Hotărârea nr. 137/2008

privind acceptarea donaþiei d-nei Bulza Leontina Adina, reprezentând suprafaþa de 252 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13241 înscris în C.F. 87759 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                        

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                                                                                                            

                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

 

privind acceptarea donaţiei d-nei Bulza Leontina Adina, reprezentând suprafaţa de 252 mp. teren  identificat cu nr. cadastral 13241  înscris în C.F. 87759 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului -  str. Apateului, cu destinaţia de “drum public”

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53038 / 18.02.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donaţiei reprezentând suprafaţa de 252 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13241 înscris în C.F. 87759  Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinaţia de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 713/19.06.2007, se propune extinderea reţelei stradale existente  în zona de interes, prin creerea unor străzi secundare interioare cu un profil de 11,00 m. lăţime.

Pentru asigurarea accesului la noile parcelele destinate construirii, se impune ca terenul rezervat modernizării şi extinderii reţelei stradale să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donaţie imobiliară autentificată cu nr. 258/06.02.2008, d-na. Bulza Leontina Adina donează Municipiului Oradea suprafaţa  de 252 mp., teren identificat cu nr. cadastral 13241,  înscris în C.F. 87759  Oradea.

Ţinând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin. (6) lit. ,,a” pct. 13, art. 45 alin.(3) şi art. 121  alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Se acceptă donaţia d-nei Bulza Leontina Adina, reprezentând suprafaţa de 252 mp., teren identificat cu nr. cadastral 13241,  înscris în C.F. 87759 Oradea, situat in Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului .

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Administraţia Imobiliară Oradea

·         Instituţia Arhitectului Şef

·         Serviciul Patrimoniu

·         Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

·         SC Compania de Apa Oradea SA

·         D-na Bulza Leontina Adina, prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008                                                                                         CONTRASEMNEAZÃ

Nr. 137                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                                                 Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate voturi ,,pentru”.