Hotărârea nr. 174/2008

Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfãºuratã în anul 2007 de cãtre Direcþia de Evidenþã a Persoanelor a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată în anul 2007 de către Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.560107/19.02.2008 întocmit de către Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea, prin care se prezintă Consiliului local al municipiului Oradea activitatea desfășurată în anul 2007 de către Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.927/21.12.2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea, ca serviciu public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea,

În baza prevederilor art.36 alin.1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.12) și art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată în anul 2007 de către Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

• Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.174


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

50f2ba6f3074c46688245c24a8ee469787d8ddd0a5b4572e1cb33eaf92e984b9

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

RAPORT

privind activitatea desfășurată in anul 2007 de catre Direcția de Evidentă a Persoanelor a municipiului Oradea

Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea cuprinde o structură funcțională alcătuită din directorul executiv, șefi serviciu, șef birou și aparatul propriu de specialitate care duc la îndeplinire hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului și deciziile directorului.

Conform legislației în materie, respectiv O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, precum și H.C.L. nr. 927/2006, Direcția de Evidență a Persoanelor este organizată și funcționează ca un serviciu public cu personalitate juridică, care are patrimoniu și buget propriu, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea, iar din punct de vedere metodologic se află sub îndrumarea și controlul I.N.E.P. București din cadrul M.I.R.A.

Aparatul de lucru propriu este format din entitățile funcționale stabilite prin organigrama aparatului propriu de specialitate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 585/31.07.2007 și cuprinde:

 • • Serviciul de Evidență a Persoanelor,

 • •  Serviciul Starea Civilă,

 • • Serviciul Economic,

 • •  Servicial Juridic, Administrativ și Achiziții Publice,

 • •  Biroul Relații cu Publicul,

 • • Compartimentul Informatică,

 • • Compartimentul Actualizare și Valorificare Registru Național de Evidente a Persoanelor.

Principalele procese derulate în activitatea instituției sunt următoarele:

• Evidența persoanelor

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

 • •  Starea civilă

 • • Colectarea și utilizarea taxelor și amenzilor

 • •  Furnizarea serviciilor de utilitate publică

 • • Orientarea și informarea cetățeanului

 • •  Organizarea și derularea colaborării cu alte instituții

 • • Administrație internă și resurse umane

În perioada 12.02 - 14.02.2007, firma IFU CERT din Germania a realizat auditul de certificare al Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 și SR EN ISO 14001:2005. În urma activității de audit au fost obținute certificatele privind implementarea unui sistem integrat de management și calitate mediu (SMIQM).

Raport privind analiza de management a activitatii directorului

Numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 466 din 29.06.2006 în funcția de director executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor, devenită în anul 2007 o instituție publică cu personalitate juridică și buget propriu, dl. Gheorghe Seica s-a preocupat atât de creșterea calității serviciilor oferite cetățeanului în sfera evidenței persoanelor și a stării civile cât și de asigurarea funcționalității administrative la nivelul întregii autorități publice, stabilind obiective clare și termene concrete de realizare a lor .

În acest demers un prim set de măsuri a constat în instituirea unor măsuri specifice al căror scop a fost de a crește satisfacția cetățeanului prin oferirea unor servicii de calitate .

Scăderea perioadei de așteptare pentru depunerea documentelor necesare eliberării actelor de identitate de la 30 la 15 minute, eliberarea actelor de identitate și a celor de stare civilă în regim de urgență, soluționarea cererilor privind eliberarea actelor de stare civilă în termen de 7 zile și reducerea numărului de reclamații au reprezentat câteva dintre obiectivele importante stabilite pentru anul 2007 la a căror îndeplinire un rol semnificativ l -a avut conducătorul instituției .

Un aspect inedit în domeniul stării civile îl constituie arhiva electronică, a cărei realizare este posibilă datorită implementării cu succes a proiectului câștigat în cadrul Programului Phare CBC ceea ce va permite păstrarea în format electronic a actelor de naștere, căsătorie și deces din ultimul secol.


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Introducerea stației mobile pentru școli și eliberarea actelor de identitate la domiciliul cetățeanului reprezintă obiective propuse și realizate în anul 2007 care au adus un plus de valoare a serviciilor oferite cetățeanului .

Realizarea acestor obiective în anul 2007 nu era posibilă fără asigurarea resurselor umane, a suportului material și a infrastructurii la nivelul întregii instituții.

Printre primele măsuri înfăptuite în acest domeniu s-a numărat și instituirea unei conduite morale și profesionale ireproșabile în rândul funcționarilor publici și a personalului contractual, oglindită prin numărul scăzut de reclamații dar și prin realizarea unor evaluări și propuneri periodice legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în condițiile respectării dispozițiilor din fișele postului dar și din Regulamentul de Organizare și Funcționare existent la nivelul direcției. Activitatea din acest domeniu este ilustrată și de cele 381 decizii emise de directorul executiv în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu.

În paralel cu măsurile luate în domeniul resurselor umane s-a realizat și dotarea cu logistica necesară desfășurării în condiții optime a activității la nivelul întregii direcții, context în care a fost achiziționată tehnica de calcul, echipamente speciale de transmisie radio, mobilierul și birotica necesară.

Una din problemele majore ale anului 2007 a reprezentat-o asigurarea infrastructurii necesare desfășurării întregii activități de la nivelul direcției.

Clădirea de pe strada Republicii care găzduiește activitatea de evidență a persoanelor precum și birourile din incinta Primăriei Municipiului Oradea unde se desfășoară cea de stare civilă, economică, juridică și administrativă reprezintă o soluție provizorie până la identificarea unui spațiu adecvat care să reunească toate serviciile din cadrul instituției.

Ca atare, nu puține au fost eforturile investite în căutarea unor soluții viabile și de durată pentru asigurarea spațiului necesar desfășurării activității instituției noastre.

Amenajarea arhivei și magaziei în spațiul situat la subsolul Primăriei Municipiului Oradea a reprezentat nu doar un obiectiv fixat și îndeplinit în anul 2007 ci mai ales o soluție pozitivă care a contribuit la crearea spațiului necesar depozitării unei părți importante a fondului arhivistic operativ dar și a materialelor și produselor necesare bunei funcționări la nivelul unui an întreg .

În concluzie, putem spune că s-a reușit o consolidare a activității direcției sub aspect organizatoric, s-au asigurat serviciile și produsele necesare

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

desfășurării în bune condiții a activității instituției și s-au creat premisele pentru soluționarea problemelor legate de infrastructură .

În cele ce urmează vom prezenta pe larg activitatea desfășurată în anul 2007 de către fiecare serviciu/birou/ compartiment din cadrul direcției:

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

9

Funcționarii Serviciului de Evidență a Persoanelor Oradea au desfășurat în cursul anului 2007, o serie de activități în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, actualizată,aprobată prin Legea nr.290/2005; Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1375/2006; Legea nr.677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, actualizată, precum și a Instrucțiunilor, Recomandărilor și Radiogramelor primite din partea I.N.E.P.

Potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, actualizată aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.372/2002, precum și a Instrucțiunilor - privind coordonarea și controlul metodologic al activității serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, s-a realizat de către cadrele I.N.E.P. București un control complex metodologic în perioada 25.03 - 04.04.2007.

Concluziile Raportului de activitate întocmit de I.N.E.P. în urma controlului arată că, pentru serviciile depuse în slujba cetățeanului, îndeplinirea activităților specifice, pentru realizările obținute în contextul integrării europene și armonizării


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

operaționale cu structurile euroatlantice, colectivul de control a apreciat activitatea desfășurată de serviciul nostru cu calificativul “FOARTE BINE”.

Precizăm faptul că în data de 31.05.2007 pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local a fost inclusă și informarea referitoare la Raportul de activitate întocmit de către comisia desemnată din cadrul I.N.E.P., care a desfășurat controlul metodologic asupra activității desfășurate de către funcționarii Serviciului de Evidență a Persoanelor Oradea.

De asemenea, în perioada 12.09.2007 - 14.09.2007 - Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor a desfășurat activitatea de sprijin și îndrumare metodologică pe linie de evidență a persoanelor. În urma aspectelor constatate, au fost formulate câteva propuneri, care ulterior au fost aduse la îndeplinire de către funcționarii Serviciului de Evidență a Persoanelor Oradea, conform graficului stabilit.

Cu ocazia desfășurării referendumului național pentru demiterea președintelui din data de 19.05.2007, a referendumului pentru aprobarea votului uninominal, precum și a alegerilor pentru desemnarea în Parlamentul European a reprezentanților din partea României, funcționarii Serviciului de Evidență a Persoanelor au desfășurat o activitate intensă și prelungită pentru punerea în legalitate a cetățenilor cu acte de identitate.

La începutul anului 2007 a fost demarat Proiectul Phare CBS 2004 - Interreg III A intitulat “Îmbunătățirea calității serviilor oferite de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor”, a cărui valoare a fost de 50.000 EURO, din care 43.000 EURO din partea U.E și 7.000 EURO co-finanțare din partea bugetului local al municipiului Oradea.

Contribuția Serviciului de evidență la realizarea acestui proiect a constat în furnizarea suportului informatic, precum și în coordonarea pe ansamblu a întregii activități, care a dus la finalizarea cu succes a acestuia.

