Hotărârea nr. 134/2008

privind acordarea unui aviz de principiu în vederea elaborãrii planului de acþiune pentru regenerare urbanã a zonei Velenþa – Seleuº, pentru a fi cuprins în planul global de regenerare urbanã a municipiului Oradea ºi a zonei metropolitane Oradea, în veder

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acordarea unui aviz de principiu în vederea elaborării planului de acțiune pentru regenerare urbană a zonei Velența - Seleuș, pentru a fi cuprins în planul global de regenerare urbană a municipiului Oradea și a zonei metropolitane Oradea, în vederea atragerii de finanțări din Fonduri Structurale

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.119937 din data de 27.02.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea unui aviz de principiu în vederea elaborării planului de acțiune pentru regenerare urbană a zonei Velența -Seleus, pentru a fi cuprins în planul global de regenerare urbană a municipiului Oradea și a zonei metropolitane Oradea, în vederea atragerii de finanțări din Fonduri Structurale,

Oradea este unul din cele șase municipii din România selecționate pentru a beneficia, prin intermediul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.01.01.

Programul Operațional Regional 2007-2013 pentru România are ca obiectiv strategic sprijinirea unei dezvoltări economice și sociale echilibrate teritorial și durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor și resurselor specifice în vederea diminuării disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și alte state membre UE.

Având în vedere faptul că demararea unui program de regenerare urbană are implicații în plan social, economic, urbanistic și al protecției mediului, se impune constituirea unei echipe compusă din specialiști din toate domeniile vizate, a cărei sarcină să o reprezinte în prima etapă elaborarea propunerilor de proiect iar apoi implementarea programului de regenerare a zonei Velența - Seleuș.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de principiu în vederea elaborării planului de acțiune pentru regenerare urbană a zonei Velența - Seleuș, pentru a fi cuprins în planul global de regenerare urbană a municipiului Oradea și a Zonei Metropolitane Oradea, în vederea atragerii de finanțări din Fonduri Structurale.

Art.2. Se aprobă direcțiile de acțiune pentru regenerarea urbană a zonei Velența - Seleuș, respectiv a intervențiilor propuse, după cum urmează:

 • 1. Axa socio-economica - va urmări rezolvarea problemelor de ordin social prin încurajarea dezvoltării economice

 • 2. Coridorul verde - vizează integrarea cursului Crișului Repede in zestrea de spatii verzi si zone de agrement a municipiului

 • 3. Patrimoniu & cultura - vizează reabilitarea clădirilor ce constituie zestrea de monumente istorice sau arhitecturale ale orașului, respectiv creșterea atractivității turistice a orașului

 • 4.  Cunoaștere si tehnologie - va avea ca obiectiv stimularea cercetării si identificarea unor posibilități de implementare a acestora in scopul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă elaborarea unor proiecte ce vizează regenerarea urbană a zonei Velența - Seleuș, pe direcțiile de intervenție propuse, care să cuprindă următoarele:

 • a) Elaborarea unei documentații de urbanism de tip PUZ - Regenerare urbana pe zona de intervenție

 • b)  Acțiuni in direcția soluționării problemelor sociale specifice zonei:

 • 1. Amenajarea unui centru de consiliere si formare profesionala si servicii sociale pentru comunitatea roma si alte categorii sociale dezavantajate.

 • 2. Organizarea unor cursuri de formare de personal specializat in restaurarea clădirilor de patrimoniu ( parteneriat CL - Ordinul Arhitecților Oradea)

 • 3.  Crearea unei unități de producție sau prestări servicii unde populației asistate sa i se asigure un loc de munca

 • 4.  Construirea de locuințe sociale

 • 5.  Reabilitarea cartierului Voltaire

 • c) Acțiuni de creere a unor zone de odihna si agrement in zona:

 • 1. Amenajarea unei zone de promenada si agrement in zona buclei Crișului Repede

 • 2. Amenajarea unei zone de joaca si odihna in jurul blocurilor de locuințe sociale de pe Voltaire

 • d) In sensul conservării patrimoniului propunem efectuarea unor studii privind

1. reabilitarea fațadelor clădirilor monument sau clădirilor situate in zona de protecție a clădirilor monument din patrimoniul municipiului Oradea

Art.4. Se aprobă constituirea unei echipe de elaborare a proiectelor de regenerare urbană.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef și Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea,

 • -  Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană,

 • -  Instituția Arhitectului Șef.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.134


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila