Hotărârea nr. 177/2008

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Clubul Sportiv al Veteranilor Oradea - Bihor în vederea organizãrii unor concursuri sportive la Centrele Sociale Multifuncþionale pentru Persoane Vârstnic

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Clubul Sportiv al Veteranilor Oradea - Bihor în vederea organizării unor concursuri sportive la Centrele Sociale Multifuncționale pentru Persoane Vârstnice din Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr.209944 din data de 18.02.2008 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Clubul Sportiv al Veteranilor Oradea - Bihor în vederea organizării unor concursuri sportive la Centrele Sociale Multifuncționale pentru Persoane Vârstnice din Oradea,

Având în vedere Cererea nr.227426/03.12.2007 prin care Clubul Sportiv al Veteranilor Oradea -Bihor solicită încheierea unui acord de parteneriat care are ca obiectiv organizarea unor concursuri sportive: șah, cruce și table, la Centrele Sociale Multifuncționale pentru Persoane Vârstnice din Oradea în vederea implicării persoanelor vârstnice în activități sportive, de agrement și petrecere a timpului liber. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt persoanele care au împlinit vârsta de 50 de ani, care au calitatea de pensionari,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) și lit.(e); alin.6 lit.(a), pct.2; alin.7, lit.(a) si art.45, alin.2, lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Clubul Sportiv al Veteranilor Oradea - Bihor în vederea organizării unor concursuri sportive la Centrele Sociale Multifuncționale pentru Persoane Vârstnice din Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Clubul Sportiv al Veteranilor Oradea.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Delorean Ioan Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.177.


CONTRASEMNEAZA SECRETAR Ionel Vila