Hotărârea nr. 1203/2008

Privind acordarea avizului consultativ in vederea numirii in functia de director/ director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamânt preuniversit

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcția de director/ director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008

Analizând raportul de specialitate nr.198259 din 3 decembrie 2008, prin care Direcția Juridică solicită Consiliului Local acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcția de director/ director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008

Având în vedere adresa Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.198.259 din 25 noiembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ d-șoarei prof. RODICA-ANGELA SABĂU, în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Liceului Teoretic „Aurel Lazăr”,

Văzând adresa Colegiului Tehnic,, Mihai Viteazul” înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.199.608 din 03 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ doamnei ARDELEAN SIMONA VIOLETA, în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrulColegiului Tehnic,, Mihai Viteazul”,

Luând în seama adresa Colegiului Tehnic,, Mihai Viteazul” înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.199.609 din 03 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ d-lui prof. BACOȘ MIHAI, în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Colegiului Tehnic,, Mihai Viteazul”,

Ținând cont de adresa Colegiului Național ,,Emanuil Gojdu” înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.199.514 din 03 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ d-lui prof. CHIRILĂ VIOREL, în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Colegiului Național ,,Emanuil Gojdu”,

Ținând seama de adresa Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.200.015 din 04 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ d-nei prof. VÂLCEANU DANIELA, în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida”,

Ținând seama de adresa ISJ Bihor nr. 15584/02.12.2008, prin care se solicită avizul consultativ în vederea numirii în funcția de director a d-nei instit. LUKACS MARIA la GPP Nr.56 Oradea, a d-nei instit. LELE MARIA la GPP Nr.51 Oradea, a d-nei prof. MARUȘCA IOANA laCSEI Nr.2 Oradea, a d-nei prof. RUGE MARIA la CT ,,TRANSILVANIA” ORADEA, a d-lui prof. PETER DAN laPALATUL COPIILOR ORADEA,

Având în vedere adresa Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.199.878 din 04.12.2008, prin care se solicită avizul consultativ d-lui prof. PIRTEA IOAN și d-nei prof. MARINĂU DANIELA, în vederea numirii în funcțiile de directori adjuncți în cadrul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”,

Văzând adresele:

 • - nr.1483 din 11 decembrie 2008 a Școli cu clasele I-VIII „Alexandru Roman” prin care se solicită avizul consultativ în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul școli a dnei prof. Moga Ecaterina,

 • - nr.2314 din 10 decembrie 2008 a Liceului de Artă Oradea, prin care se solicită avizul consultativ în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul liceului a dnei prof. Iurea Irina,

 • - nr.2384 din 11 decembrie 2008 a Grupului școlar sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea prin care se solicită avizul consultativ în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul grupului școlar a dnei prof.Danilela Lascău,

 • - nr.630 din 11 decembrie 2008, a Liceului Pedagogic „Iosif Vulcan” Oradea, prin care se solicită avizul consultativ în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul liceului a dnei prof. Crăciun Rodica,

Ținând seama de prevederile art.21 alin.1 din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobat prin Ordinul nr. 3.142 din 25 ianuarie 2006,

În conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006, privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.142/2006,

Luându-se în considerare rezultatele finale obținute de candidați la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008,

În baza art. 36 alin. (2) lit.d, alin.6 lit.a pct.1 și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul favorabil în vederea numirii în funcția de director/ director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008, nominalizate în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția juridică,

 • -  Persoanele nominalizate în anexă,

 • -   Liceului Teoretic „Aurel Lazăr”.

 • -   Colegiului Tehnic,, Mihai Viteazul”

 • -  Colegiului Național „Emanuil Gojdu”

 • -  Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida”

 • -  GPP Nr.56 Oradea

 • -  GPP Nr.51 Oradea

 • -  CSEI Nr.2 Oradea

 • -  CT „TRANSILVANIA” ORADEA

 • -  PALATUL COPIILOR ORADEA

 • -   Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”Oradea

 • -  Scoala „Alexandru Roman”

 • -   Liceul de artă,

 • -  Grup școlar „Vasile Voiculescu”

 • -   Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1203


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

NR. crt.

NUMELE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FUNCȚIA

9

1.

RODICA-ANGELA SABĂU

Liceului Teoretic „Aurel Lazăr”

Director adjunct

2.

ARDELEAN SIMONA VIOLETA

Colegiului Tehnic,, Mihai Viteazul”

Director adjunct

3.

BACOȘ MIHAI

Colegiului Tehnic,, Mihai Viteazul”

Director adjunct

4.

CHIRILĂ VIOREL

Colegiului Național „Emanuil Gojdu”

Director adjunct

5.

VÂLCEANU DANIELA

Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”

Director adjunct

6.

LUKACS MARIA

GPP Nr.56 Oradea

Director

7.

LELE MARIA

GPP Nr.51 Oradea,

Director

8.

MARUȘCAIOANA

CSEI Nr.2 Oradea

Director

9.

RUGE MARIA

CT „TRANSILVANIA” ORADEA

Director

10.

PETER DAN

PALATUL COPIILOR ORADEA

Director

11.

PIRTEA IOAN

Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”Oradea

Director adjunct

12.

MARINĂU DANIELA

Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”Oradea

Director adjunct

13

CRĂCIUN RODICA

Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” Oradea

Director adjunct

14.

DANIELA LASCĂU

Grup Școlar sanitar „Vasile Voiculescu”

Director adjunct

15.

IUREA IRINA

Liceul de artă Oradea

Director adjunct

16.

MOGA ECATERINA

Șc. Cu cls. I - VIII „Alexandru Roman”

Director adjunct

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 1203/2008