În cadrul acestui proiect s-au desfășurat mai multe activități, dintre care amintim: schimbul de experiență și bune practici cu partea maghiară, care a avut ca scop cunoașterea și însușirea modalității de eliberare a actelor de identitate, precum și a actelor de stare civilă.

În aceeași idee s-au editat și distribuit către cetățeni, fluturași cu informații referitoare la programul de lucru al serviciului nostru, precum și la documentele necesare pentru obținerea actelor de identitate.


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

În cadrul proiectului menționat mai sus a fost lansată pagina de internet a Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea cu adresa: www.evporadea.ro, care conține și informații detaliate despre activitatea serviciului nostru, cum ar fi: documentele necesare în vederea eliberării actelor de identitate, formularele tipizate care sunt utilizate în activitatea noastră, și care pot fi descărcate de pe site, precum și programul de lucru cu publicul.

Totodată, prin crearea acestei arhive s-a realizat transmiterea on-line a informațiilor între serviciul nostru și cel de stare civilă. Aceasta se realizează printr-o tehnică specială care asigură securitatea datelor persoanelor.

A existat o colaborare în ceea ce privește realizarea atribuțiilor pe linia evidenței persoanelor cu Biroul Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Oradea, cu posturile de poliție din comunele arondate municipiului pe acestă linie și cu Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Bihor.

Timp de 3 luni, în fiecare zi de vineri, angajații Serviciului de Evidență, folosind stația mobilă, s-au aflat în una din cele 20 comune arondate Municipiului Oradea, eliberând actele de identitate la domiciliul acestora. Am ținut seama în realizarea acestei acțiuni de vîrstă înaintată a persoanelor din aceste localități. A fost una din cele mai eficiente acțiuni organizate de instituția noastră, care a reușit în acest fel, să soluționeze o parte din problemele cetățenilor legate de intrarea în legalitate în ceea ce privește actele de identitate. Astfel, în cele trei luni, cât a durat această acțiune au fost puse în legalitate 1903 persoane. Totodată, ca o activitate permanentă a serviciului nostru a fost deplasarea cu stația mobilă la persoanele netransportabile sau internate în unități sanitare ori de ocrotire socială.

În data de 19.06.2007 o comisie din partea Direcției de Evidență a Persoanelor, din care a făcut parte și un reprezentant al serviciului nostru, a efectuat un control privind activitatea Spitalului Clinic de Obstretică Ginecologie Oradea referitoare la întocmirea și eliberarea certificatelor medicale constatatoare ale nașterii. Alături de personalul Direcției de Evidență a Persoanelor, la acest control a participat și un reprezentant din partea Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor - Serviciul Judiciar.

Aceeastă activitate s-a înscris în sfera dispozițiilor Protocolului nr.214858 din data de 14.06.2005, încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei ale cărui obiective principale prevăd:

 • • Colaborarea pentru prevenirea abandonului în maternități și spitale de pediatrie a nou-născuților, precum și a celor protejați în centrele de plasament;

 • • Conjugarea eforturilor pentru punerea în legalitate pe linie de evidență a persoanelor și de stare civilă a celor asistați în unitățile sanitare și de protecție socială.

În acest context, controlul s-a fundamentat pe următoarele aspecte care vizează :

 • •  efectuarea de verificări, în vederea stabilirii identității mamelor care nu prezintă act de identitate la internare, în scopul prevenirii abandonului în maternități și secții de pediatrie;

 • • analizarea modului în care sunt luate în evidență și verificate persoanele a căror identitate nu poate fi stabilită din diferite motive;

 • • verificarea felului în care se realizează internarea persoanelor și evidențierea strictă a acestora în registrul internări;

 • • instruirea personalului din maternități și secții de pediatrie în legătură cu caracteristicile, forma și conținutul actelor de identitate în scopul prevenirii folosirii documentelor false.

La finalul acestui control au fost propuse următoarele măsuri:

 • 1. realizarea unui sistem integrat care să asigure în permanență furnizarea de date între Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie Oradea și Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea, facilitând astfel comunicarea operativă a datelor referitoare la înregistrarea copiilor nou-născuți, la identitatea mamelor, verificarea situației femeilor care declară că sunt căsătorite dar nu posedă certificate de căsătorie și doresc să-și înregistreze copiii la starea civilă;

 • 2. înființarea unei linii telefonice directe, securizate pentru verificarea imediată a unei gravide sau lăuze care se internează în spital fără acte de identitate;

 • 3. introducerea în programul Info Word a unei baze de date prin intermediul căreia copii vor fi înscriși în ordinea nașterii lor (luna, ziua, ora);

 • 4. la internarea în spital a unei gravide fără acte de identitate, asistenta medicală de serviciu să completeze obligatoriu formularul-declarație și


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

să anunțe asistentul social, care va fotografia gravida și o va verifica la Serviciul de Evidență a Persoanelor Oradea sau la Serviciul de /

Evidență a Persoanelor Bihor, după caz;

 • 5. întocmirea unui plan de activitate pentru înregistrarea copiilor ale căror certificate constatatoare ale nașterii nu au fost ridicate de către părinți;

 • 6. stabilirea de comun acord a perioadelor în care va avea loc instruirea personalului din maternități și secții de pediatrie în legătură cu caracteristicile, forma și conținutul actelor de identitate în scopul prevenirii folosirii documentelor false;

 • 7. certificatul constatator să se elibereze tatălui sau mamei copilului nou-născut, iar pentru ceilalți membri ai familiei să se facă doar în temeiul unei procure speciale date de către părinții copilului nou-născut.

Până la această dată dintre măsurile propuse, s-a realizat implementarea unui program informatic la nivelul Maternității Oradea.

Începând cu data de 01.08.2007 a fost aprobată noua Organigramă a Direcției de Evidență a Persoanelor, ocazie cu care s-a refăcut pentru fiecare funcționar din cadrul serviciului nostru fișa postului.

În ceea ce privește activitatea propriu-zisă de evidență a persoanelor în cursul anului 2007, aceasta se prezintă astfel:

Activități de punere în legalitate:

În cursul acestui an au fost luate în evidență un număr de 2.512 persoane, după cum urmează:

 • • la naștere - 2.443 persoane

 • • la restabilirea domiciliului - 65 persoane

 • • la dobândirea cetățeniei - 4 persoane

Totodată, au fost eliberate un număr de 35.925 acte de identitate, dintre care cărți de identitate un număr de 33.160, astfel:

 • • între 14 și 18 ani -1.382

 • • peste 18 ani - 52

 • •  la expirarea valabilității - 3.597

 • • la schimbarea numelui - 2.225


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

 • • la schimbarea rangului/ denumirii localității/ străzii - 1774

 • • la schimbarea domiciliului - 10.945

 • •  în locul celor furate - 71

 • • în locul celor deteriorate/ distruse - 252

 • • prin procură specială - 12

 • •  alte cazuri - 12.849

 • •  la reședință -1

În cursul anului 2007 la nivelul serviciului de evidență a persoanelor au fost eliberate un număr de 2.765 cărți de identitate provizorii, după cum urmează:

 • • pentru lipsă dovadă domiciliu și lipsă locuință - 2.306

 • • prin procură specială - 7

 • •  alte cazuri - 452

 • •  la reședință - 0

Comparație privind eliberarea actelor de identitate pentru perioada 2006 - 2007

2006

TOTAL


CARTI DE IDENTITATE


CARTI DE IDENTITATE PROVIZORII


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

26349

23813

2536

2007

TOTAL

CARTI DE IDENTITATE

CARTI DE IDENTITATE PROVIZORII

35925

33160

2765

Creșteri înregistrate in anul 2007 fata de 2006

TOTAL ACTE

CARTI DE IDENTITATE

CARTI DE IDENTITATE PROVIZORII

2007

136 %

139 %

109 %

În cursul anului 2007 au existat un număr de 11.187 persoane care nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege.

Astfel, după înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea s-a încercat reducerea numărului de persoane care nu sunt puse în legalitate.

În acest context, în cursul anului 2007 au fost transmise un număr de 803 invitații către cetățenii care aveau expirat actul de identitate sau care împlinise deja vârsta de 14 ani și nu solicitase eliberarea unui act de identitate, făcându-se referire și la sancțiunile contravenționale care se aplică pentru nerespectarea prevederilor legale.

De asemenea au fost transmise comunicate către mass-media locală, pentru a invita cetățenii la sediul Serviciului de Evidență a Persoanelor, în vederea punerii acestora în legalitate cu acte de identitate.

Au existat 4.220 schimbări de domiciliu, din care 2.921 în aceeași localitate, iar 1.299 dintr-o localitate în alta.

Totodată, aceste schimbări de domiciliu au fost în număr de 2.986 în orașe și 1.234 în comune.


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Pe linia mențiunilor de reședință, în cursul acestui an au fost acordate un număr de 2.930. Dintre acestea 1.751 în aceași localitate cu cea a domiciliului și 1.195 în altă localitate decât cea de domiciliu.

Au existat 528 verificări în teren, care au fost efectuate de către polițiștii de la ordine publică.

Au fost verificate în registrul național de evidență a persoanelor 62.190 persoane din care:

 • • 137 pentru M.I.R.A.

 • • 0 pentru M.Ap.N.

