Hotărârea nr. 176/2008

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea, Creºa Oradea, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Bihor, Fundaþia VZW Oradea ºi Asociaþia Solid Internaþional, în vederea dezvoltã

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Creșa Oradea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Fundația VZW Oradea și Asociația Solid Internațional, în vederea dezvoltării serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Comunitare “ Plopii fără soț”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.228023 din data de 18.02.2008 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea acordului de Parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Creșa Oradea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Fundația VZW Oradea și Asociația Solid Internațional, în vederea dezvoltării serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Comunitare “ Plopii fără soț”,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.935 din 21.12.2006 privind darea avizului de principiu în vederea încheierii unui acord de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Fundația VZW Oradea și Asociația Solid International pentru colaborare în cadrul proiectului “Centru de Protecție a Copilului și Suport Familial”,

Parteneriatul dorește dezvoltarea serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Comunitare « Plopii fără soț », prin înființarea în cadrul acestuia a unui serviciu tip creșă și dezvoltarea în cadrul complexului a unor servicii sociale primare și specializate pentru persoane și familii aflate în dificultate din municipiul Oradea,

In temeiul art. 36 alin.2 lit.d) și lit.e), alin.6 lit.a), pct.2, alin.7, lit.a) și art.45, alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Creșa Oradea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Fundația VZW Oradea și Asociația Solid International, în vederea dezvoltării serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Comunitare “ Plopii fără soț”.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -       Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -       Creșa Oradea,

 • -       Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor,

 • -      Fundația VZW Oradea,

 • -       Asociația Solid International.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ioan Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.176


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

87706ecea5a874c64bf5d778eabeec72fd7c539978c7ac5fb24b24b342a8c9fc

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA


ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA COMPARTIMENT PROGRAME, PREVENIRE SI COMBATERE MARGINALIZARE SOCIALA

Cod operator 1521


410209 Oradea - Bihor            CF 14371033

Str. Primăriei, nr. 42 Telefon: 0040359/ 411925

E-mail: asco@rdsor.ro              Fax:    0040259/ 441678

Web: www.asco-oradea. ro

ANEXA la Hotararea Consiliului Local nr.176/2008

Nr. 210399 din 21.02.2008

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:

1. Administratia Sociala Comunitara Oradea, cu sediul in Oradea, str. Primariei, nr. 42, jud. Bihor, reprezentată legal prin Dna. Adina Madar, in calitate de director executiv;

2. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu sediul in Oradea, str Feldioarei, nr 13, reprezentata legal prin D-na Koncsek Vadnai Zita, in calitate de director executiv.

 • 3. Cresa Oradea, , cu sediul in Oradea, Str.P-ta 1 Decembrie, jud.Bihor, reprezentata legal prin D-na Macrea Valeria-Elena, in calitate de director

 • 4. VZW Oradea, înregistrată în Het Veld nr. 25, 2240 Zandhoven, Belgia, reprezentată prin Dl. Patrick Bellink, în calitate de președinte

 • 5. Asociația Solid, înregistrată în La Baumaniere, Rue de Creta-Co, 1936 Verbier,Elveția, reprezentată prin Dl Bert Goovaerts, în calitate de coordonator proiect

I. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT il constituie dezvoltarea serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Comunitare « Plopii fara sot », aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, prin :

 • •  înființarea in cadrul acestuia a unui serviciu social specializat tip cresa, conform Legii nr. 263/2007.

 • •  Dezvoltarea in cadrul complexului a unor servicii sociale primare si specializate

 • •  Constituirea unui consiliu de conducere cu caracter consultativ format din : sef cresa, sef centru de consiliere, sef centru de primire in regim de urgenta, consilier local, cate un reprezentant din partea fiecarui partener si prezidat de un sef de complex.

II. OBLIGATIILE PARTILOR

Administratia Sociala Comunitara Oradea se obliga:

 • a) sa desemneze un reprezentant in consiliul de conducere al Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

 • b) sa garanteze si sa promoveze respectarea drepturilor copiilor care frecventeaza cresa

 • c) sa identifice si sa evalueze situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa

 • d) sa ia toate masurile in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa

 • e) sa informeze Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu privire la cazurile de risc depistate

 • f)  sa colaboreze cu partenerii prezentului acord

 • g) sa organizeze campanii de informare publica, cu privire la serviciile oferite in cadrul cresei.

 • h) sa monitorizeze desfasurarea activitatilor cresei

 • i)  sa promoveze activitatile Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

Cresa Oradea se obliga:

 • a) sa desemneze un reprezentant in consiliul de conducere al Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

h) sa garanteze si sa promoveze respectarea drepturilor copiilor care frecventeaza cresa

 • c) sa acopere cheltuielile curente ale serviciului tip cresa: cheltuieli de regie(apa-canal), incalzire, energie electrica, telefonie, internet,etc.

