Hotărârea nr. 1197/2008

Privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203117 din data de 15.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Regulamentului de Funcționare al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Oradea,

Luând în considerare HCL nr. 326/31.05.2007 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Având în vedere necesitatea stabilirii componenței nominale a acestei comisii pe anul 2009,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Funcționare al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 326/31.05.2007 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1197


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Anexă la HCL nr.

1197/2008

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE

AL COMISIEI MUNICIPALE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI -ORADEA

I . DEFINIRE , SCOP

CMUAT este un organism consultativ, cu atributii de avizare, expertizare tehnica si consultanta, constituit în scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila.

Baza legala de constituire a comisiei este art. 37 al legii 350/ 2001 - lege privind amenajarea teritoriului si urbanismul- cu toate modificarile si completarile ulterioare.

CMUAT este coordonata de Primarul Municipiului Oradea iar secretariatul este asigurat de Biroul Avizari din cadrul Institutiei Arhitect Sef.

CMUAT emite avize la consultari prealabile, avize favorabile sau avize nefavorabile, dupa caz, cu referire la documentatiile prezentate spre avizare si au un rol consultativ.

Avizele ce privesc documentatiile de urbanism si amenajarea teritorilui se aproba de catre consiliul local.

Componenta nominala a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, impreuna cu regulamentul aferent functionarii acesteia se aproba de catre Consiliul Local al municipiului Oradea.

Orice modificari în componenta sau in regulamentul de functionare al comisiei se pot face numai cu aprobarea Consiliului Local.

II TAXE

Taxele pentru emiterea avizelor la consultari prealabile, avizelor favorabile sau avizelor nefavorabile ale CMUAT se stabilesc in conformitate cu legea 273/2006 privind finantele publice locale - art.30, legea 571/2003 privind Codul fiscal cu toate modificarile si completarile ulterioare, art. 267, 282, 283, prin Hotararea Consiliului Local.

III. COMPONENTA COMISIEI

Comisia este formata dintr-un numar de 11 membri permanenti cu drept de vot si un numar de 5 consultanti, care nu au drept de vot la sedintele la care participa.

 • a) Membrii permanenti ai comisiei:

  1. Presedinte

  Ilie Bolojan - Primarul Municipiului Oradea

  supleant

  Gheorghe Carp Viceprimarul Municipiului Oradea (il inlocuieste primar in situatia absentei acestuia)

  pe

  2.

  Secretar

  Lucia Iacob - Institutia Arhitect Sef - P.M.O

  3.

  Membru

  Maria Gergely - Institutia arhitect Sef - P.M.O.

  4.

  Membru

  Angela Negrut - Institutia arhitect Sef - P.M.O

  5.

  Membru

  ing. Adriana Lipoveanu consilier local - membru al Comisiei Urbanism

  de

  6.

  Membru

  arh. Diana Sime - Reprezentant al Inspectoratul Teritorial in Constructii

  7.

  Membru

  arh. Paul Szasz - Ordinul Arhitectilor din Romania - filiala Bihor

  8.

  Membru

  arh. Dan Costa Registrul Urbanistilor din Romania - urbanist sau arhitect cu drept de semnatura pentru PUG, PUZ, PUD

  9.

  Membru

  arh. Aurel Cobe Registrul Urbanistilor din Romania - urbanist sau arhitect cu drept de semnatura pentru PUG, PUZ, PUD

  10. Membru

  arh. Alexandru Moisi Ordinul Arhitectilor din Romania - filiala Bihor

  11

  . Membru

  arh. Ioan Ologu Registrul Urbanistilor din Romania - urbanist sau arhitect cu drept de semnatura pentru PUG, PUZ, PUD

  b)

  Membrii consultanti ai comisiei :

  1.

  Membru consultant     ing. Horia Jarca Reprezentant al Directiei Patrimoniu al PMO

  2.

  Membru consultant     prof. dr. Mircea Pasca -Reprezentant al Inspectoratul Judetean

  pentru Cultura Culte si Patrimoniu Cultural National Bihor

  3.

  Membru consultant     Valentin Panescu Reprezentant al Inspectoratului de Politie Bihor

  Serviciul Circulatie

  4. Membru consultant     Ec. Calin Mocan director executiv al Agentiei de Protectie a

  Mediului Bihor

  5.

  Membru consultant     ing. Maria Simon Arhitect Sef al Consiliului Judetean Bihor

Membrii consultanti nu au drept de vot, acestia sunt invitati pentru analiza unor proiecte specifice domeniului lor de activitate, unde este necesar un punct de vedere al institutiei pe care o reprezinta.

IV. ATRIBUTIILE CMUAT

 • -  Comisia avizeaza, sau respinge dupa caz documentațiile de urbanism sau proiectele tehnice, prezentate spre analiza.

 • -  Comisia poate fi consultata de catre instituția Arhitect Sef, in scopul emiterii avizului prealabil de oportunitate, necesar intocmirii documentatiilor de urbanism PUZ- care au drept scop modificari ale documentatiilor de urbanism existente, cu respectarea prevederilor legale.

 • -   Comisia asigura preluarea reglementarilor prevazute in documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legii (PUG, PUZ, PUD)

 • -  Comisia nu este abilitata sa ofere solutii la proiectele prezentate, ea ofera recomandari în anumite situatii, conform reglementarilor legale si regulamentelor aprobate.

 • -  Comisia analizeaza urmatoarele categorii de lucrari:

A. documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului:

 • a) Planuri de Amenajare a Teritoriului ( metropolitan)

 • b) Planul Urbanistic General

 • c) Planuri Urbanistice Zonale si regulamentele aferente

 • d) Planuri Urbanistice de Detaliu si regulamentele aferente

 • e) Regulamentul Local de urbanism

 • f)  Studii si proiecte de circulatie

 • g) Studii de fezabilitate

 • h) Studii de fundamentare si /sau de oportunitate aferente documentatiilor de urbanism/amenajare a teritoriului

 • i)  Studii si strategii de dezvoltare urbana

 • j)  Teme de proiectare pentru investitii ale Primariei Municipiului Oradea in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului - la solicitarea directiilor initiatoare din PMO

 • k) Teme pentru concursuri de urbanism si amenajare a teritoriului, de arhitectura

B. documentatii care se refera la proiectele de arhitectura:

 • a) solicitari in vederea obtinerii autorizatiei de construire : interventii asupra cladirilor existente, situate in zona centrala a municipiului, constructii noi in aceasta zona (din punct de vedere al integrarii in frontul construit existent)

 • b) mobilier urban, restaurari monumente

 • c) orice lucrari care privesc monumentele de arhitectura

 • d) teme de proiectare pentru investitiile majore ale Primariei Municipiului Oradea la solicitarea directiilor initiatoare din PMO

 • e) temele pentru concursuri de arhitectura

 • f) lucrari de construire, modernizare, consolidare ce urmeaza a se executa in zonele de protejate si in spatiile publice

Comisia poate propune spre aprobare Consiliului Local:

a) Prioritati de elaborare a planurilor urbanistice zonale si de detaliu

 • b) Prioritati în elaborarea unor proiecte de interes municipal

 • c) Lansarea unor concursuri de urbanism si arhitectura pentru obiective de interes public.

 • d) Componenta unor colective de specialisti pentru consultanta în domeniile arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului. Membrii comisiei pot face parte din juriile constituite prin dispozitii ale primarului pentru concursurile de arhitectura care privesc municipiul Oradea

 • e) Orice alte propuneri care vizeaza domeniul constructiilor, urbanismului si amenajarii teritoriului

V. REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE

 • 1. Comisia se intruneste de patru ori intr-o luna calendaristica.