 • •  61.359 pentru alte instituții, cum ar fi: instanțele de judecată, Parchetele,

Executori Judecătorești, Cabinete Avocațiale, alte autorități;

 • • 374 pentru agenți economici;

 • • 320 pentru persoane fizice

Comparație privind verificările în R.N.E.P. pentru perioada 2006 - 2007

2006

TOTAL

M.A.I.

M.Ap.N

ALTE INSTITUTII

AG. ECONOMICI

PERS. FIZICE


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

3147

498

78

861

209

227

2007

TOTAL

M.I.R.A.

M.Ap.N

ALTE INSTITUTII

AG. ECONOMICI

PERS. FIZICE

62190

137

0

61359 *

374

320

Creșteri înregistrate in anul 2007 fata de 2006

TOTAL VERIFICĂRI

M.I.R.A.

ALTE INSTITUTII

AG. ECONOMICI

PERS. FIZICE

2007

1976,17 %

27,51 %

7126,48 % *

178,95 %

140,97 %

* acest procent foarte mare rezultă din realizarea unor lucrări ample realizate pentru: ASCO, DMPSși A.F.P

Nu au fost depistați urmăriți general sau local.

În cursul acestui an au fost rezolvate un număr de 153 lucrări pe linie de stare civilă, astfel:

 • • Schimbări de nume - 61

 • •  Înregistrări tardive ale nașterilor - 92

Valoarea amenzilor aplicate în cursul anului 2007 a fost de 53,410 mii lei RON.

Au existat acțiuni cu stația mobilă în număr de - 199, din care - 20 de acțiuni în comunele arondate Serviciului de Evidență a Persoanelor Oradea, iar 179 de acțiuni efectuate la domiciliul persoanelor nedeplasabile și care solicitau eliberarea unei cărți de identitate pentru unul din motivele prevăzute la art.18 din O.U.G. nr.97/2005, actualizată. Comunele deservite de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor sunt următoarele: Sânmartin, Sântandrei, Biharia, Borș, Cetariu, Ciuhoi, Copăcel, Tămășeu, Girișu de Criș, Hidișelul de Sus, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Nojorid, Oșorhei, Săcădat, Sălard, Sârbi, Paleu.

În luna martie a fost organizată o testare a funcționarilor din cadrul serviciului nostru, privind însușirea și cunoașterea prevederilor legale pe linie de evidență a persoanelor, iar în luna noiembrie a avut loc o testare psihologică a


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

personalului din cadrul Serviciului de Evidență, prin care s-a urmărit ilustrarea profilului psihologic al angajaților care își desfășoară activitatea în sfera relației cu publicul și compatibilitatea acestora cu postul pe care sunt încadrați.

Concomitent cu efectuarea cursurilor de perfecționare s-a avut în vedere și necesitatea instruirii noilor angajați și autorizarea accesului acestora în baza de date, în sensul că au fost desemnați din rândul funcționarilor cu experiență în această activitate, care au instruit personalul, pe o perioadă de 1-3 luni, conform Ordinului INEP nr.116214/28.09.2005.

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

Activitatea Serviciului de Stare Civilă în ceea ce privește înregistrarea nașterii, căsătoriei și decesului precum și eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă, a extraselor pentru uz oficial, transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor români aflați în străinătate, operarea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă ale cetățenilor români aflați în străinătate, operarea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă este reglementată în principal de Legea nr.119/1996, actualizată, cu privire la actele de stare civilă și de Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Alte acte normative aplicabile sunt Legea nr.4/1954, actualizată, ptrivind Codul Familiei, O.G./2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea nr.21/1991, a cetățeniei, actualizată.

Având în vedere specificul stării civile, în anul 2007, la capitolul activitate propriu-zisă avem următoarele date:


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

 • 1. NAȘTERI înregistrate .......................................5.000, din care:

 • a) - ADOPȚII...................................................... 22

 • b) - ÎNREGISTRĂRI TARDIVE................................. 76

 • c) - TRANSCRIERI DE NAȘTERE (acte înregistrate în străinătate) ..........

214

De menționat este faptul că ofițerul stării civilă, desfășoară două activități distincte până la eliberarea certificatului de naștere, concretizat prin:

 • - relația cu publicul (preluarea actelor necesare și eliberarea certificatului de naștere)

 • - înregistrarea propriu zisă (care se realizează atât scriptic - în 2 registre de stare civilă cât și în format electronic, prin culegerea datelor în calculator respectiv completarea buletinului statistic)

Un capitol important al activităților conexe, legate de nașteri s-a concretizat în întocmirea unui număr de 1.670 dispoziții ale primarului privind acordarea trusoului pentru nou născuți, în conformitate cu Legea 482/2006.

 • 2. CĂSĂTORII încheiate........................................ 1.864 din care:

a) - TRANSCRIERI DE CĂSĂTORII (acte înregistrate în străinătate)...... 202

De menționat este faptul că ofițerul stării civile, desfășoară 3 activități distincte până la înmânarea certificatului de căsătorie, concretizat prin:

 • - relația cu publicul (informarea cetățenilor, programarea din punct de vedere al datei și orei încheierii căsătoriei, preluarea actelor necesare și a declarației de căsătorie)

 • - înregistrarea propriu zisă (care se realizează atât scriptic - în 2 registre de stare civilă cât și în format electronic, prin culegerea datelor în calculator respectiv completarea buletinului statistic)

 • - încheierea căsătoriei, care în anul 2007 s-a realizat cu preponderență în zilele de vineri, sâmbătă sau duminică.

Cu această ocazie, funcționarii resortului căsătorii din cadrul Serviciului de Stare Civilă au completat 1.819 livrete de familie și tot atâtea diplome de felicitare din partea primarului, care au fost înmânate tinerelor familii.

De asemenea în anul 2007 Serviciul de Stare Civilă a reușit îmbunătățirea continuă a serviciilor prestate cetățenilor la încheierea căsătoriei.


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Concret, s-a proiectat un circuit de intrare - ieșire a cuplurilor căsătorite sens în care au avut loc re-amenajări de infrastructură a spațiilor prin asfaltarea, schimbarea bordurilor, sistematizarea, cosmetizarea, împrejurimilor locației unde se oficiază căsătoria.

S-a achiziționat un sistem audio-video, care a ridicat mult, calitatea solemnității evenimentului.

Serviciul nostru a asigurat oficierea căsătoriilor cu un număr de doi ofițeri de stare civilă.

A crescut semnificativ numărul căsătoriilor încheiate în limba minorității naționale - maghiară, (a căror pondere în Oradea este de 27% din totalul locuitorilor) prin faptul că Serviciul de Stare Civilă a oferit posibilitatea, prin doi ofițeri de stare civilă cunoscători ai limbii maghiare, alegerii acestei opțiuni.

În ceea ce privește una din activitățile conexe legate de căsătorii - sprijinul financiar acordat la constituirea familiei (200 de euro), în perioada la care ne referim au fost întocmite 1.308 dispoziții ale primarului de acordare a acestui drept, în conformitate cu Legea 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei.

3. DECESE înregistrate....................................... 2.796in care:

a) - TRANSCRIERI DE DECES (acte înregistrate în străinătate) ............

41


De menționat este faptul că ofițerul stării civilă, desfășoară 2 activități distincte până la eliberarea certificatului de deces, concretizat prin:

 • - relația cu publicul (preluarea actelor necesare și eliberarea certificatului de deces)

 • - înregistrarea propriu zisă (care se realizează atât scriptic - în 2 registre de stare civilă cât și în format electronic, prin culegerea datelor în calculator respectiv completarea buletinului statistic)

În contextul înregistrării deceselor, funcționarii resortului decese din cadrul Serviciului de Stare Civilă au completat și eliberat 2.629 adeverințe de înhumare și au transmis Serviciului de Evidență a Persoanelor tot atâtea comunicări de deces și acte de identitate reținute ale persoanelor decedate. Totodată s-au transmis comunicări de deces și altor instituții cum ar fi Direcția de Muncă și Solidaritate Socială, Casa de Asigurări de Sănătate, etc.


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

De asemenea în anul 2007 s-a urmărit reducerea timpilor de așteptare a aparținătorilor ce se prezintă pentru declararea decesului, astfel încât din a doua jumătate a anului 2007 acesta a fost redus la 30 de minute de la momentul depunerii actelor necesare înregistrării decesului până la momentul eliberării certificatului de deces și a adeverinței de înhumare.

Un capitol important al activităților conexe, legate de decese s-a concretizat în preluarea unui număr de 241 de cereri privind deschiderea procedurii succesorale.

Comparație privind înregistrările de stare civilă pentru perioada 2006 - 2007


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

2006

NAȘTERI

CASATORII

DECESE

4877

1805

2747

2007

NAȘTERI

CASATORII

DECESE

5000

1864

2796

Creșteri înregistrate in anul 2007 fata de 2006

NASTERI

CASATORII

DECESE

2007

102 %

103 %

101 %

4. ALTE ACTIVITĂȚI DE STARE CIVILĂ desfășurate: 4.1. - Eliberarea certificatelor în duplicat de pe actele de stare civilă (în locul celor pierdute, distruse, deteriorate, preschimbate), aflate în arhiva proprie.

