Hotărârea nr. 146/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Corde Florin cu soþia Corde Ana, reprezentând suprafaþa de 57 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14454 înscris în C.F. 85170 Oradea, situat în Oradea str. Viºinilor nr.2, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                      

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                                                                                                            

                                                                                                                                          

 

H O T Ă R Â R E

 

privind acceptarea donaţiei d-lui Corde Florin cu soţia Corde Ana, reprezentând suprafaţa  de 57 mp. teren  identificat cu nr. cadastral 14454 înscris în C.F. 85170 Oradea, situat în Oradea str. Vişinilor nr.2, cu destinaţia de “drum public”

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52768 / 14.02.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donaţiei reprezentând suprafaţa de 57 mp. teren  identificat cu nr. cadastral 14454 înscris în C.F. 85170 Oradea, situat în Oradea str. Vişinilor nr.2, cu destinaţia de “drum public”.

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 926 / 29.11.2007, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială şi reglementare acces – strada Cireşilor nr.28, nr.cad.14453 şi 14454 – Oradea prin care se propune modernizarea str. Cireşilor, prin realizarea unui profil de 12 m. lăţime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donaţie imobiliară autentificată cu nr. 426 / 27.04.2007, dl. Corde Florin cu soţia Corde Ana donează Municipiului Oradea suprafaţa de 57 mp., teren identificat cu nr. cadastral 14454, înscris în C.F. 85170 Oradea.

Ţinând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin. (6) lit. ,,a” pct. 13, art. 45 alin.(3) şi art. 121  alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se acceptă donaţia d-lui Corde Florin cu soţia Corde Ana,  reprezentând suprafaţa de 57 mp., teren identificat cu nr. cadastral 14454, înscris în C.F. 85170   Oradea, situat în Oradea str. Vişinilor nr.2.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Administraţia Imobiliară Oradea

·         Instituţia Arhitectului Şef

·         Serviciul Patrimoniu

·         SC Compania de Apa Oradea SA

·         Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

·         Dl. Corde Florin, prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

 

Oradea, 29 februarie 2008                                                                              CONTRASEMNEAZÃ

Nr. 146                                                                                                                      SECRETAR,

                                                                                                                                     Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.