Hotărârea nr. 168/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Mihuþ Adrian Florin, reprezentând suprafaþa de 7.203 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15470 înscris în C.F. 86550/A Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Mihuț Adrian Florin, reprezentând suprafața de 7.203 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15470 înscris în C.F. 86550/A Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.50760 din data de 18.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 7.203 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15470 înscris în C.F. 86550/A Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului, cu destinația de “drum public”,

Având în vedere că prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Hotărârea Consiliului Local nr.736/27.09.2007, se propune modernizarea și extinderea rețelei stradale în zona str. Nojoridului, urmând ca terenul constituit cu destinația de drum public să fie cedat domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr.4565/22.11.2007, dl. Mihuț Adrian Florin donează Municipiului Oradea suprafața de 7.203 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15470, înscris în C.F. 86550/A Oradea.

Ținând cont de prevederile art.7 lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), lit.d); alin.5 lit.c), alin.6 lit.a) pct.13; art.45 alin.3) și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Mihuț Adrian Florin reprezentând suprafața de 7.203 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15470, înscris în C.F. 86550/A Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară

Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Dl. Mihuț Adrian Florin prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.168


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: 22 de voturi „pentru”, 2 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”