Hotărârea nr. 161/2008

privind aprobarea înscrierii în circuitul civil a terenului identificat cu nr topo 514/2, 514/4 ºi 515 în suprafaþã totalã de 7.686 mp situat în Municipiul Oradea, zona CET II

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                   

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                          

CONSILIUL LOCAL                                                                                             

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea înscrierii în circuitul civil a terenului identificat cu nr topo 514/2, 514/4 şi 515  în suprafaţă totală de 7.686 mp situat în  Municipiul Oradea, zona CET II 

 

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52780 din 14.02.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea înscrierii în circuitul civil a terenului identificat cu nr topo 514/2, 514/4 şi 515 situat în  Municipiul Oradea, zona CET II .

Terenul luat în studiu identificat prin schiţa de orientare anexată raportului de specialitate mai sus menţionat şi Adeverinţele OCPI Bihor nr 169 şi 5921 / 2007,  este situat în  Municipiului Oradea, zona  CET II.

Având în vedere  Legea  nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.36 alin. (2) lit. c) şi art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t  ă r ă ş t e:

 

 

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, a nr. topo 514/2 în suprafaţă de 185 mp., nr. topo 514/4 în suprafaţă de 301 mp şi nr. topo 515 în suprafaţă de 7.200 mp, din teritoriul cadastral Rontău.

Art.2. Se aprobă înscrierea terenului în suprafaţă totală de 7.686 mp. în proprietatea privată a Statului Român.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Administraţia Imobiliară Oradea

-          Serviciul Patrimoniu

-          Biroul Cadastru

-          Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

-          Biroul Carte Funciară

-          SC Termoelectrica SA

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

 

Oradea, 29 februarie 2008                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 161                                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                                                                Ionel Vila

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”