aprobă suportarea din bugetul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea pe anul 2008 a cheltuielilor privind activităţile desfăşurate cu ocazia marcării evenimentelor naţionale si internaţionale în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, precum şi cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paştelui şi Crăciunului pentru persoanele şi familiile aflate în nevoie.

Pentru acordarea de pachete cuprinzând alimente de bază cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paştelui şi Crăciunului, precum şi cu ocazia Zilei Internaţionale a Senectuţii se alocă suma de 120.000 lei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Socială Comunitară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Administraţia Socială Comunitară Oradea,

-          Se publică în presa locală.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ioan Iulius

 

                       

Oradea, 11 martie 2008                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.191.                                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                                             Ionel Vila

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”