Hotărârea nr. 144/2008

privind acceptarea donaþiei d-nei Vaschi Daniela, reprezentând suprafaþa de 14 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16938 înscris în C.F. 88881 Oradea, situat în Oradea str. Apateului nr. 4, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                          

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                                                              

                                                                                                                                            

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind acceptarea donaţiei d-nei Vaschi Daniela, reprezentând suprafaţa de 14 mp. teren  identificat cu nr. cadastral 16938  înscris în C.F. 88881 Oradea, situat în Oradea str. Apateului nr. 4, cu destinaţia de “drum public”

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52787/ 14.02.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donaţiei reprezentând suprafaţa de 14 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16938 înscris în C.F. 88881  Oradea, situat în Oradea str. Apateului nr. 4, cu destinaţia de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1447/21.11.2007, se propune modernizarea străzii de acces în incinta din spate a blocurilor din zona de interes, la un profil de 10,00 m. lăţime, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donaţie imobiliară autentificată cu nr. 394/29.01.2008, d-na Vaschi Daniela donează Municipiului Oradea suprafaţa  de 14 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16938,  înscris în C.F. 88881  Oradea.

Ţinând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin. (6) lit. ,,a” pct. 13, art. 45 alin.(3) şi art. 121  alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se acceptă donaţia d-nei Vaschi Daniela,  reprezentând suprafaţa de 14 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16938,  înscris în C.F. 88881 Oradea, situat în Oradea str. Apateului nr. 4 .

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Administraţia Imobiliară Oradea

·         Instituţia Arhitectului Şef

·         Serviciul Patrimoniu

·         SC Compania de Apa Oradea SA

·         Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

·         D-na Vaschi Daniela, prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea,  29 februarie 2008                                                                         CONTRASEMNEAZÃ

Nr.144.                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                                Ionel Vila

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.