.................. cu această ocazie au fost eliberate un număr de 3.964 certificate 4.2. - Eliberarea unor extrase de stare civilă pentru uz oficial

.................. aproximativ  1.500 (documente solicitate de autoritățile statului)


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

 • 4.3. - Eliberarea livretului de familie (pe lângă cele 1819, eliberate la căsătorie)

.................. au fost eliberate, le cerere, un număr de 329 livrete

 • 4.4. - Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă în anul 2007

au fost preluate cereri și acte necesare schimbării numelui, toate fiind soluționate pozitiv.........

 • 4.5. - Rectificarea actelor de stare civilă

 • 4.6. - Cereri adresate altor primării din țară, prin care s-au solicitat certificate,

extrase, dovezi de stare civilă, pentru cetățeni a căror fapte și acte de stare civilă s-au înregistrat în alte localități, dar au domiciliul în Oradea

 • 4.7. - Sentințe judecătorești privind divorțul primite, din oficiu - de la instanțele

de judecată, pentru operare

 • 4.8. - Operări de mențiuni pe marginea actelor de stare civilă.........  11.420

 • 4.9. - Comunicări de mențiuni de stare civilă către alte localități

 • 4.10. - Eliberarea unor răspunsuri, negații, referate/note interne, dovezi de stare

civilă

În total, Serviciul de Stare Civilă a folosit 25.230 numere de înregistrare din secvența de numere existente în registratura direcției noastre.


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Comparație privind alte activivități de stare civilă pentru perioada 2006 - 2007

2006

Eliberări duplicate

Eliberări extrase

Eliberări livrete

Schimbări nume

Rectificare acte

Cereri adresate

Sentinte judec.

Operari mentiuni

Comunicari mentiuni

Eliberari raspunsuri

3781

568

504

50

3

594

204

11385

4965

2766

2007

Eliberari duplicate

Eliberari extrase

Eliberari livrete

Schimbari nume

Rectificare acte

Cereri adresate

Sentinte judec.

Operari mentiuni

Comunicari mentiuni

Eliberari raspunsuri

3964

1500

329

61

39

600

210

11420

4980

4608

Creșteri înregistrate in anul 2007 fata de 2006

Eliberari duplicate

Eliberari

extrase

Eliberari livrete

Schimbari nume

Rectificare acte

Cereri adresate

Sentinte judec.

Operari mentiuni

Comunicari mentiuni

Eliberari raspunsuri


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

2

0

0

7

104 %

264 %

65,28 %

122 %

1300 %

101 %

102 %

100 %

100 %

166 %

Un capitol important al activităților conexe, legate de resortul alte activități de stare civilă s-a concretizat în preluarea unui număr de 341 de cereri și a actelor necesare privind sărbătorirea fidelității pentru persoanele care au împlinit 50 de ani în căsătorie - acțiunea NUNTA DE AUR, sens în s-au acordat premii în valoare de 136.400 lei RON (400 lei Ron/familie), în conformitate cu H.C.L. nr.233/31.03.2005 privind acordarea unei diplome și a unui premiu de fidelitate .

Totodată prin Serviciul de Stare Civilă s-au premiat 2 persoane cu premiul de longevitate în valoare de 2000 lei Ron (1000 lei Ron/pers.) prin acțiunea - 100 DE ANI DE VIAȚĂ, în conformitate cu H.C.L. nr.867 din 30.11.2005 pentru acordarea unui premiu persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Oradea.

Un alt aspect a fost aplicarea sancțiunilor la regimul actelor de stare civilă, unde ofițerii de stare civilă au constatat și ca atare sancționat cu amendă contravențională 193 de persoane. Valoarea amenzilor încasate a fost în 2007 de 19.300 lei Ron.

În perioada 25.03 - 04.04.2007 s-a realizat de către specialiști din cadrul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor - București un control metodologic, în urma căruia activitatea desfășurată de către funcționarii serviciului a fost apreciată cu calificativul „FOARTE BINE”.

La data de 19.06.2007 s-a efectuat un control de către Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea împreună cu Inspectoratul de Poliție Bihor privind activitatea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea referitoare la întocmirea și eliberarea certificatelor medicale constatatoare ale nașterii. La acest control a participat și un reprezentant din partea serviciului nostru.

Cu această ocazie s-au pus bazele unei colaborări prin care să se îmbunătățească transmiterea datelor, privind nașterile, între cele 2 instituții, concretizat prin implementarea la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea a unui program informatic (asigurat de Primăria


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

municipiului Oradea) care să comunice în termeni optimi și operativi către Serviciul de Stare Civilă nașterile care au loc la această unitate sanitară.

La începutul anului 2007 a fost demarat Proiectul Phare CBS 2004 - Interreg III A intitulat “Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către Serviciul Public / / Comunitar de Evidență a Persoanelor”.

/

Practic prin crearea arhivei digitale se dorește introducerea în sistem informatic a datelor de stare civilă din arhiva instituției. Până la această dată sunt /

culese, în format electronic, aproximativ 85.000 de acte de stare civilă (nașteri, căsătorii, deces). Se lucrează la introducerea a încă aproximativ 600.000 de acte de stare civilă înregistrate în perioada 1904 - 2001.

De asemenea, în această perioadă, s-au tipărit și distribuit către cetățeni fluturași cu informații referitoare la programul de lucru, precum și documentele necesare, procedurile ce trebuie urmate pentru obținerea actelor de stare civilă.

O altă activitate demarată se referă la completarea formularelor europene E 401, sens în care Serviciul de Stare Civilă a răspuns atât solicitării venite pe linie instituțională din partea Direcției de Muncă și Protecție Socială (în 4 cazuri) cât și unei solicitări exprimate, personal, de către persoana interesată (1 caz).

În luna noiembrie a avut loc o testare psihologică a personalului din cadrul Serviciului de stare civilă, prin care s-a urmărit ilustrarea profilului psihologic al angajaților care își desfășoară activitatea în sfera relației cu publicul și compatibilitatea acestora cu postul pe care sunt încadrați.

SERVICIUL ECONOMIC

Funcționarii publici din cadrul acestui serviciu își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr. 82/1991 -Legea contabilitatii-republicată, actualizată; Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal -actualizată; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale-actualizată, Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, actualizată; Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice; Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizata; Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti; Legea 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei; H.G. nr. 2104/ 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale - actualizată; Ordinul nr. 98/2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de munca la casele teritoriale de pensii, in vederea aplicarii prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.53/2003 Codul Muncii , Legea nr. 154/1998 actualizată; privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, actualizată.

Activitatea acestui serviciu pentru perioada 01.01.2007-30.11.2007 s-a desfășurat după cum urmează:

1. Activitatea Financiar-Contabilă

Bugetul pe anul 2007 a fost aprobat la data de 31.01.2007 prin H.C.L. nr.2/31.01.2007 astfel că activitatea desfășurată s-a axat pe urmărirea și administrarea acestuia, conform Hotărârilor Consiliului Local. Au fost întocmite un număr de 9 operațiuni constând în deschideri și retrageri de credite care vizau instituția noastră. S-au întocmit referate pentru modificarea bugetului, pentru modificările patrimoniale, etc. care s-au materializat în dispoziții ale primarului sau HCL. O altă parte a activității Serviciul Economic este de a urmării și gestiona fondurile instituției.

Toate referatele și angajamentele legale întocmite de Serviciul Economic, inclusiv toate HCL -urile încredințate cu ducerea la îndeplinire din punct de vedere al activității financiar - contabil și bugetare se derulează prin acest serviciu. Cheltuielile Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea la 31.12.2007 au fost de 3.236,11 mii lei (2.150,96 mii lei aferente capitolului 54.10.10 și


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

1.085,15 mii lei aferente capitolului 68.02.57), situațiile financiare pentru acesta fiind întocmite în cadrul acestui serviciu. Trimestrial s-au întocmit și depus în termen dările de seamă și situațiile financiare pentru activitatea instituției.

Zilnic au fost întocmite documente de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor proprii. Numărul acestor ordonanțări înregistrate la 31.12.2007 fiind de aproximativ 1.292. Toate aceste documente plus contracte, acte adiționale, referate au fost supuse controlului financiar preventiv fiind înregistrate un număr de 4.896 vize. Au fost întocmite un număr de 1393 ordine de plată, dispoziții de plată și încasare pentru activitatea proprie a institutiei. Toate cheltuielile și veniturile bugetului local au fost urmărite prin întocmirea contului de execuție lunar sau ori de câte ori a fost necesar, efectuând analiza comparativ cu prevederile bugetare .

Din situația veniturilor aferente capitolului 54.10.10 la data de 31.12.2007 rezultă că prevederile bugetare la data de 01.01.2007 au fost de 2.583,50 mii lei, iar la data de 31.12.2007 după efectuarea tuturor rectificărilor au ramas tot 2.583,50 mii lei. Realizările la data de 31.12.2007 au fost de 2.151,40 mii lei, în procent de 83,27% pentru capitolul 54.10.10.

Din situația veniturilor aferente capitolului 68.02.57 la data de 31.12.2007 rezultă că prevederile bugetare la data de 01.01.2007 au fost de 1.880 mii lei, iar la data de 31.12.2007 după efectuarea tuturor rectificărilor au rămas tot 1.880 mii lei. Realizările la data de 31.12.2007 pentru acest capitol au fost în suma de 1.085,14 mii lei, reprezentând un procent de 57,72 % din valoarea prevăzută.

