Hotărârea nr. 17/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru construire case familiale - etapa I - Reglementare acces din strada Apateului, nr.cad. 10531 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construire case familiale

- etapa I - Reglementare acces din strada Apateului, nr.cad. 10531 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.104879 din data de 16.01.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construire case familiale -etapa I - Reglementare acces din strada Apateului, nr.cad. 10531 - Oradea, s-a elaborat la inițiativa beneficiarei SC Casa Daniela Construcții SRL in baza certificatului de urbanism nr. 2727/26.07.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unor case familiale în intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii Apateului și reglementarea acceselor în vederea construirii pe teren, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul luat în studiu are o suprafață totală de 1811,0mp și este cuprins în intravilan, în partea de sud-vest a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare.

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr.cad.10531 înscris în CF nr. 85376 - Oradea în favoarea lui SC Casa Daniela Construcții SRL, ca teren intravilan. Legătura zonei cu municipiul se realizează pe strada identificată cu nr. cad. 10911, proprietar municipiul Oradea, și pe str. Apateului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construire case familiale - etapa I -Reglementare acces din strada Apateului, nr.cad. 10531 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre:

  • -  Creerea unui drum interior de acces la parcele, cu profil transversal de 5,50m, prevăzută cu întoarcere, cu destinația de alee carosabilă privată, conform planșei U03 - Circulația terenurilor, în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

  • -  Aleea carosabilă privată, cu profil de 5,50m (prevăzută cu întoarcere ), se va constitui din:

  • -  cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cadastral 10531, ce se află în proprietatea beneficiarei;

  • -  Cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad.10531, destinat realizării aleei carosabile de acces la parcele va avea caracter de drum privat conform propunerilor din PUD, planșa 3/U - Circulația terenurilor.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC Casa Daniela Construcții SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.17


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila