Hotărârea nr. 132/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa P+M Etapa I – Reglementare acces str. Prunilor nr.21, nr. cad. 15321- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa P+M Etapa I

- Reglementare acces str. Prunilor nr.21, nr. cad. 15321- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.118025 din data de 21.02.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa P+M Etapa I - Reglementare acces str. Prunilor nr.21, nr.cad.15321- Oradea, s-a elaborat la inițiativa beneficiarilor Chirila Mircea și Chirila Carmen în baza certificatului de urbanism nr.3285/19.08.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Piersicilor nr.21 frontul doi și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea de nord a municipiului, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe latura sudică a străzii Prunilor, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire. Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută,

Terenul în suprafață de 1988mp s-a identificat prin nr.cad.15321 înscris în CF NDF nr.86265-Oradea în favoarea beneficiarilor Chirila Mircea și Chirila Carmen. Circulația în zonă se desfășoară pe strada Prunilor. Pe teren există o casă de vacanță în regim de înălțime P+M.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este lipsită de utilități urbane, există doar rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa P+M, Etapa I - Reglementare acces Prunilor nr.21, nr. cad. 15321- Oradea, conform documentației tehnice anexate care face pare integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Lărgirea străzii Prunilor și transformarea în stradă de categoria III, în conformitate cu reglementările Planului Urbanistic General al municipiului Oradea și respectarea Legii nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, în vederea reglementării accesului la loturile de casă;

  • -  Profilul transversal al străzii Prunilor va fi de 12,0m: carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți conform planșei U/4 - Circulația terenurilor și U/5 - Profil drum;

  • -  Strada Prunilor propusă pentru lărgire pe lățimea de 12,0m, în speță constituirea jumătății din dreptul parcelei beneficiarului, cu o lățime de 6,0m urmând ca latura opusă sa facă obiectul altor PUD-uri, se va constitui din:

  • -  actuala stradă Prunilor;

  • -  cota parte din terenul cu nr.cad.15321 înscris în CF NDF nr.86265 - Oradea în favoarea beneficiarilor Chirila Mircea și Chirila Carmen, conform planșei U/4 - Circulația terenurilor;

  • -  Terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD planșa U/4 - Circulația terenurilor; In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Chirila Mircea și Chirila Carmen, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.132


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”