Hotărârea nr. 1206/2008

privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita subventie, pe anul 20

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIULUI ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicita subvenție, pe anul 2009 in baza Legii 34/1998

Analizând raportul de specialitate nr. 227863/17.09.2008 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicita subvenție, pe anul 2009 in baza Legii 34/1998

Ținând seama de prevederile art. 4, art. 72 din H.G. nr. 942/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 34/1998 privind acordarea de subvenții asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica, care înființează unități de asistenta sociala, consiliile locale au obligația de a aproba anual liniile de subvenționare prioritare in domeniul asistentei sociale.

Având în vedere prevederile art. 6, alin. 1 din H.G. nr.1153/2001,

In temeiul art. 36, alin.2 lit.(d), alin.6 lit. (a), pct.2 si art. 45 alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistentei sociale, pe anul 2009, în următoarea ordine a priorităților:

1.

Găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare si reinserție sociala a persoanelor vârstnice aflate intr-o situație de nevoie sociala;

2.

Găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare si inserție socială si profesionala a persoanelor cu handicap, bolnavilor cronici, persoanelor dependente de consum de alcool si droguri, persoanelor victime ale violentei in familie sau ale traficului de persoane;

3.

Găzduire si educație speciala pentru copii sau tinerii cu handicap ori care prezintă dificultăți de adaptare, altele decât cele din învățământul special organizat pentru preșcolarii sau elevii cu deficiente;

4.

Găzduire în sistem protejat, inserție socială și profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

5.

Găzduire, recuperare si reabilitare a persoanelor fără adăpost;

6.

Asistenta si suport pentru familiile si copii aflați in dificultate;

7.

Îngrijre social-medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate in fazele terminale ale unor boli;

8.

Consiliere in cadru instituționalizat, in centre de informare si consiliere;

9.

Educație informală extracuriculară pentru copii si adulți, in funcție de nevoia fiecărei categorii;

10.

Activități de informare despre drepturi si obligații;

11.

Masuri si acțiuni de sprijin in vederea menținerii in comunitate a persoanelor in dificultate.

12.

Servicii tip cantina sociala

Art.2. Se aprobă punctajul care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare selecționare după cum urmează:

Nr.

Criteriu

Punctaj acordat

1.

Pentru justificarea unității de asistenta sociala pentru care se solicita subvenția, in raport cu necesitățile si prioritățile de asistenta sociala ale comunității

maximum 10 puncte

2.

Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala in raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate:

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori cuprinse intre 0% - 50%

0 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse intre 50%-75%

15 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse intre 75%-100%

20 puncte

- pentru intervalul de valori peste 100%

0 puncte

3.

Pentru resursele materiale si umane adecvate tipurilor de servicii de asistenta sociala

maximum 30 puncte

4.

Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere in unitatea de asistenta sociala si subvenția lunara solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori 1-4

5 puncte

- pentru intervalul de valori 4,1-7

15 puncte

- pentru intervalul de valori peste 7

20 puncte

5.

Pentru experiența asociației sau fundației in domeniul serviciilor de asistenta sociala

maximum 20 puncte

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Socială Comunitară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1206


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”