Hotărârea nr. 180/2008

privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru Creºa Oradea, începând cu data de 01.03.2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Creșa Oradea, începând cu data de 01.03.2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.49/25.02.2008 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Creșa Oradea, începând cu data de 01.03.2008,

Conform art.31 alin.6 din Legea 216/2001 privind Bugetul de Stat pe 2001,Cresa Oradea este o instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Oradea,

Având în vedere necesitatea dezvoltării serviciului tip “creșă”, ținând cont de numărul mare de solicitări și de faptul că în ultimii ani acest tip de serviciu nu s-a dezvoltat și insuficiența locurilor disponibile la acest moment, în cele 8 secții ale Creșei Oradea;

Luând în considerare Acordul de parteneriat nr.210399 din 21.02.2008 încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului, Creșa Oradea, VZW Oradea și Asociația Solid, care presupune înființarea în cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Plopii fără soț”, a unui serviciu social specializat tip creșă, conform Legii nr.263/2007 și care va fi Secția nr.III a Creșei Oradea cu o capacitate de 40 de paturi, structurată pe 2 grupe;

În baza prevederilor art.36 alin.(2) alin.a), alin.(3) lit.b), alin.(4) lit a) si art. 45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama pentru Creșa Oradea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcții și numărul de personal pentru Creșa Oradea, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la data de 01.03.2008.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Creșa Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu Creșa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 29 februarie 2008

Nr.180


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr.1
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAAGENDAT=90 C=11 C=11E=25 D=54D=54
CREŞA ORADEAT = 66total
C =conducere
E =executie
D =deservire
ORGANIGRAMA CRESA ORADEA PRIMAR
valabila incepand cu data de 1 MARTIE 2008 p. primar
Viceprimar
dr.ing. MIHAI DAN GROZA
C. L. O.
PRIMAR
DIRECTOR 1
CONT. SEF1
STR. POIENIŢEI NR. 2ASECŢIA IX - 36 PATURISTR. MIHAI VITEAZUL NR. 6SECŢIA VIII - 20 PATURISTR. CALUGARENI NR. 4ASECŢIA VII - 40 PATURISTR. ALUMINEI NR. 100SECŢIA VI - 20 PATURISTR. HAŢEGULUI NR. 32SECŢIA V - 15 PATURISTR. ONISIFOR GHIBU NR. 16SECŢIA IV - 35 PATURISTR. ION ALEXEI NR. 23SECŢIA III - 40 PATURISTR. GRĂDINARILOR NR. 8SECŢ II PAT. - 17 DE ZI - 22 SAPT.PIAŢA 1 DECEMBRIE SECŢIA I - 40 PATURIRESURSE UMANECOMPARTIMENT DESERVIRE - INTREŢINERECOMPARTIMENTAPROVIZIONARECOMPARTIMENTFINANCIAR - CONTABILCOMPARTIMENT
1 3 61 - 31 61 - 31-31 - 61 6 81 7 121 2 7- 1 -2- 1 -- 3 -
C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D
T=10T=4T=7T=4T=4T=7T=15T=20T=10T=1T=2 T=1T=3
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Anexa nr. 2
STATDE FUNCTII
valabil incepand cu data de 01.03.2008
PERSONAL CONTRACTUAL:
nr nr.posturi d.c.ocupate
crtFUNCTIASTUD.TREAPTATOTALd.c.TOTAL d.c.
PROF.condcond.
1DIRECTOR - CONSILIER SI/A1111
2CONTABIL SEF - REFERENT PLI/A1111
3CONSILIERSI1010
4REFERENT SPECIALITATESII1010
5REFERENT MI/A1010
6MERCEOLOGMI1010
7MAGAZIONERMI1010
8MUNCIT.CALIF.G.MI3030
9MUNCIT.CALIF.G.MII6040
10MUNCIT.CALIF.MIII1000
11ASISTENT.MED.PR.SSD2222
12ASISTENT PED.PR.PLPR9786
13ASISTENT MED.PL1010
14SORA PED.PR.M1010
15INFIRMIERAG/MGEN/MED480380
16INGRIJ.CURATENIEGGEN5040
17SPALATOREASAGGEN2010
18MEDICSSPEC.PED1010
19PSIHOLOGSSPEC.PSIH1000
20PORTARMI3000
TOTAL90117010
Numar total de posturi contractuale: 90.
"Oradea, 29 februarie 2008"
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------