În cursul anului 2007 situația bugetului a suferit unele modificări față de situația inițială. Redăm mai jos, pe principalele surse de venituri, evoluția bugetului pe anul 2007.

Mii lei

SPECIFICAȚIE

Buget la

01.01.2007

Buget la

31.12.2007

Diferențe

+/- '

Venituri totale

2.583,50

2.583,50

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

415,00

86,00

-329,00


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Subvenții

___________________________________________________________L____________________________________

2.168,50

2.497,50

+329,00

Realizările la veniturile din prestari de servicii si alte activitati au fost în sumă de 85,70 mii lei, sumă care reprezintă un procent de 99,65% din totalul prevederilor bugetare. Se poate observa o diminuare a valorii bugetate la 01.01.2007 față de 31.12.2007 cu 329,00 mii lei. Această diminuare de valoare a fost făcută în urma suspendării prin H.C.L. nr.320/26.04.2007 , a taxelor speciale.

Privitor la subvenții se poate observa că realizările sunt în sumă de 2.065,26 mii lei în procent de 82,69%:

Mii lei

SPECIFICAȚIE

Buget la

01.01.2007

Buget la

31.12.2007

Diferențe

+/- '

Cheltuieli totale

2.583,50

2.583,50

-

Cheltuieli curente

2.200,00

2.224,47

+24,47

Cheltuieli de personal

1.480,00

1.480,00

-

Bunuri si servicii

720,00

744,47

+24,47

Cheltuieli de capital

383,50

359,03

-24,47

Execuția bugetară la finele lunii noiembrie o putem descrie conform tabelului de mai jos:

Mii lei

SPECIFICAȚIE

Buget la

01.01.2007

Realizări

31.12.2007

Ponderea realiz.

Cheltuieli totale

2.583,50

2.150,96

83,26

Cheltuieli curente

2.224,47

1.793,56

80,63

Cheltuieli de personal

1.480,00

1092,27

73,80


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Bunuri si servicii

744,47

701,29

94,20

Cheltuieli de capital

359,03

357,40

90,55

Conform tabelului de mai sus se pot observa următoarele:

 • - Cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 73,80% față de valoarea prevederilor bugetare;

 • - Cheltuielile aferente Bunurilor și Serviciilor s-au realizat în procent de 94,20% față de valoarea prevederilor bugetare;

 • - Cheltuielile de capital s-au realizat în proporție de 99,55% față de prevederile bugetare.

Execuția bugetară la finele lunii decembrie pentru capitolul 68.02.06 ,, Asistență socială'' ,o putem descrie conform tabelului de mai jos:

Mii lei

SPECIFICAȚIE

Buget la

01.12.2007

Realizări

31.12.2007

Ponderea realiz.

Ajutoare sociale

1.880

1.085,14

57,72

Ajutoare sociale in numerar

1.420

1.085,14

76,42

Ajutoare sociale in natura

460

0

Aceste sume reprezintă contravaloarea plăților aferente sprijinului acordat la constituirea familiei conform Legii nr.396/2006 și a trusoului pentru nou-născuti conform Legii nr. 482/2006. Inițial pentru trusou s-a prefigurat ideea că acesta se va acorda în natură, drept pentru care au fost alocate 460 mii lei pentru plata acestuia în natura-sub forma de produse, însa legiuitorul a considerat că plata trusoului se va acorda în bani atât pentru anul 2007 cât și pentru anul 2008.

2.Activitatea de Resurse Umane și Salarizare

În cursul anului 2007, au fost desfășurate următoarele activități:


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Înființarea instituției la 1 Ianuarie 2007 a presupus întocmirea referatelor și a deciziilor de modificare a raporturilor de serviciu prin transferul în interesul serviciului a tuturor funcționarilor publici, precum și întocmirea contractelor individuale de muncă a personalului contractual. Referatele și deciziile de modificare a raporturilor de serviciu au fost în număr de 37, iar contractele de muncă au fost în număr de 5. Totodată a fost necesară înscrierea acestor modificări în carnetele de muncă ale angajaților instituției, pentru toți cei 42 de angajați.

Ca urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 6/2007 - privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007 , aprobată prin Legea 232/2007 si a O.U.G. nr.10/2007 - privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobată prin Legea nr. 231/2007, s-a procedat la majorarea salariului de bază al funcționarilor publici și al personalului contractual în trei etape si anume in ianuarie 5%, aprilie 2% si octombrie 11%. Pentru fiecare din cele trei etape au fost intocmite referate si decizii de majorare de salar. Deasemenea aceste majorări salariale au fost operate în toate carnetele de muncă ale angajaților.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând cu 1 februarie 2007, au fost stabilite salariile de merit pentru un număr de 11 funcționari publici și pentru o persoană cu contract de muncă, în baza referatului și deciziei emise de directorul executiv al instituției. Aceste drepturi au fost operate în carnetele de muncă.

Începând cu data de 01 martie 2007 au fost avansați în treaptă de salarizare 11 funcționari publici cărora li s-au întocmit deasemenea referate și decizii. Și aceste modificări au fost operate în carnetele de muncă.

În lunile Iunie, August și Decembrie au fost modificate prin H.C.L. nr. 409/31.05.2007, H.C.L. nr. 585/31.07.2007 și H.C.L. nr. 880/29.11.2007, organigrama, statul de funcții și numărul de personal.


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

S-au preluat și actualizat dosarele profesionale ale funcționarilor publici transferați, iar pentru noii angajați s-au întocmit dosare profesionale.

Au fost pregătite un număr de 5 materialele în vederea adoptării Hotărârii de Consiliu Local pentru modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a numărului de personal precum și a planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor. În prealabil au fost întocmite rapoarte de specialitate pentru obținerea avizelor de la I.N.E.P. și A.N.F.P.conform legislației în vigoare.

În cursul lunii octombrie 2007 s-a procedat la publicarea pe site-ul instituției a declarațiilor de avere ale funcționarilor publici, în conformitate cu prevederile legii.

În cursul lunii mai 2007, s-a procedat la definitivarea în funcția publică a unui număr de 6 funcționari publici debutanți, care au fost numiți în funcție publică definitivă.

În cursul anului 2007, au fost organizate 13 concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul instituției noastre. Astfel, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1209/2003 - privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, au fost solicitate avize Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea unui număr de 17 funcții publice vacante pentru care s-au organizat un număr de 7 concursuri.

De asemenea, au fost organizate concursuri și pentru ocuparea unui număr de 5 posturi vacante aferente personalului contractual și un examen pentru promovarea în clasă.

La toate aceste concursuri serviciul nostru a asigurat:

 • - informarea privind condițiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere, supravegherea candidaților în timpul probelor scrise și a probelor de interviu;

 • - întocmirea Proceselor - Verbale de concurs;

 • - întocmirea documentele necesare în vederea acordării indemnizațiilor cuvenite membrilor comisiei de concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • - demersurile de încadrare în muncă pentru noii angajați;

În cursul anului 2007, s-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege pentru un număr de 4 de persoane, în urma încetării raporturilor de serviciu.


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

În cursul anului 2007 au fost inițiate de către serviciul nostru un număr de /

353 decizii având ca obiect:

 • - numirea în funcții publice;

 • - suspendarea raportului de serviciu

 • - încetare raporturilor de serviciu;

 • - încetarea raporturilor de muncă;

 • - trecerea în cadrul altui compartiment, birou sau serviciu;

 • - majorarea salariilor de bază ale angajaților;

 • - exercitarea cu caracter temporar a funcțiilor publice de conducere vacante;

 • - acordarea sau retragerea salariilor de merit;

 • - promovarea în grad și în treaptă profesională a funcționarilor publici;

 • - constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;

 • - numirea în funcțiile publice definitive la terminarea perioadei de stagiu;

De asemenea, tot la nivelul serviciului nostru au fost întocmite și centralizate:

 • - declarații lunare privind obligațiile instituției față de bugetul asigurărilor de stat, șomaj și asigurări sociale;

 • - statele de plată lunare pentru salariații instituției;

 • - ordinele de plată pentru viramentele instituției;

 • - situații recapitulative pentru controlul salariilor.

Serviciul Economic a asigurat și legătura permanentă cu unitățile bancare cu care instituția noastră are încheiate convenții de plată a salariilor pe card.

În cadrul serviciului au fost completate, înregistrate și eliberate

 • -  foi colective de prezență, pe baza cărora s-au întocmit lunar statele de plată;

 • - adeverințe medicale, adeverințe de venit și adeverințe privind vechimea în muncă;

 • - cereri de concediu de odihnă, recuperări;

 • - concedii medicale.

Tot în cursul anului 2007, au fost reactualizate fișele de post, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1209/2003 - privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, iar în luna decembrie 2007 s-a procedat la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

activitatea desfășurată în perioada 01.12.2006 - 01.12.2007, iar personalul contractual a fost evaluat în cursul lunii mai 2007.

În cursul anului 2007, 19 dintre angajații instituției au urmat programe de perfecționare profesională.

În luna noiembrie 2007 a avut loc o testare psihologică a personalului din cadrul serviciilor care-și desfășoară activitatea în sfera relației cu publicul, prin care s-a urmărit următorii indicatori psihologici:

 • • Introversie/extraversie

 • • Disimulare, minciuna

 • • Tendințe psihopatologice

 • •  Test proiectiv

 • •  Profil de personalitate

În cursul acestui an nu au fost înregistrate abateri privind încălcarea dispozițiilor legale de către funcționarii încadrați la Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea.

3.Activitatea de Protecția muncii, Siguranța în Muncă și PSI

În anul 2007, în cadrul Serviciului Economic această activitate s-a ocupat cu: -organizarea, coordonarea și desfășurarea tuturor activităților de protecție a muncii și P.S.I, conform prevederilor legale și a regulamentelor în vigoare. Obligațiile și drepturile angajaților privind securitatea și sănătatea în muncă; - organizarea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, angajarea și repartizarea personalului la locurile de muncă; examenele medicale la angajare și periodice, pregătirea și instruirea personalului, dotarea cu echipament individual de protecție și echipament individual de lucru, acordarea materialelor igenico -sanitare și a alimentației de protecție, aprobate prin lege;

SERVICIUL JURIDIC ADMINISTRATIV ȘI

ACHIZIȚII PUBLICE


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Legislația după care se organizează și funcționează serviciul nostru este una complexă și numeroasă dar vom enunța aici doar principalele acte normative utilizate de noi, astfel: Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată; O.G. nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor - actualizată; Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale, actualizată; O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune, de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată; Legea nr. 22 / 1969 privind angajarea gestinoarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, actualizată .

Încă de la început, activitatea Biroului Juridic - Administrativ a însemnat îmbinarea armonioasă a celor două componente ale sale, respectiv a atribuțiilor de natură juridică cu cele administrative, concepută a fi realizată de un colectiv compus dintr-un șef birou, un consilier juridic, un consilier pe probleme de achiziții publice, o îngrijitoare, un magaziner și un muncitor calificat.

Luna august 2007 a marcat transformarea Biroului Juridic - Administrativ în Serviciul Juridic, Administrativ și Achiziții Publice, ca efect al adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 585/31.07.2007.

Înființarea Serviciului Juridic, Administrativ și Achiziții Publice a însemnat reunirea tuturor activităților cu caracter administrativ și implicit a persoanelor care ocupă aceste posturi, din întreaga instituție .

Cele trei coordonate ale activității acestui serviciu implică realizarea activității de natură juridică ( consilierul juridic și șeful de serviciu având atribuții în acest sens), a celei din sfera achizițiilor publice (de a cărei îndeplinire se ocupă consilierul din cadrul serviciului precum și un consilier delegat în acest scop din cadrul Serviciului Economic) și a celei cu caracter administrativ (a cărei realizare înseamnă eforturile conjugate ale administratorului, magazinerei, referentelor cu atribuții de secretariat și curierat, arhivarei , șoferului, ale celor două îngrijitoare, muncitorului calificat și a unui referent din cadrul Serviciului Economic care are atribuții în acest sens) .

Redefinirea permanentă a calității serviciilor publice este cea care a determinat și schimbările organizatorice la nivelul Serviciului Juridic, Administrativ și Achiziții Publice, evoluția și structura sa finală fiind cea prezentată în expunerea noastră .


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

I. Domenii de activitate

Activitatea Serviciului Juridic, Administrativ și Achiziții Publice implică conjugarea eforturilor umane ale întregului colectiv al căror rezultat final se concretizează în asigurarea legalității și a suportului material pentru funcționarea în condiții optime a tuturor departamentelor din cadrul direcției .

I. a. domeniul juridic

Legalitatea actelor dar și a acțiunilor întreprinse la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea reprezintă un element deosebit de important dar și o constantă a activității serviciului nostru.

În cursul anului 2007 realizarea acestei activități a revenit șefului de serviciu, postul de consilier juridic urmând a fi ocupat prin concurs în anul 2008.

Activitatea juridică a presupus în primul rând acordarea asistenței de specialitate tuturor serviciilor și compartimentelor din cadrul direcției, contribuind la soluționarea unor spețe complexe sau la formularea unor răspunsuri sau puncte de vedere cu implicații juridice, din domeniul evidenței persoanelor, stării civile, resurselor umane, achizițiilor publice, etc.

O altă constantă a acestei activități a reprezentat-o vizarea pentru legalitate a deciziilor emise de directorul executiv în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, fiind înregistrate până în prezent un număr de 381 de decizii la nivelul întregii instituții .

Întocmirea și semnarea rapoartelor de specialitate supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, implicând uneori și susținerea acestora în ședințele pe comisii și în plen, a însemnat o altă latură a acestei activități . În cursul anului 2007 toate rapoartele de specialitate întocmite de instituția noastră au fost aprobate de către Consiliului Local al Municipiului Oradea, fapt care s-a materializat prin adoptarea unui număr de 14 hotărâri de consiliu .

Reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor de judecată a însemnat prezența la dezbateri, depunerea la dosarul cauzei a apărărilor și a actelor doveditoare, investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești (în cazurile în care instituția noastră avea calitatea de reclamant) .

Promovarea în instanță a unor acțiuni civile (exclusiv din domeniul stării civile) a însemnat un număr de 5 dosare în care Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea are calitatea procesuală de reclamant .


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Instituția noastră este parte în numeroase litigii având ca obiect acțiuni de stare civilă fiind prezentă, de cele mai multe ori, doar pentru a-i fi opozabilă hotărârea judecătorească . În aceste cauze reprezentarea în instanță se realizează mai rar, situația urmând a fi remediată pe viitor, odată cu ocuparea postului de consilier juridic, fapt care va oferi și o situație clară asupra tuturor litigiilor de acest gen .

Formularea unor puncte de vedere, răspunsuri sau solicitări de natură juridică adresate altor instituții sau autorități publice precum: Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, etc. a însemnat conceperea și redactarea a numeroase înscrisuri de factură juridică.

Semnarea contractelor de achiziție publică, în număr de 23 la nivelul întregii instituții, a implicat verificarea legalității și conținutului acestora.

În sfera achizițiilor publice, activitatea de natură juridică s-a concretizat prin verificarea și semnarea documentației achiziției publice precum și prin participarea la procedura de deschidere, adjudecare și atribuire a contractului de furnizare de produse, prestări servicii sau lucrări publice .

I. b. domeniul administrativ

În acest demers un prim aspect l-a constituit angajarea personalului necesar realizării activității de natură administrativă care cuprinde atât activitatea propriu-zisă realizată de către administrator, magazineră, referenta cu atribuții de secretariat, șofer, cele două îngrijitoare, muncitorului calificat și un referent din cadrul Serviciului Economic care are atribuții în acest sens, precum și cea de arhivă și curierat, asimilate acestui domeniu .

Între activitatea administrativă și cea de achiziții publice există o strânsă legătură, ele reprezentând un tot unitar .

Un prim demers în desfășurarea în bune condiții a activității acestui serviciu și a direcției în general, l-a constituit achiziționarea, recepționarea și darea în consum a produselor strict necesare funcționării, precum mobilierul, tehnica de calcul, rechizitele, autoturismul .

O importanță deosebită a avut-o și asigurarea unor încăperi curate și aerisite în care să se poată amenaja unele birouri ale angajaților și să se creeze suficient spațiu de depozitare pentru documentele de arhivă și materialele din magazie.

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

În cursul anului 2007 au fost obținute și amenajate două spații importante în care se desfășoară activitatea Serviciului Juridic, Administrativ și Achiziții Publice, primul fiind situat în clădirea primăriei, la subsol, având intrarea dinspre strada Tudor Vladimirescu iar al doilea se află pe strada Episcop Mihai Pavel .

Primul dintre aceste spații adăpostește birourile administratorului, magazinerei și arhivarei, magazia și arhiva iar cel de-al doilea cuprinde atelierul muncitorului calificat și magazie tehnică de calcul .

Iată descrierea pe scurt a a ceea ce a însemnat activitatea de natură administrativă .

Un prim aspect l -a constituit prospectarea pieței în vederea achiziționării prin cumpărare directă a unor produse și servicii de calitate și la prețurile cele mai mici, asigurarea obligatorie și CASCO a celor două autoturisme, supravegherea modului în care se execută lucrările contractate, întocmirea caietelor de sarcini de natură tehnică, etc.

O activitate distinctă a constituit-o și distribuirea produselor achiziționate de către serviciile sau persoanele care le-au solicitat, întocmindu-se în acest sens 282 de recepții, 346 de bonuri de consum și 114 bonuri de transfer.

În același timp, activitatea administrativă a presupus gestionarea carburanților aferenți celor două autoturisme, fapt care a implicat și completarea folilor de parcurs.

Asigurarea curățeniei și igienei, vopsirea geamurilor și ușilor precum și realizarea reparațiilor electrice și sanitare în toate spațiile aparținând direcției noastre pentru ca munca tuturor angajaților să se poată desfășura în condiții optime.

Activitatea de curierat și registratură la nivelul întregii direcții a însemnat în cursul anului 2007 înregistrarea unui număr de 77.499 de acte și expedierea unui număr de 48.992 de acte.

Anul 2007 a fost unul important și pentru activitatea de arhivă, realizându-se arhivarea unui număr de aproximativ 45.800 de acte precum: acte de identitate, acte de reședință (flotant) care se arhivează pe litere sau luni și cărți de identitate provizorii. Totodată, s-au eliberat 656 fișe de evidență locală ca răspuns la solicitările interne și externe (Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor) și un număr de 30 de cereri originale, cu respectarea procedurilor legale în materie.

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Preluarea arhivei aferente anilor 2005 și 2006 de la creatorii de arhivă, predarea tuturor cererilor pentru eliberarea actului de identitate în vederea legării lor și amenajarea, sortarea și aranjarea documentelor în ordine cronologică au reprezentat câteva din acțiunile mai importante în acest domeniu.

Fără îndoială activitatea din domeniul administrativ este una deosebit de complexă, acesta fiind și motivul pentru care în expunerea noastră ne-am oprit doar asupra unor acțiuni mai importante .

I. c. domeniul achizițiilor publice

Achizițiile publice reprezintă un segment important al activității acestui serviciu deoarece asigură aprovizionarea cu produse și servicii de calitate și realizarea lucrărilor necesare bunei funcționări a întregii direcții .

La nivelul serviciului nostru această activitate este realizată de către doi consilieri .

Din punctul de vedere al procedurilor de achiziție publică utilizate la nivelul anului 2007 se pot aminti două: cumpărarea directă și cererea de oferte.

Procedura de achiziție prin cumpărare directă a fost utilizată pentru achiziționarea acelor produse sau servicii a căror valoare totală, raportată la nivelul întregului an 2007, nu depășea valorile stabilite de legea specială, respectiv

 • 5. 000 de euro și apoi 10 .000 euro, după modificare O.U.G. nr. 34/2006 .

În cazul cumpărării directe, documentele care constituie dosarul achiziției sunt minime, datorită simplificării acestei proceduri prin O.U.G. nr. 34/2006, respectiv referatul de necesitate, trei oferte care să facă dovada prospectării pieței anterior realizării achiziției și factura, care reprezintă documentul justificativ .

Dintre produsele achiziționate prin cumpărare directă amintim, cu titlu de exemplu, următoarele: tonere, scule și unelte, telefoane portabile, moped, aparate de aer condiționat, frigider, consumabile pentru tehnică de calcul, ștampile, consumabile electrice și sanitare, plante, sistem de sonorizare, combustibil auto, sisteme antiefracție, abonamente, etc.

Cumpărarea directă a fost procedura utilizată și în achiziționarea unor servicii precum: salubrizare; spălare autoturisme; sortare, legare și copertare documente; aprovizionare cu apă în sistem water-cooler; medicina muncii; evaluare psihologică și training de personal; program de software și asistență software, etc.

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Serviciile medicului de medicina muncii implică realizarea următoarelor activități: examen medical la angajarea în muncă, examen medical de adaptare, examen medical periodic și examen medical la reluarea muncii .

Cu privire la serviciile oferite de psiholog în temeiul contractului încheiat acestea presupun: evaluarea psihologică și training de personal.

În cazul achiziției de lucrări, cumpărarea directă a fost utilizată o singură date în cazul cablării și instalării rețelei de date .

Acordul-cadru a fost utilizat într-un singur caz, acela al achiziționării produselor de curățenie iar serviciile de pază și protecție au fost achiziționate prin negociere fără publicarea unui anunț de participare .

Valoare totală a tuturor produselor și serviciilor achiziționate prin cumpărare directă la nivelul anului 2007 este de 608 971,25 lei .

Cererea de oferte a fost procedura de achiziție publică utilizată în cursul anului 2007 în 9 cazuri.

Această procedură este una complexă implicând realizarea referatelor de necesitate, urmate de întocmirea documentației achiziției, publicarea pe S.E.A.P., deschiderea ofertelor, adjudecarea și încheierea contractului de achiziție .

Totodată, serviciul s-a preocupat de păstrarea în condiții de securitate maximă a documentelor clasificate. Deasemenea, furnizarea datelor din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea către structuri/autorități cu atribuții în domeniu s-a realizat strict pe baza respectării legislației speciale în materie.

Iată situația grafică a procedurilor de achiziție utilizate în anul 2007:

PROCEDURI DE ACHIZIȚIE 2007

9

COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

Acord

Negocierea fara publicarea unui anunt de

Cerere de

Cumpare


Compartimentul informatică din cadrul Direcției

/

de Evidență a

/

Persoanelor este

subordonat directorului executiv și colaborează cu toate serviciile direcției în vederea îndeplinirii atribuțiilor pe linie informatică.

Atribuțiile și competențele compartimentului de informatică sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare a direcției noastre, dintre care amintim următoarele:

 • - Centralizarea principalilor indicatori realizați și întocmirea sintezelor, situaților comparative precum și a analizelor privind activitățile desfășurate;

 • - Actualizarea datelor și pregătirea loturilor în vederea producerii cărților de identitate;

 • - Trimiterea loturilor pe FTP la Biroul Județean de Administrare a Bazei de Date privind Evidența Persoanelor;

 • - Clarificarea neconcordanțelor dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

 • - Salvarea și arhivarea pe suport magnetic, fișierul de imagini pentru loturile de cărți de identitate;

 • - Furnizarea, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenți economici și de către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

 • - Executarea operațiilor de instalare a sistemelor de operare a software-lui de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local și participă la depanarea și repunerea în funcție a

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

echipamentelor de calcul, împreună cu specialiștii firmelor care asigură asistența tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicație și de software;

 • - Asigurarea protecției datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate;

 • - Preluarea în baza de date a serviciului informațiile cu privire la nașterea, căsătoria, decesul persoanelor;

 • - Salvarea și arhivarea pe suport magnetic, anual, datele cu privire la înregistrarea nașterii, căsătoriei și decesului;

În cursul anului 2007 compartimentul informatica a desfășurat următoarele activități:

 • - Actualizări și verificări în Registul Național de Evidență a Persoanelor în vederea desfășurării activităților pe linie de evidență a persoanelor;

 • - Înregistrarea modificărilor efectuate prin ștergere cu sau fără propagare în vederea îndreptării erorilor referitoare la CNP-uri duble sau în cazul atribuirii unui nou CNP;

 • - Înregistrarea și actualizarea mențiunilor operative privind interdicția de a părăsi localitatea, interzicerea dreptului de a vota, etc;

 • - Întocmirea lunară a statisticii privind activitatea de evidență a persoanelor la solicitarea INEP București;

 • - Înregistrarea cărților de identitate și a cărților provizorii ca urmare a rebutării acestora;

 • - Preluarea și păstrarea intr-un registru a fișei de însoțire a loturilor de la personalul Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date privind Evidența Persoanelor ;

 • - Înregistrarea loturilor de producție a cărților de identitate și transmiterea acestora către Biroul Județean de Administrare a Bazei de Date privind Evidența Persoanelor;

 • - Întocmirea statisticii pe grupe de vârstă și sex pe anumite străzi la solicitarea conducerii direcției;

 • - Verificarea în Registrul Național de Evidența Persoanelor cu ocazia activităților desfășurate pe linie electorală;

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

 • - Verificarea în vederea corectării nomenclatorului de străzi și comunicarea diferențelor constatate către Biroul Județean de Administrare a Bazei de Date privind Evidența Persoanelor;

 • - Asigurarea de asistență tehnică în cazul defectării echipamentelor de calcul din cadrul Direcției;

 • - Instalarea sistemelor de operare a software-lui de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local;

 • - Ținerea evidenței lucrărilor executate și asigurarea distribuirii acestora către utilizatorii sistemului;

 • - Actualizarea si administrarea paginii WEB (prin îmbunătățirea periodică a acesteia) - introducerea informațiilor privind actele de stare civilă și evidența persoanelor, programul de lucru, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare etc;

 • - Administrarea rețelelor din cadrul Departamentului de Evidență a Persoanelor respectiv serviciul de Evidență a Persoanelor, serviciul de Stare Civilă, serviciul Economic, serviciul Juridic Administrativ și Achiziții publice;

 • - Salvări de date (Backup);

 • - Participarea la acțiunile cu stația mobilă atât în cele 19 comune cât și la persoanele nedeplasabile;

 • - În urma implementării arhivei digitale din cadrul proiectului numit “Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către serviciul public de evidență a persoanelor” s-au introdus până acum aproximativ 85000 acte de stare civilă, această activitate derulându-se în continuare;

 • - S-au efectuat 1228 de loturi care s-au transmis la Biroul Județean de Administrare a Bazei de Date privind Evidența Persoanelor pe FTP;

Situația statistică în ceea ce privește numărul procesărilor actelor de identitate, aceasta se prezintă astfel:

34.253 cărți de identitate, din care:

 • •  78 - repatriați

 • • 9912 - preschimbare buletine de identitate

 • • 16034 - schimbare de domiciliu

 • • 48 - schimbare fizionomie


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

 • • 1568 - schimbare nume/prenume titular

 • •  60 - furt

 • • 3 - dobândire cetățenie română

/

 • • 2916 -prima eliberare (14 ani)

 • • 3634 - expirare

2.512 cărți de identitate provizorii, din care:

 • • 120 - CIP C.R.D.S.

