Hotărârea nr. 1198/2008

Privind rectificarea art. 1 din Hotarârea Consiliului Local nr. 928 din 30.10.2008 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu de locuinte colective cu zona de servicii si dotari complementare, str. Bumbacului – pârâul Peta nr. cad.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 928 din 30.10.2008 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu -Construire ansamblu de locuințe colective cu zona de servicii și dotări complementare, str. Bumbacului - pârâul Peța nr. cad. 17920 - Oradea, conform datelor cadastrale de identificare în teren a imobilului

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 171422 din data de 17.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 928 din 30.10.2008 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu - Construire ansamblu de locuințe colective cu zona de servicii și dotări complementare, str. Bumbacului - pârâul Peța nr. cad. 17920 - Oradea, conform datelor cadastrale de identificare în teren a imobilului,

Având în vedere că în ședința Consiliului Local al municipiul Oradea din data de 30.09.2008 a fost discutat materialul P.U.D.-Construire ansamblu de locuințe colective cu zona de servicii și dotări complementare, str. Bumbacului - pârâul Peța nr. cad. 17920 -Oradea, dosar care a fost analizat de către comisia CMUAT și de către Consiliul local al municipiului Oradea pentru propunerea de construire a unui ansamblu de locuințe colective cu zona de servicii și dotări complementare, în regim de înălțime P+11 -:- P+15 și a unui subsol, în suprafață de 7500,0mp, destinat amenajării de parcări subterane pentru un număr de 300 locuri de parcare, în Oradea, în zona străzii Bumbacului-pârâul Peța, pe terenul identificat cu nr. cad. 17920 care face parte din ansamblul rezidențial și de servicii studiat prin Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul local de urbanism - Dezvoltare rezidențială și servicii, str. Bumbacului - pârâu Peța - str. Ogorului -Oradea, aprobat în cadrul ședințelor Consiliului local al municipiului Oradea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 522/31.07.2007 (beneficiari: S.C. Filmar Impex S.R.L și S.C. Nova Euro Grup S.R.L), iar dintr-o eroare de redactare a Raportului de specialitate aferent documentației de urbanism a apărut o eroare la art. 1 din HCL nr. 928/30.10.2008, fiind omis subsolul, în suprafață de 7500,0mp , destinat amenajării de parcări subterane, pentru un număr de 300 locuri de parcare, solicitam rectificarea in hotărâre.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se Rectifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 928 din 30.10.2008 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu -Construire ansamblu de locuințe colective cu zona de servicii și dotări complementare, str. Bumbacului - pârâul Peța nr. cad. 17920 -Oradea, conform datelor cadastrale de identificare în teren ale amplasamentului, după cum urmează:

“Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Construire ansamblu de locuințe colective cu zona de servicii și dotări complementare, str. Bumbacului - pârâul Peța nr. cad. 17920 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire ansamblu de 8 blocuri de locuințe cu servicii și dotări complementare, în regim de înălțime P+11E - :- 15E și a unui subsol, în suprafață de 7500,0mp, destinat amenajării de parcări subterane;

 • -   amplasarea construcțiilor pe parcela studiată se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în planșa 6U-Reglementări, ținând cont de distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare conform Codului Civil precum și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri și cu respectarea avizului sanitar al Direcției de Sănătate Publică Bihor nr. 2267/30.09.2008;

 • -   cele trei tronsoane P+11E vor fi unite printr-un parter comercial;

 • -   retragerile construcțiilor față de axul drumurilor va fi de minim 15m;

 • -   POT propus = 22% și CUT propus = 2,50;

 • -   se vor realiza cca 903 apartamente;

 • -   se vor amenaja 918 locuri de parcare aferente;

 • -   Zona de drumuri: drumurile noi create s-au obținut în urma donațiilor de teren către Consiliul Local Oradea, urmând a se dona și cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 7139 pentru a se asigura străzii II profilul transversal caracteristic aprobat: str. II va fi: 20m, 4 benzi (2 pe sens) + alei pietonale;

 • -   Zone verzi: se prevăd spații verzi de aliniament pe lângă principalele artere ale zonei, parcuri și amenajări locale ambientale în interiorul incintei;

 • -   Echiparea tehnico-edilitară: pentru realizarea obiectivelor de investiții se vor face racorduri la rețelele existente și extinderea rețelelor menajere și pluviale pe străzile nemodernizate. “

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1198

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.