Hotărârea nr. 160/2008

Privind stabilirea unor mãsuri pentru punerea în posesie a unui nr. de 12 parcele atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personala

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                          

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                      

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

H O T Ă R Â R E

 

Privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în posesie a unui nr. de 12 parcele atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala

 

                Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53042 din 18.02.2008 prin care Administraţia Imobiliara Oradea  propune  stabilirea   unor măsuri pentru punerea în posesie a unui nr. de 12 parcele   atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,

                Prin art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 621/2007 privind  stabilirea unor măsuri pentru  punerea în posesie a parcelelor de teren atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, s-a aprobat Tabelul anexă cu identificarea suprafeţelor de teren atribuite unui nr. de 197 beneficiari ai prevederilor Legii nr. 15/2003.

                Cu ocazia punerii în posesie a parcelelor menţionate s-a constatat ca 12 parcele nu corespund din punct de vedere tehnic pentru realizarea unei construcţii, fapt ce a condus  la reamplasarea acestora pe alte parcele constituite.

                Ţinând cont de prevederile Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 749/2003,

In temeiul art.36 alin.(2) lit.c) şi art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administraţia publica locala,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se modifica Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.621/2007 privind nr. parcelei  si nr. cadastral atribuit următorilor beneficiari ai prevederilor Legii nr. 15/2003, astfel:

Numele si prenumele

Parcela atribuita cf. HCL621/2007

Parcela nou atribuita

Nr.crt. din Hotărârea Consiliului Local 621/2007

 

Nr. pozitie

Nr. cadastral

Nr. pozitie

Nr. cadastral

 

Moca Bogdan Andrei

256

15775

274

15756

181

Mascas Florin Cristian

257

15774

275

15755

182

Luncan Lazat Teodor

258

15773

276

15753

183

Sabau Delia Claudia

255

15554

277

87015

180

Erdeli Octavian

259

15772

278

15752

184

Osvat Flaviu Ovidiu

260

15771

279

15751

185

Miclos Daniel Alin

261

15770

280

15745

186

Chis Mirela Adriana

262

15769

285

15745

187

Cuc Florin

263

15768

286

15744

188

Cuc Mircea

264

15767

287

15743

189

Bozantan Raul Mircea

265

15766

288

15742

190

Dinicu Izabell Gabriel

266

15765

289

15741

191

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea

                Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·   Administraţia Imobiliara Oradea

·   Serviciul Patrimoniu

·   Moca Bogdan Andrei , Mascas Florin Cristian, Sabau Delia Claudia, Erdeli Octavian, Luncan Lazat Teodor, Osvat Flaviu Ovidiu, Miclos Daniel Alin, Chis Mirela Adriana, Cuc Florin, Cuc Mircea, Bozantan Raul Mircea, Dinicu Izabell Gabriel, prin grija Administratiei Imobiliare Oradea

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 160                                                                                                                                                         SECRETAR,

Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate voturi ,,pentru”.                                                                        Ionel Vila