Hotărârea nr. 139/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Brata Gabriel ºi Jofneac Gabriela Ramona, reprezentând suprafaþa de 238 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17094 ºi 16013 Oradea, situat în Oradea str. Ion Alexi FN, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                      

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                                                                                                             

                                                                                                                                         

 

H O T Ă R Â R E

 

privind acceptarea donaţiei d-lui Brata Gabriel şi Jofneac Gabriela Ramona, reprezentând suprafaţa  de 238 mp. teren  identificat cu nr. cadastrale 17094 şi 16013 Oradea, situat în Oradea str. Ion Alexi FN, cu destinaţia de “drum public”

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52761 / 14.02.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donaţiei reprezentând suprafaţa de 238 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17094 şi 16013 formate prin dezmembrarea nr cadastral 4724 înscris in C.F. 4302 Oradea, situat în Oradea str. Ion Alexi FN, cu destinaţia de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Hotărârea Consiliului Local nr. 972/20.12.2007, se propune continuarea străzii Cimbrului, prin realizarea unui profil de 12 m. lăţime în conformitate cu planşa de circulaţie a terenurilor avizată cu nr.1445/21.11.2007 urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donaţie imobiliară autentificată cu nr. 237 / 25.01.2008, dl. Brata Gabriel şi Jofneac Gabriela Ramona donează Municipiului Oradea suprafaţa  de 238 mp, teren identificat cu nr. cu nr. cadastrale 17094 şi 16013 formate prin dezmembrarea nr cadastral 4724 înscris in C.F. 4302 Oradea, situat în Oradea str. Ion Alexi FN, cu destinaţia de “drum public”.

Ţinând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin. (6) lit. ,,a” pct. 13, art. 45 alin.(3) şi art. 121  alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se acceptă donaţia d-lui Brata Gabriel şi Jofneac Gabriela Ramona,  reprezentând suprafaţa de 238 mp., teren identificat cu nr cadastrale 17094 şi 16013, situat in Oradea str. Ion Alexi FN.

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Administraţia Imobiliară Oradea

·         Instituţia Arhitectului Şef

·         Serviciul Patrimoniu

·         Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

·         SC Compania de Apa Oradea SA

·         Dl. Brata Gabriel, prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008                                                                                  CONTRASEMNEAZÃ

Nr. 139                                                                                                                           SECRETAR,

Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate de voturi ,,pentru”.                                                              Ionel Vila