Hotărârea nr. 130/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru construcþii de locuinþe etapa I - Reglementare accese din strada Gh. Doja nr. cad. 7877/1, 7877/2, 7877/3, 7877/4, 7877/5, 7877/7, 7877/8, 7877/9, 7877/10, 7877/11, 7877/12, 7877/13

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construcții de locuințe etapa I -

Reglementare accese din strada Gh. Doja nr. cad. 7877/1, 7877/2, 7877/3, 7877/4, 7877/5, 7877/7, 7877/8, 7877/9, 7877/10, 7877/11, 7877/12, 7877/13 și 7877/14 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.117704 din data de 20.02.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Parcelare teren pentru construcții de locuințe etapa I - Reglementare accese din strada Gh. Doja nr. cad. 7877/1, 7877/2, 7877/3, 7877/4, 7877/5, 7877/7, 7877/8, 7877/9, 7877/10, 7877/11, 7877/12, 7877/13 si 7877/14 - Oradea, s-a elaborat la inițiativa beneficiarilor Isoc Calin, Maier Dan și Maier Daniela, Hora Horea, Berecki Zoltan, Luncan Dan și Luncan Florica, Kulcsar Emeric și Kulcsar Ibolya, Olah Orsolya, Bodo Anthony, Hubert losif și Ileana în baza Certificatului de Urbanism nr.1342/2006 - prelungit în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale în intravilanul municipiului Oradea, în zona străzii Gh.Doja și reglementarea acceselor în vederea parcelării terenului pentru loturi de casă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafață totală de 6212,0mp și este cuprins în intravilan, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare.

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr.cad. 7877/12 înscris în CF NDF nr.6092 - Oradea, notat ca și drum privat, în favoarea lui Isoc Calin, Maier Dan și Maier Daniela, Hora Horea, Berecki Zoltan, Luncan Dan și Luncan Florica, Kulcsar Emeric și Kulcsar Ibolya, Olah Orsolya, Bodo Anthony, nr.cad. 7877/1 înscris în CF NDF nr.7080 - Oradea în favoarea lui Bodo Anthony, nr.cad. 7877/2 și nr. cad.7877/3 înscrise în CF NDF nr.6092 -Oradea în favoarea lui Kulcsar Emeric și Kulcsar Ibolya, nr. cad.7877/4 înscris în CF NDF nr.6092 - Oradea în favoarea lui Luncan Dan și Luncan Florica, nr.cad. 7877/5 și nr.cad.7877/14 înscrise în CF NDF nr.6846 - Oradea în favoarea lui Hubert Iosif și soția Ileana, nr.cad. 7877/7 înscris în CF NDF nr. 62789 - Oradea în favoarea lui Maier Dan și Maier Daniela, nr.cad 7877/8 înscris în CF NDF nr.10874 în favoarea lui Maier Dan și Maier Daniela, nr.cad. 7877/9, nr.cad. 7877/10 și nr.cad. 7877/11 înscrise în CF NDF nr. 6092 - Oradea în favoarea lui Olah Orsolya și nr.cad. 7877/13 înscris în CF NDF nr. 6092 - Oradea în favoarea lui Berecki Zoltan, ca teren intravilan. Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Gh. Doja.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construcții de locuințe - etapa I -Reglementare accese din strada Gh. Doja nr. cad. 7877/1, 7877/2, 7877/3, 7877/4, 7877/5, 7877/7, 7877/8, 7877/9, 7877/10, 7877/11, 7877/12, 7877/13 si 7877/14- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  parcelare teren în 12 loturi pentru construirea de case în regim de înălțime propus S(D)+P+1 (M);

 • -  amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei:

- retragerea construcțiilor din axul aleii carosabile private: 6,0m;

 • -  retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -  retragere spate: 6,0m;

 • -  amplasarea construcțiilor pe parcela studiată se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în planșa 4.U-Reglementări;

 • -  POT propus = 25%, CUT maxim = 0,70;

 • -  circulația în zonă se desfășoară pe strada Gh. Doja, accesul la parcele fiind realizat prin aleea carosabilă privată, identificată cu nr.cad. 7877/12 cu profil de minim 6,0m - cu alveole de depășire;

 • -  nu se modifică prospectul actual al străzii Gh. Doja, aceasta având profilul reglementat la 6,0m din ax pe partea beneficiarilor;

 • -  asigurarea utilităților: dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -  Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Isoc Calin, Maier Dan și Maier Daniela, Hora Horea, Berecki Zoltan, Luncan Dan și Luncan Florica, Kulcsar Emeric și Kulcsar Ibolya, Olah Orsolya, Bodo Anthony, Hubert Iosif și Ileana.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.130


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”