Hotărârea nr. 1207/2008

privind modificarea componentei Comisiei pentru evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea componentei Comisiei pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor și fundațiilor cu personalitate juridica, care înființează și administrează unități de asistență socială

Analizând raportul de specialitate nr. 237252/05.12.2008 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune modificarea componentei Comisiei pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor și fundațiilor cu personalitate juridica, care înființează și administrează unități de asistență socială

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 175/29 februarie 2008 privind modificarea prevederilor art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47/26 ianuarie 2006 pentru aprobarea componenței Comisiei pentru evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,

In temeiul art. 36, alin.2 lit.(d), alin.6 lit. (a), pct.2 și art. 45 alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifică componența Comisiei pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor si fundațiilor cu personalitate juridica, care înființează și administrează unități de asistenta sociala, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175/29 februarie 2008, astfel:

  • -  dna Biro Rozalia, viceprimar - președinte,

  • -  dna Cherecheș Florica, consilier local - membru,

  • -  dl. Szabo Jozsef, consilier local - membru,

  • -  dna Madar Adina, director executiv Administrația Sociala Comunitara Oradea - membru,

  • -  dl Borbely Andrei, consilier juridic Administrația Sociala Oradea - membru,

  • -  dra. Patroc Daniela Adina, consilier Compart. Programe, Parteneriate Sociale, Administrația Sociala Comunitara Oradea - membru,

  • -  dna Gheorghita Radiana, consilier Compart. Programe, Prevenire si Combatere a Marginalizării Sociale, Administrația Sociala Comunitara Oradea - membru.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -  Membrii Comisiei pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor si fundațiilor cu personalitate juridica,

care înființează și administrează unități de asistenta sociala, potrivit art.1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1207


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”