 • • 1714 - Lipsă dovadă adresă de domiciliu

 • •  678 - Lipsă certificate de stare civilă

Prezentare grafică:

C.I.-uri procesate in 2007

CIP -uri procesate in 2007

În concluzie, apreciem activitatea Direcției de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea în ansamblul său, raportată la nivelul anului 2007 ca fiind una complexă, cu numeroase realizări dar și cu multe obiective pentru anul 2008.

În ceea ce privește obiectivele propuse în declarațiile și angajamentele în domeniul calității și mediului acestea au fost atinse până la această dată.

Totodată, amintim obiectivele pe care Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea și le-a propus pentru anul 2008:

• Demararea procedurii de edificare a noului nostru sediu care va reuni toate serviciile, birourile și compartimentele ce compun direcția, inclusiv activitatea de oficiere a căsătoriilor, realizată în prezent în Ioșia la Casa Tineretului . Prima etapă a acestei proceduri se va realiza în anul 2008 și cuprinde întocmirea unui studiu de fezabilitate și a proiectului de execuție ;

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

 • •  Finalizarea lucrărilor de amenajare a dispeceratului, casieriei și a atelierului de întreținere, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității sericiilor oferite cetățeanului dar și a condițiilor de muncă ale angajaților instituției noastre ;

 • •  Realizarea lucrărilor de reabilitare a spațiului destinat păstrării arhivei aparținând Serviciului de Stare Civilă, situat în incinta Primăriei Municipiului Oradea, la subsol, aceasta în condițiile în care instituția noastră se caracterizeză ca fiind un mare creator de arhivă. Aceste documente au o importanță deosebită și au ca termene de păstrare perioade foarte lungi de timp, cuprinse între 10 - 100 de ani, iar unele categorii de documente au termene de păstrare permanent;

 • • Modernizarea spațiilor în care se realizează în prezent activitatea de oficiere a căsătoriilor civile, situate în incinta Casei Tineretului din Ioșia ;

 • •  Identificarea și amenajarea celei de-a doua locații destinată oficierii căsătoriilor, fapt care va avea drept efect alocarea unor timpi mai mari pentru realizarea acestui eveniment solemn prin angrenarea simultană a patru ofițeri de stare civilă, mărirea duratei discursului acestora, a festivității de felicitare și fotografiere , a momentului destinat primirii/plecării invitaților ;

 • • Amenajarea corespunzătoare a ghișeelor aparținând Serviciului de Stare Civilă și Serviciului de Evidență a Persoanelor care asigură interfața cu cetățeanul, asigurând și o protecție a salariaților instituției ;

 • • Achiziționarea unor produse, servicii și lucrări de calitate care vor asigura dotarea cu tehnică de calcul, rechizite, mobilier, consumabile electrice și sanitare, etc. a personalului de la nivelul întregii direcții ;

 • • Achiziționarea unei aplicații în domeniul arhivistic care să permită o mai bună evidență și organizare a întregului fond existent la nivelul direcției noastre;

 • • Realizarea unui program informatic care să permită efectuarea unei conexiuni permanente între Serviciul de Stare Civilă și Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea asigurând astfel o mai bună comunicare a datelor și informațiilor din domeniul stării civile;

 • • Implementarea proiectului privind crearea unei arhive electronice care să permită culegerea în format electronic a actelor de stare civilă existente în arhiva proprie, proces estimat a dura 8-10 ani;

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

 • •  Perfecționarea continuă a angajaților instituției noastre prin participarea la cursuri de specialitate din domeniul informatic (ECDL) precum și la cele specifice activității pe care o desfășoară;

 • • Reducerea timpilor de așteptare pentru eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă de la 3-5 zile în 2007 la 30 de minute în 2008;

 • • Reducerea perioadei de eliberare a actelor de identitate în regim normal de la 5 la 4 zile lucrătoare, obiectiv realizat care trebuie menținut și în cursul anului 2008;

 • • Scurtarea timpului de deplasare cu camera mobilă la persoanele netransportabile sau internate în unități sanitare;

 • •  Deplasarea cu stația mobilă la școlile situate în Municipiul Oradea în vederea preluării documentelor necesare pentru eliberarea actelor de identitate în cazul elevilor care au împlinit vârsta de 14 ani;

 • • Realizarea activității de deplasare cu stația mobilă la cele 19 comune arondate în vederea preluării imaginilor și a documentelor necesare eliberării actelor de identitate pentru cetățenii care domiciliază în aceste localități;

 • • Continuarea procesului de punere în legalitate a cetățenilor de etnie romă care nu dețin acte de identitate, a deținuților din Penitenciarul de maximă siguranță din Oradea și a persoanelor arestate preventiv în unitățile de poliție din municipiu sau aparținând comunelor arondate;

 • • Continuarea procesului de reducere a activității infracționale prin prezentarea elementelor de particularizare a cărților de identitate unităților bancare;

 • •  Consilierea unităților de învățământ și a celor de protecție și ocrotire a minorilor în scopul cunoașterii importanței actului de identitate;

 • •  Reducerea numărului litigiilor de stare civilă în care este parte instituția noastră și câștigarea celor aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 • • Continuarea acțiunii de combatere a fraudei și corupției în rândul personalului din cadrul instituției noastre;

 • • Respectarea principiului transparenței, aplicării unitare și autonomiei cu privire la liberul acces la informațiile de interes public;

Continuarea acțiunii de combatere a birocrației în activitatea de relații cu publicul;

Existența unei administrații eficiente și democratice reprezintă unul dintre cele mai importante criterii care definesc modernitatea și evoluția unei țări în care


ANEXA la Hotărârea Consiliului L ocal nr. 174/2008

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

preocuparea constantă pentru cetățean se materializează în oferirea unor servicii de calitate.

În acest sens au fost puse la dispoziția cetățenilor chestionare de evaluare a satisfacției acestora, față de calitatea serviciilor oferite de către direcția noastră.

Astfel în perioada februarie - decembrie 2007 la nivelul direcției au fost completate un număr de 63 de chestionare de către cetățenii care au solicitat eliberarea unui act de identitate.

Chestionarul a cuprins un număr de șase întrebări. Pentru fiecare întrebare se putea acorda un punctaj, respectiv calificativul - slab, bun sau foarte bun.

La întrebarea nr.1 - “Fluența comunicării dintre instituția noastră și cetățean” - din cei 63 de cetățeni chestionați, 52 au acordat calificativul “Foarte bun”, iar 11 au acordat calificativul “Bun” (procentual ar fi 82,53% -“ Foarte bun”, iar 17,46% - “Bun”).

La întrebarea nr.2 - “Gradul de profesionalism al angajaților Direcției de Evidență în raporturile cu cetățenii” - din cei 63 de cetățeni chestionați, 49 au acordat calificativul “Foarte bun”, iar 14 au acordat calificativul “Bun” (procentual ar fi 77,77% -“ Foarte bun”, iar 22,23% - “Bun”).

La întrebarea nr.3 - “Amabilitatea angajaților în raport cu cetățenii” - din cei 63 de cetățeni chestionați, 44 au acordat calificativul “Foarte bun”, iar 19 au acordat calificativul “Bun” (procentual ar fi 69,84% -“ Foarte bun”, iar 30,16% -“Bun”).

La întrebarea nr.4-“Promptitudinea răspunsurilor la cererile /petițiile / reclamațiile cetățenilor” - din cei 63 de cetățeni chestionați, 39 au acordat calificativul “Foarte bun”, iar 24 au acordat calificativul “Bun” (procentual ar fi 61,90% -“ Foarte bun”, iar 38,10% - “Bun”).

La întrebarea nr.5 - “Promptitudinea soluționării cererilor / petițiile / reclamațiilor cetățenilor” - din cei 63 de cetățeni chestionați, 33 au acordat calificativul “Foarte bun”, iar 28 au acordat calificativul “Bun” și 2 persoane au acordat calificativul “Slab” (procentual ar fi 52,38% -“ Foarte bun”, 44,45% - “Bun” și 3,17% -“Slab”).

La întrebarea nr.6-“Atitudinea generală a conducerii Direcției de Evidență față de cetățean” - din cei 63 de cetățeni chestionați, 50 au acordat calificativul “Foarte bun”, iar 13 au acordat calificativul “Bun” (procentual ar fi 79,36% -“ Foarte bun”, iar 20,64% - “Bun”).

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

Per ansamblu se remarcă un impact pozitiv al activități desfășurate de către funcționarii direcției noastre.

/ /

Grafice reprezentând chestionare privind satisfacția cetățenilor:

întrebarea nr.1 - “Fluența comunicării dintre instituția noastră și cetățean” întrebarea nr.2 - “Gradul de profesionalism al angajaților Direcției de Evidență

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

în raporturile cu cetățenii”

întrebarea nr.3 - “Amabilitatea angajaților în raport cu cetățenii”

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

întrebarea nr.4-“Promptitudinea răspunsurilor la cererile /petițiile / reclamațiile cetățenilor”

întrebarea nr.5 - “Promptitudinea soluționării cererilor / petițiile / reclamațiilor cetățenilor”

întrebarea nr.6-”Atitudinea generală a conducerii Direcției de Evidență față de cetățean”

ORADEA, la 08.02.2008

DIRECTOR EXECUTIV

SEICA GHEORGHE