Hotărârea nr. 124/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces pe strada Dinicu Golescu nr.10/A, în vederea asigurãrii accesibilitãþii la parcela destinatã locuirii, nr.cad. 15169 ºi 15170 ºi nr.topo 7253/25 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces pe strada

Dinicu Golescu nr.10/A, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii, nr.cad. 15169 și 15170 și nr.topo 7253/25 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.116373 din data de 18.02.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I -Reglementare acces pe strada Dinicu Golescu nr.10/A, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii, nr.cad. 15169 și 15170 și nr.topo 7253/25 - Oradea, la inițiativa beneficiarilor Gherghel Calin cu soția Daniela, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str.Dinicu Golescu și pe prelungirea acesteia, nr.topo. 7253/25, precum și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S = 1032,0mp s-a identificat cu nr.cad.15169 înscris în CF nr.87962

  • - Oradea și cu nr.cad.15170 înscris în CF nr.87963 - Oradea în favoarea lui Gherghel Călin cu soția Daniela, ca teren intravilan.

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în partea de nord - est, în zona colinară situată adiacent str.Facliei, având asigurată calea de acces din aceasta și în vecinătatea râului Crișul Repede.

În prezent construcțiile existente în zonă sunt izolate locuințe în general cu regim mic de înălțime la fronturile străzilor Făcliei și Dinicu Golescu. In prezent terenul este liber de construcții.

Circulația în zona se face pe strada Făcliei, pe strada Dinicu Golescu și pe drumul, amplasat în prelungirea străzii Dinicu Golescu, identificat cu nr. topo 7253/25.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și energie electrică, lipsind rețeaua de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces pe strada Dinicu Golescu nr. 10/A, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii, nr.cad. 15169 și 15170 și nr.topo 7253/25 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Lărgirea unui drum public, amplasat în prelungirea străzii Dinicu Golescu, identificat cu nr.topo 7253/25, conform cu schița vizată OCPI nr.510/2007 și adeverința OCPI nr. 5521/2007, la un profil transversal de 12,00m; carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare, conform planșei U4 - Circulația terenurilor;

  • -  Drumul public, amplasat în prelungirea străzii Dinicu Golescu, identificat cu nr.topo 7253/25, lărgit la profil de 12,0m, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor, se va constitui din:

  • -  drum, amplasat în prelungirea străzii Dinicu Golescu, identificat cu nr. topo. 7253/25, existent,

  • -  Terenul identificat cu nr.cad.15170 înscris în CF nr. 87963 - Oradea în favoarea lui Gherghel Calin cu soția Daniela, ca teren intravilan;

  • -  Terenul identificat cu nr. cad. 15170 înscris în CF nr. 87963 - Oradea, destinat constituirii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD și ofertei de donație nr.1718/30.08.2007;

  • -  In urma acceptării donațiilor și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul cu nr.cad.15170 cât și terenul cu nr.topo. 7253/25 având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Gherghel Calin cu soția Daniela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 29 februarie 2008

Nr.124


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”