Hotărârea nr. 149/2008

privind aprobarea actualizãrii preþului de pornire a licitaþiei publice deschise aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 514/31.07.2006 pentru vânzarea suprafeþei de 260 mp teren identificat cu nr. cadastral 8999 înscris în CF ndf 8588 Oradea, situ

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                        

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                                                 

                                                                                                          

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea actualizării preţului de pornire a licitaţiei publice deschise aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 514/31.07.2006 pentru vânzarea suprafeţei de 260 mp teren identificat cu nr. cadastral  8999 înscris în CF ndf 8588 Oradea, situat în Oradea, str. Filatov

 

 

 

   Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53108 din 19.02.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea actualizării preţului de pornire a licitaţiei publice deschise aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 514/31.07.2006 în vederea vânzării suprafeţei de 260 mp teren identificat cu nr. cadastral 8999 înscris în CF ndf 8588 Oradea, situat în Oradea, str. Filatov,

   Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 514/31.07.2006, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă  a suprafeţei de 260 mp teren identificat cu nr. cadastral 8999 înscris în CF ndf 8588 Oradea, situat în Oradea, Str. Filatov,

   Având în vedere că preţul de pornire a licitaţiei pentru vânzarea terenului mai sus menţionat a fost stabilit la data de 13.03.2006 la 15 euro/mp, se impune actualizarea acestuia,

   În temeiul art.36 alin. (2) lit.b), c), alin. (5) lit.b), art.45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1), (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1.  Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în valoare de 21 euro/mp fără T.V.A. în vederea vânzării suprafeţei de 260 mp teren identificat cu nr. cadastral 8999 înscris în CF ndf 8588 Oradea, situat în Oradea, str. Filatov, în condiţiile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 514/31.07.2006.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Administraţia Imobiliară Oradea

·         Serviciul Patrimoniu

·         Serviciul  Licitaţii – Valorificare Active

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

 

Oradea, 29 februarie 2008                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr.  149                                                                                                                      SECRETAR,

                                                                                                                          Ionel Vila

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.