Hotărârea nr. 183/2008

privind darea acordului de principiu pentru trecerea bunului imobil identificat sub nr.814, cod 8.29.09 nr. M.F. 106.718, reprezentând faptic terenuri ºi clãdiri din domeniul public al Statului Român ºi administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, în do

ROMÂNIA                                                                                                                      

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                           

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                             

CONSILIUL LOCAL                                                                                                       

           

 

H O T Ă R Â R E

 

privind darea acordului de principiu pentru trecerea bunului imobil identificat sub nr.814, cod 8.29.09 nr. M.F. 106.718, reprezentând faptic terenuri şi clădiri din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea pentru dezvoltarea unui Parc Tehnologic

 

 

            Analizând iniţiativa legislativă a grupului de consilieri aparţinând Partidului Democrat – Liberal, înregistrată sub nr. 9 din 3 martie 2008, prin care propun Consiliului local al municipiului Oradea privind darea acordului de principiu pentru trecerea bunului imobil identificat sub nr.814, cod 8.29.09 nr. M.F. 106.718, reprezentând faptic terenuri şi clădiri din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea pentru dezvoltarea unui Parc Tehnologic,

            Motivele pentru care Partidul Democrat-Liberal Bihor susţine acest proiect pentru municipiul Oradea sunt atât de natură juridică cât şi de natură a implicaţiilor sociale pe care un astfel de proiect îl are pentru populaţia municipiului Oradea,

            În baza art.9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

            În baza art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.e şi art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1. Se dă avizul de principiu pentru trecerea bunului imobil identificat sub nr.814, cod 8.29.09 nr. M.F. 106.718, reprezentând faptic terenuri şi clădiri din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

            Art.2. Se solicită Guvernului României pentru ca, prin Hotărâre de Guvern, bunul imobil identificat sub nr.814, cod 8.29.09 nr. M.F. 106.718, reprezentând faptic terenuri şi clădiri, să treacă din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, aşa cum prevede art. 9 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

            Art.3. Se stabileşte destinaţia bunului imobil identificat sub nr.814, cod 8.29.09 nr. M.F. 106.718 şi în Cartea Funciară nr.3174 cu nr. topografice 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653 ca bun destinat înfiinţării unui Parc Tehnologic în municipiul Oradea.

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea şi Administraţia Imobiliară Oradea.

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Primarul municipiului Oradea

-          Administraţia Imobiliară Oradea,

-          Instituţia Prefectului judeţului Bihor.

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 3 martie 2008                                                                                     CONTRASEMNEAZÃ

Nr.183.                                                                                                                      SECRETAR,

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.                                                                    Ionel Vila