Hotărârea nr. 157/2008

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13620 Oradea în suprafaþã în suprafaþã de 7.500 mp. teren situat în Oradea zona Str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinaþia de ”drum de acces”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                             

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                    

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

                                                            

                                                              

H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13620 Oradea în suprafaţă  în suprafaţă de 7.500 mp. teren situat în Oradea zona Str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinaţia de ”drum de acces”

 

 

            Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53039 din 18.02.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13620 Oradea în suprafaţă de 7.500 mp. teren situat în Oradea zona Str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinaţia de ”drum de acces”.

            Nr. cadastral 13620 Oradea, se constituie conform art. 1 din prezenta Hotărâre, din teren rezervat accesului la proprietăţile private din zonă, constituite în baza Legii nr. 18/1991 republicată.

            Ţinând cont de prevederile  art. 26 (1) şi art. 104 din Legea nr. 18/1991, republicată privind Legea fondului funciar,

            Având în vedere  Legea  nr. 213/1998 privind proprietatea privată şi regimul juridic al acesteia,

            În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), şi art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 13620 Oradea, astfel:

Suprafaţa nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care s e constituie nr. cadastral

Nr.  C.F.  în care este înscris nr. topo.

Suprafaţa de teren înscrisã în C.F.

-mp.-

Suprafaţa ce se dezlipeşte din nr. topo si se constituie în noul  nr. cadastral

-mp-

7.500

569/5

1098 Seleuş

14.652

7.068

570/1

432

432

 

            Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 13620 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafaţa

-mp-

Proprietar

Observaţii

13620

7.500

Municipiul Oradea

In baza Legii nr. 213/1998

 

            Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 7.500 mp teren identificat cu nr. cadastral 13620 Oradea cu destinaţia „drum de acces”

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-          Administraţia Imobiliară Oradea

-          Serviciul Patrimoniu

-          OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

-          d-na Bulza Leontina Adina, prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

 

Oradea, 29 februarie 2008                                                                                           CONTRASEMNEAZÃ

Nr.157                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                                                      Ionel Vila

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.