Hotărârea nr. 151/2008

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a suprafeþei de 3.016 mp. ºi trecerea în proprietatea privatã a municipiului Oradea a terenului, situat în Oradea zona C.E.T. II

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                       

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                              

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

                                                                                                                       

 

 

H O T Ã R Â R E

 

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 3.016 mp. şi trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea  a terenului, situat în Oradea zona C.E.T. II

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53047/18.02.2008, prin care Administraţia Imobiliară Oradea, propune aprobarea planului de amplasament şi delimitare a terenului în suprafaţă de 3.016 mp şi trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului menţionat.

Suprafaţa de 3.016 mp. reprezintă teren situat în Oradea zona C.E.T. II.

Terenul identificat prin planul cadastral anexat se constituie din nr. topo.7795/11 înscris în C.F. 10588 Oradea.

Având în vedere  Legea  nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.36 alin. (2) lit. c) şi art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 3.016/6.171 mp. teren înscris în C.F. 10588 Oradea identificat cu nr. topo 7795/11.

Art.2. Se aprobă constituirea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului pentru suprafaţa de 3.016 mp. astfel:

 

Suprafaţa nr. cadastral nou constituit

- mp. -

Nr.topo.din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. in care este înscris nr. topo

Suprafaţa de teren înscrisã în C.F.

-mp-

Suprafaţa ce se dezlipeşte din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral

-mp-

3.016

7795/11

10588 Oradea

6171

3.016

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-    Administraţia Imobiliară Oradea

-    Serviciul Patrimoniu

-    Biroul Cadastru

-    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008                                                                            CONTRASEMNEAZÃ

Nr. 151                                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                                                                   Ionel Vila

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.