Hotărârea nr. 148/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Demian Alecu Lucian cu soþia Demian Adriana Manuela, reprezentând suprafaþa totala de 32 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17362 si 17364, provenite din nr. cadastrale 8883/13 si 8883/14 înscrise în C.F.ndf 7348 si

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                       

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                                                                                                            

                                                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

 

privind acceptarea donaţiei d-lui Demian Alecu Lucian cu soţia Demian Adriana Manuela, reprezentând suprafaţa totala de 32 mp. teren  identificat cu nr. cadastrale 17362 si 17364, provenite din nr. cadastrale 8883/13 si 8883/14 înscrise în C.F.ndf 7348 si 7349 Oradea, situat în Oradea str. Căpşunilor nr. 1G3, 1G2, cu destinaţia de “drum public”

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53043 / 18.02.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donaţiei reprezentând suprafaţa totală de 32 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17362 si 17364 provenite din nr. cadastrale 8883/13 si 8883/14 înscrise în C.F.NDF 7348 SI 7349  Oradea, situat în Oradea str. Căpşunilor nr. 1G3, 1G2, cu destinaţia de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 49/22.01.2008, se propune modernizarea str. Căpşunilor, prin realizarea unui profil de 11,00 m. lăţime, 5,5 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donaţie imobiliară autentificată cu nr. 406/12.02.2008, dl. Demian Alecu Lucian cu soţia Demian Adriana Manuela donează Municipiului Oradea suprafaţa totală de 32 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 17362 si 17364, provenite din nr. cadastrale 8883/13 si 8883/14 înscrise în C.F.ndf 7348 şi 7349 Oradea.

Ţinând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin. (6) lit. ,,a” pct. 13, art. 45 alin.(3) şi art. 121  alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se acceptă donaţia d-lui Demian Alecu Lucian cu soţia Demian Adriana Manuela,  reprezentând suprafaţa totala de 32 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 17362 si 17364,  provenite din nr. cadastrale 8883/13 şi 8883/14 înscrise în C.F.ndf 7348 si 7349 Oradea, situat în Oradea str. Căpşunilor nr. 1G3, 1G2 .

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Administraţia Imobiliară Oradea

·         Instituţia Arhitectului Şef

·         Serviciul Patrimoniu

·         SC Compania de Apa Oradea SA

·         Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

·         Dl. Demian Alecu Lucian, prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea,  29 februarie 2008                                                                             CONTRASEMNEAZÃ

Nr.148                                                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                                                      Ionel Vila

 

Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate de voturi ,,pentru”.