Hotărârea nr. 163/2008

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 16488 Oradea, în suprafaþã de 710 mp situat în Oradea, str. Coralilor nr.21

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                        

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                                     

  

 

 

H O T Ã R Â R E

 

privind aprobarea  planului de amplasament şi delimitare a imobilului  cu  nr. cadastral 16488 Oradea, în suprafaţă de 710 mp situat în Oradea, str. Coralilor nr.21

 

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52755/14.02.2008, prin care Administraţia Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 16488 Oradea în suprafaţă de 710 mp situat în Oradea, str. Coralilor, nr. 21.

Pe suprafaţa de teren de 710 mp delimitată prin Planul cadastral, există două case de locuit proprietatea lui Jora Constantin şi Drimba Daniela pentru care aceştia plătesc taxă folosinţă teren respectiv redevenţă.

Nr. cadastral 16488 Oradea se constituie din teren înscris în CF nr. 76142 Oradea cu nr. topo 7567/33 şi 7566/22, proprietatea Statului Român.

În  baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. b) şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral  16488 cu suprafaţa de 710 mp, astfel:

 

CF în care este înscris nr. topo

 

Nr.topo din care se constituie nr. cadastral

Suprafaţa din CF a nr.topo.

-mp-

Suprafaţa ce se dezlipeşte din nr.topo.si se constituie în  nr. cadastral

-mp-

76142

7567/33

212

212

7566/22

498

498

 

Art.2 Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeţei de 710 mp cu nr. cadastral 16488 Oradea identificată conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Administraţia Imobiliară Oradea

·         Serviciul Patrimoniu

·         Biroul Cadastru

·         OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ

Delorean Ion Iulius

 

Oradea, 29 februarie 2008                                                                                         CONTRASEMNEAZÃ

Nr. 163                                                                                                                                SECRETAR,

                     Ionel Vila

 

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”