Hotărârea nr. 12/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan ºi parcelare teren pentru amplasare locuinþe, Etapa I - Reglementare accese din drumul de exploatare nr.topo. 5755 lateral strãzii Piersicilor, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, Etapa I - Reglementare accese din drumul de exploatare nr.topo. 5755 lateral străzii Piersicilor, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.104878 din data de 16.01.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, Etapa I - Reglementare accese din drumul de exploatare nr. topo.5755 lateral străzii Piersicilor, Oradea, s-a elaborat la inițiativa beneficiarilor Vușca Sebastian și Vușca Ramona, în baza certificatului de urbanism nr.2261/13.06.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale, prin extinderea intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii Piersicilor și reglementarea acceselor la terenul cu nr.cad. 14465, 14466 și 9535 în scopul parcelării terenului din extravilan pentru loturi de casă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul luat în studiu are o suprafață de 5921mp și este cuprins în extravilan, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile și se învecinează cu o zonă recent introdusă în intravilan pentru funcțiunea de locuire. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare.

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr.cad. 9535 înscris în CF NDF nr.7868 - Oradea în favoarea lui Vușca Sebastian și Vușca Ramona; nr.cad.14465 înscris în CF NDF nr.85175 - Oradea în favoarea lui Vușca Sebastian și Vușca Ramona; nr.cad.14466 înscris în CF NDF nr.85176 - Oradea în favoarea lui Jakab Endre și Arany Irina.

Legătura zonei cu municipiul se realizează din str. Piersicilor pe drumul de exploatare agricolă nr. topo.5755 conform adresa OCPI Bihor terenul este înscris în registrul parcelări reprezentând drum.

Echiparea edilitară a terenului: în prezent alimentarea cu apă se realizează prin puțuri forate; în zonă nu există rețele de canalizare, alimentarea cu energie electrică se face de la posturile de transformare din zonă.

Principalele disfuncționalități ale zonei constau în rețeaua stradală existentă este necorespunzatoare în ceea ce privește stratul de uzură, respectiv profilul stradal comparativ cu nivelul de trafic, în prezent nu există echipare edilitară în zonă;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, Etapa I - Reglementare accese din drumul de exploatare nr. topo.5755 lateral străzii Piersicilor, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Suprafața propusă pentru a fi cuprinsă în intravilan este de cca.S = 5921mp care include și suprafața drumurilor;

 • -  se propune conform planșei 5U- Circulația terenurilor: lărgirea drumului de exploatare, nr.topo. 5755, situat lateral de str.Piersicilor pe direcția nord-est și transformarea în stradă de categoria III, cu profil transversal de 12,0m: carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți și realizarea unei străzi interioare private în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu un profil transversal de 7,00m și alveola de întoarcere la capătul drumului care să reglementeze accesul la viitoarele loturi de casă și introducerea în intravilan a terenului studiat;

 • -  Strada privată se va constituii din:

 • -  terenul cu nr.cad. 14466 înscris în CF NDF nr.85176 - Oradea în favoarea lui Jakab Endre și Arany Irina, conform propunerilor din PUD, planșa 5U - Circulația terenurilor, cu respectarea Legii nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și se va înscrie în evidențele publicității imobiliare în proprietate privată având destinația de stradă;

 • -  Terenul având destinația de drum privat, se va înscrie în Cartea Funciară fiind păstrat în proprietate privată;

 • -  Drumul de exploatare, lateral străzii Piersicilor se va lărgi până la 12,0m profil transversal, limita terenului se va retrage la 6,0m din axul drumului existente;

 • -  Strada laterală se va constitui din:

 • -  nr. topo. 5755 înscris în registrul parcelării reprezentând drum., conform adresa OCPI Bihor;

și cota parte din:

 • -  nr.cad.9535 înscris în CF NDF nr.7868 - Oradea în favoarea lui Vușca Sebastian și Vușca Ramona;

 • -  nr.cad.14465 înscris în CF NDF nr.85175 - Oradea în favoarea lui Vușca Sebastian și Vușca Ramona;

 • -  nr.cad.14466 înscris în CF NDF nr. 85176 - Oradea în favoarea lui Jakab Endre și Arany Irina;

 • -  Terenurile destinate lărgirii drumului existent se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa 5U- Circulația terenurilor și ofertei de donație autentificate notarial cu nr.2421/03.12.2007; In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

 • -  In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul, cu destinația de drum public, în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Vușca Sebastian și Vușca Ramona, Jakab Endre și Arany Irina prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.12


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila