Hotărârea nr. 1200/2008

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Amplasare perimetru de exploatare balastiera pietris si nisip pe terenul identificat cu nr. cad. 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969, 17670, 18104, 18141, 18084,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare perimetru de exploatare balastiera pietriș și nisip pe terenul identificat cu nr. cad. 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969, 17670, 18104, 18141, 18084, 18859, 18352, zona Episcopia Bihor - Drumul Santăului - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203365 din data de 17.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare perimetru de exploatare balastiera pietriș și nisip pe terenul identificat cu nr. cad. 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969, 17670, 18104, 18141, 18084, 18859, 18352, zona Episcopia Bihor-Drumul Santăului - Oradea, întocmit de către arh. Octavian Muth, prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 1843/16.12.2008, Comisia Municipala de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.  Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ: zona delimitată de drumurile de exploatare DE51, DE29 si DE65 și terenurile identificate cu nr. cad. 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969, 17670, 18104, 18141, 18084, 18859, 18352 din zona Episcopia Bihor - Drumul Santăului (Oradea);

 • 2.   Categoria funcțională a zonei: conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale A - zona agricolă care se referea la terenurile agricole cu construcțiile aferente, terenul fiind situat în extravilan;

 • 3.   Categoria funcțională solicitată: se propune păstrarea terenului în extravilan și realizarea unui perimetru de exploatare balastieră pietriș și nisip pe terenul identificat cu nr. cad. 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969, 17670, 18104, 18141, 18084, 18859, 18352 cu transformarea ulterioara în iaz piscicol;

 • 4.   Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • a.   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • b.   studierea accesului la rețeaua stradală;

 • c.   asigurarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • d.   se vor marca traseele de circulații majore, la nivel de circulație: accesul în incintă se realizează pe drumurile de exploatare DE51, DE29 si DE65 conform prevederilor din planșa 01/A-Plan de situație;

 • 5.   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși: se vor studia prin PUZ.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare perimetru de exploatare balastieră pietriș și nisip pe terenul identificat cu nr. cad. 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969, 17670, 18104, 18141, 18084, 18859, 18352, zona Episcopia Bihor-Drumul Santăului - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitatenr1843/16.12.2008:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de drumurile de exploatare DE51, DE29 si DE65 și terenurile identificate cu nr. cad. 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969, 17670, 18104, 18141, 18084, 18859, 18352 din zona Episcopia Bihor - Drumul Santăului (Oradea);

 • - Categoria funcțională solicitată : se propune păstrarea terenului în extravilan și realizarea unui perimetru de exploatare balastieră pietriș și nisip pe terenul identificat cu nr. cad. 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969, 17670, 18104, 18141, 18084, 18859, 18352 cu transformarea ulterioară în iaz piscicol;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • a.   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • b.   studierea accesului la rețeaua stradală;

 • c.   asigurarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • d.   se vor marca traseele de circulații majore, la nivel de circulație: accesul în incintă se realizează pe drumurile de exploatare DE51, DE29 si DE65 conform prevederilor din planșa 01/A-Plan de situație;

 • e.   circulația autospecialelor se va realiza doar pe str. Santăului

 • -    Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși: se vor studia prin PUZ.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii avizului de oportunitate pentru întocmire PUZ, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1200

Ionel Vila