 • 2. Sedintele comisiei se vor anunta prin grija secretariatului acesteia, cu cel putin 24 de ore înaintea datei fixate pentru sedinta

 • 3. Lucrarile sedintelor vor fi conduse de secretarul comisiei sau de supleantul acestuia (in absenta motivata a secretarului comisiei).

 • 4. Sedintele comisiei sunt considerate statutare în cazul prezentei a jumatate + 1 din membrii permanenti ai comisiei, la o sedinta;

 • 5. Hotararile se iau cu majoritate simpla din numarul celor prezenti statutar

 • 6. La sedintele comisiei participa:

 • -  Membrii comisiei cu drept de vot (permanenti)

 • -  Membrii consultanți ai comisiei

 • -  Membrii Comisiei de urbanism a Consiliului Local al municipiului Oradea in situatiile unor consultari prealabile pe parcursul elaborarii de studii sau proiecte de interes major pentru municipiul Oradea sau la initiativa acestora

La sedinte mai pot paticipa - beneficiari ai lucrarilor ce urmeaza a fi discutate, insotiti obligatoriu de proiectantii elaboratori ai documentatiei (atestati RUR si/sau OAR) sau

Beneficiarii/proiectantii care au nevoie de traducere in si din limba romana (din orice limba de circulatie internationala) vor fi insotiti de un translator angajat prin grija acestora.

 • 7. In vederea analizarii unor lucrari de importanta majora, pentru municipiu, pot fi convocate sedinte extraordinare.

 • 8. In cazul unor lucrari deosebite, pentru emiterea avizului, comisia poate solicita un punct de vedere al Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bihor, ca asociatie profesionala de specialitate, in baza protocolului incheiat cu aceasta asociatie.

 • 9. Documentatiile ce urmeaza a fi analizate in cadrul comisiei, vor fi nominalizate intr-un borderou de sedinta. Acesta va fi adus la cunostinta publica prin afisare, inaintea fiecarei sedinte, prin grija secretariatului comisiei.

La fiecare sedinta toti membrii comisiei vor primi un proces verbal de sedinta iar membrii permanenti ai acesteia vor primi suplimentar, buletinul de vot.

 • 10. Documentatiile pentru avizarea : PUD-rilor/PUZ-rilor vor fi depuse la registratura PMO in doua exemplare si vor contine urmatoarele piese:

a) piese scrise :

- cerere tip prin care se solicita avizul CMUAT

 • -  taxa aviz CMUAT stabilita prin HCL

 • -  certificat de urbanism

 • -  act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire

 • -  aviz consultare prealabila CMUAT (daca este cazul)

 • -  memorii tehnice, studii de fundamentare, etc., care sa justifice solutia

 • -  regulament de urbanism aferent

b) piese desenate :

 • -  plan cadastral in concordanta cu actul de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de ONGCPI - Bihor

 • -  documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR, conform legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul republicata intocmita conform cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism, stabilit prin ordin al ministerului de resort

 • 11. In cazul in care, proiectantul sau beneficiarul lucrarii considera necesara consultarea comisiei prealabil procedurii de avizare, comisia va acorda avizul de consultare pe baza unei documentatii simplificate, compuse din:

Piese scrise :

 • -        cerere tip prin care se solicita avizul CMUAT

taxa aviz CMUAT stabilita prin HCL

 • -        certificat de urbanism

piese desenate:

 • -        incadrarea in teritoriu scara uzuala 1 : 5000

 • -        analiza situatiei existente (pentru zona de studiu) cu evidentierea disfunctionalitatilor, scara uzuala 1 : 1000 sau 1 : 2000, avand la baza ridicari topografice sau cadastrale

 • -        reglementari urbanistice - zonificare si echipare edilitara a zonei

 • -         proprietatea asupra terenurilor si circulatia juridica asupra terenurilor

 • 12. In cadrul procedurii de avizare a documentatiilor de urbanism se vor analiza cu precadere urmatoarele probleme:

 • -  respectarea cadrului continut de elaborare a documentatiilor de urbanism,

 • -  incadrarea in prevederile Regulamentului Local de Urbanism:

 • -   asigurarea compatibilitatii functiunilor; zone protejate,

 • -  organizarea retelei stradale, circulatia carosabila; accese (reglementarea juridica a accesului, unde este cazul); parcari aferente functiunii

 • -   indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT; CUT, etc)

 • -  amplasarea constructiilor pe parcela, orientarea fata de punctele cardinale, amplasarea fata de aliniament si vecinatati, inaltimea constructiilor

 • -  masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si atropice (daca exista)

- spatii verzi si plantate

 • 13. Rezultatul analizarii in CMUAT se concretizeaza prin emiterea unui aviz favorabil sau aviz negativ. Avizul se redacteaza in doua exemplare: unul (insotit de documentatia vizata pentru conformitate) se transmite la registratura pentru a fi ridicat de beneficiar iar al doilea exemplar (insotit de documentatia vizata) ramane in arhiva primariei;

14.In cazul unui aviz favorabil, documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, studiile de fundamentare sau cercetarile prealabile se vor supune deliberarii si aprobarii Consiliului Local in conformitate cu art. 37 alin. (5), prin grija Biroului Avizari dupa completarea cu partea de avize si acorduri solicitate, inclusiv cu varianta electronica, a documentatiei elaborate in formatul convenit

15.In situatia avizului negativ cu recomandari beneficiarul poate redepune documentatia modificata cu un nou numar de inregistrare si o noua taxa pentru o noua analiza in CMUAT;

 • 16. Avizele comisiei au caracter tehnic de obligativitate si nu pot fi modificate decît prin reanalizarea lor în comisie si emiterea unui nou aviz

 • 17. Avizele se emit in maximum 5 zile de la data sedintei, vor fi semnate de catre presedintele si secretarul comisiei si se vor evidentia prin numere de ordine (începînd cu nr. 1 în prima sedinta a anului )

 • 18. Avizele vor cuprinde:

 • -  numar de ordine

 • -  data sedintei

 • -  solicitarea

 • -  beneficiarul

 • -  proiectantul

 • - concluziile CMUAT

 • -  recomandarile comisiei (daca este cazul)

 • 19. Documentatiile depuse la registratura PMO pentru obtinerea avizului prealabil de oportunitate, vor avea urmatorul continut

 • -  cerere tip

 • -  memorii tehnice, studii de fundamentare, etc., care sa justifice posibilitatea interventiei urbanistice, propuse ;

 • -  certificatul de urbanism

 • -  plan de incadrare in zona sc. 1:5000

 • -  plan analiza situatiei existente cu evidentierea disfunctionalitatilor, scara uzuala 1 : 1000 sau 1 : 2000, avand la baza ridicari topografice sau cadastrale

 • 20. Avizul prealabil de oportunitare se supune aprobarii consiliului local, conform legii

 • 21. Membrii permanenti ai comisiei vor vota cu da sau nu si se vor abtine numai in situatia in care sunt autori sau coautori ai proiectului. In cazul existentei egalitatii de voturi pro si contra, votul presedintelui comisiei este considerat decisiv ;

 • 22. Voturile se consemneaza nominal. Buletinele de vot ale fiecarei sedinte se indosariaza si se ahiveaza prin grija secretariatului comisiei ;

 • 23. La sfarsitul fiecarei sedinte membrii comisiei vor semna procesele verbale de sedinta ;

 • 24. Membrii comisiei au dreptul de a primi îndemnizatia legala de sedinta, pentru acele sedinte la care participa conform reglementarilor legale ;

 • 25. Presedintele comisiei poate exclude din cadrul comisiei acei membri care absenteaza nemotivat mai mult de 3 sedinte anual, la propunerea secretarului comisiei

 • 26. Activitatea comisiei este publica, avizele putînd fi consultate de cei interesati la Institutia Arhitect Sef / Biroul Avizari, conform programului de lucru cu publicul.

Arhitect Sef