 • d) sa selecteze personalul cresei conform prevederilor legale, cu consultarea reprezentantului VZW Oradea, si sa asigure cheltuielile de personal

 • e) sa asigure servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor care frecventeaza cresa

 • f)  sa asigure un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor care frecventeaza cresa

 • g) sa asigure supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si sa acorde primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de catre sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz.

 • h) Sa asigure nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare

 • i)  Sa asigure prepararea hranei in bucataria complexului si sa suporte cheltuielile de intretinere ale acesteia

 • j)  Sa colaboreze cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si sa realizeze o relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului

 • k) Sa asigure consiliere si sprijin pentru parinti

 • l)  Sa asigure cheltuielile ocazionate de hrana copiilor si materialul didactic folosit in desfasurarea activitatilor specifice

 • m) Să asigure transportul copiilor de la domiciliu la creșă și de la creșă la domiciliu

 • n) Sa foloseasca cladirea si spatiul aferent exclusiv pentru realizarea serviciilor sociale stabilite prin parteneriat

 • o) Sa colaboreze cu partenerii prezentului acord.

 • p) Sa informeze prin rapoarte periodice partenerii prezentului acord, cu privire la activitatile cresei

 • q) sa promoveze activitatile Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

 • r)  Sa asigure cheltuielile de întreținere și pentru reparațiile deteriorărilor curente care apar în utilizarea cotei parte din clădire și infrastructurii creșei, cu excepția lucrărilor de reparații capitale

 • s) Va organiza serviciile astfel incat copiii proveniti din familii cu probleme sociale să beneficieze de prioritate la înscriere

 • t)  Va obține toate autorizațiile necesare funcționării serviciilor conform legislației în vigoare

 • u) Sa depisteze situatiile de risc social survenite in randul beneficiarilor cresei

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului se obliga:

 • a) sa desemneze un reprezentant in consiliul de conducere al Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

 • b) sa garanteze si sa promoveze respectarea drepturilor copiilor care frecventeaza cresa

 • c) sa monitorizeze si sa analizeze situatia copiilor care frecventeaza cresa, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;

 • d) sa coordoneaze metodologic si sa sprijine Administratia Sociala Comunitara Oradea in activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa.

 • e) Sa asigure desfasurarea unui program de educatie parentala pentru parintii copiilor care frecventeaza cresa

 • f)  Sa ofere sprijin si consiliere pentru parintii copiilor care frecventeaza cresei

 • g) sa promoveze activitatile Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

Fundatia belgiana VZW Oradea se obliga:

 • a) sa desemneze un reprezentant in consiliul de conducere al Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

 • b) sa echipeze complexul cu dotarile necesare

 • c) sa se implice in selectarea personalului care va fi angajat

 • d) sa sprijine dezvoltarea profesionala a intregului personal

 • e) sa promoveze activitatile Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

Asociatia Solid se obliga:

 • a) sa desemneze un reprezentant in consiliul de conducere al Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

 • b) sa dea in folosinta cladirea si terenul aferent prin incheierea unui contract de comodat

 • c) sa suporte taxele aferente dreptului de proprietate (impozit pe cladire si teren)

 • d) sa suporte cheltuielile ocazionate de eventualele reparatii capitale ale imobilului

 • e) sa promoveze activitatile Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fara sot”

III. DURATA prezentului acord de parteneriat este de 5 ani de la data semnarii prezentului acord, cu posibilitate de prelungire, in conformitate cu prevederile legale.

 • IV. ÎNCETAREA PARTENERIATULUI - prezentul parteneriat încetează in următoarele situatii:

 • a) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, in cazul in care nu se recurge la prelungirea lui

 • b) in situatia in care una dintre parti nu-si respecta obligatiile asumate in acordul de parteneriat

 • c) in situatia in care una dintre parti solicita rezilierea prezentului acord, cu conditia instiintarii prealabile a partenerilor cu cel putin 6 luni inainte.

V. DISPOZITII FINALE

Asociatia Solid, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Cresa Oradea vor stabili de comun acord, printr-un contract de comodat, detaliile legate de modul de functionare si utilizare a spatiului in care functioneaza Complexul de Servicii Comunitare « Plopii fara sot »

Consiliul de conducere al complexului va stabili criteriile de selectie a beneficiarilor serviciului de tip cresa.

Consiliul de conducere al complexului va stabili modul de colaborare a partenerilor .

Consiliul de conducere al compkexului va stabili atributiile care ii revin in cadrul functionarii Complexului de Servicii comunitare « Plopii fara sot ».

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în 5 exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

Administratia Sociala

Directia Generala de Ssistenta Sociala si Protectia Copilului KONCSEK VADNAI ZITA


VZW Oradea

PATRICK BELLINCK

Președinte


Comunitara Oradea

ADINA MADAR

Creșa Oradea

MACREA VALERIA ELENA

Director

Asociatia Solid

BERT GOOVAERTS

Coordonator proiect