Hotărârea nr. 1201/2008

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Amenajare sens giratoriu in vederea asigurarii accesului la terenul situat pe sos. Borsului nr. 2A, nr. cad. 13237, 10877, 13238 – Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amenajare sens giratoriu in vederea asigurării accesului la terenul situat pe sos. Borșului nr. 2A, nr. cad. 13237, 10877, 13238 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.203.497 din data de 17 decembrie 2008 , întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amenajare sens giratoriu in vederea asigurării accesului la terenul situat pe sos. Borșului nr. 2A, nr. cad. 13237, 10877, 13238 - Oradea

 • 1.  Zona care urmează a fi reglementata prin PUZ: zona delimitata de șoseaua Borșului, calea ferata, albia Crișului Repede si incinta Reiei Autonome Drumuri Naționale, conform planșei 01/A - încadrare in zona aferenta proiectului nr. 94/08 întocmit de către SC Proconmob SRL - arh. Dronca Dorin;

 • 2.  Categoria funcționala a zonei: conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale I3 parțial C8;

 • 3.  Categoria funcționala solicitata: se propune amenajarea unui sens giratoriu in vederea asigurării accesului la terenul situat pe sos Borșului nr. 2, condiționat de avizul Inspectoratului Județean de Politie - Serviciul Politiei Rutiere si avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • 4.  Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -  corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente in zona

 • -  studierea accesului la rețeaua stradala, cu analizarea posibilității de realizare si a altor variante de acces la terenul studiat

 • -  se vor marca traseele de circulații majore, la nivel de circulație

 • -  se vor obține:

 • - aviz Inspectoratul Județean de Politie - Serviciul Politiei Rutiere

 • - aviz Comisia de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • 5.  Indici / coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea si propuși: se vor studia prin PUZ.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amenajare sens giratoriu in vederea asigurării accesului la terenul situat pe sos. Borșului nr. 2A, nr. cad. 13237, 10877, 13238 - Oradea, in condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitatenr1826/16.12.2008:

 • - Zona reglementata prin PUZ: zona delimitata de șoseaua Borșului, calea ferata, albia Crișului Repede si incinta Reiei Autonome Drumuri Naționale, conform planșei 01/A - încadrare in zona aferenta proiectului nr. 94/08 întocmit de către SC Proconmob SRL - arh. Dronca Dorin;

 • - Categoria funcționala solicitata : se propune amenajarea unui sens giratoriu in vederea asigurării accesului la terenul situat pe sos Borșului nr. 2, condiționat de avizul Inspectoratului Județean de Politie - Serviciul Politiei Rutiere si avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • - Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -  corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente in zona

 • -  studierea accesului la rețeaua stradala, cu analizarea posibilității de realizare si a altor variante de acces la terenul studiat

 • -  se vor marca traseele de circulații majore, la nivel de circulație

- se vor obține:

 • - aviz Inspectoratul Județean de Politie - Serviciul Politiei Rutiere

 • - aviz Comisia de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea

- Indici I coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea si propuși: se vor studia prin PUZ.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1201


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila