Hotărârea nr. 1195/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren in vederea construirii unui garaj - Etapa II , strada Podgoria

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren în vederea construirii unui garaj

- Etapa II , strada Podgoria

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 140543 din data de 17.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren în vederea construirii unui garaj - Etapa II , strada Podgoria, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 871/21.02.2007, la inițiativa beneficiarilor Mandru Ladislau și Mandru Etelca, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Podgoria și concesionarea terenului în vederea amplasării unui garaj auto, rezolvarea circulației juridice a terenurilor.

Terenul care face obiectul PUD-lui se compune din:

 • -   nr. cad. 17447 in suprafața de 34mp, înscris în CF nr. 89433 - Oradea în favoarea beneficiarilor Mandru Ladislau și Mandru Etelca ca teren în intravilan

 • -   nr. cad. 17446 în suprafață de 46mp, înscris în CF nr. 89432 - Oradea în favoarea municipiului Oradea cu destinația drum public

 • -   cota parte (ce se va identifica cu nr. cad. 13532) de 158,0mp de teren din terenul identificat cu nr. topo. 2121 în suprafață totală de 4873mp, înscris în CF nr. 2905 - Oșorhei în favoarea municipiului Oradea ca teren în intravilan

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord-est al acestuia, în cartierul Podgoria, cu o densitate redusă a construcțiilor și prezența masivă de zone plantate ( vii, livezi)

P.U.G-ul municipiului Oradea prevede pentru această zonă, funcțiuni de locuire, case în general cu regim mic de înălțime.

Terenul proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu str. Podgoria, cu terenul cu nr. topo. 2121 aflat în proprietatea municipiului Oradea și terenuri proprietate particulară.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta și un front la stradă de 25,0m.

Circulația în zonă se face pe strada Podgoria .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este lipsită de utilități urbane, există doar rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren în vederea construirii unui garaj - Etapa II, strada Podgoria, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   Concesionarea suprafeței de teren de S= 158,0mp (ce se va identifica cu nr. cad. 13532) din terenul cu nr. topo. 2121 proprietatea municipiului în vederea construirii unui garaj auto;

 • -   Amplasarea construcției propuse (garajului) se va realiza potrivit reglementărilor stabilite prin proiect 809/2008, planșa 2/U -Reglementări:

 • - regim de înălțime: P;

 • - limita de implantare construcție : min 6,0 m din axul str. Podgoria;

 • - POT=25%, CUT=0,25;

 • -   Strada Podgoria a fost reglementată la profil transversal de 12,0m, în speță jumătatea din dreptul parcelei beneficiarului, cu o lățime de 6,0m urmând ca latura opusă să facă obiectul altor PUD-uri, conform extrasului CF nr. 89432 - Oradea, aferent nr. cad. 17446 în suprafață de 46mp în proprietatea municipiului Oradea cu destinația drum public;

 • -   Echiparea tehnico—edilitară a obiectivului propus se va realiza prin racordarea la rețelele existente în zonă pentru alimentarea cu apă și alimentarea cu energie electrică, respectiv rezervor vidanjabil pentru canalizare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Mandru Ladislau și Mandru Etelca, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1195


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.