Hotărârea nr. 1194/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construirea celei de a doua case str. Cimbrului nr.36, nr. cad. 1114 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construirea celei de a doua case str. Cimbrului nr.36, nr. cad. 1114 Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 202774 din data de 12.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construirea celei de a doua case str. Cimbrului nr.36, nr. cad. 1114 Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Perte Emanuil și Perte Floare în vederea studierii amplasării unei a doua case pe parcela cu nr. cad. 1114, a reglementării accesului la terenul beneficiarilor din strada Drăgășanilor, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Cimbrului, respectiv Drăgășanilor și circulația juridică a terenurilor.

Terenul identificat cu nr. cad. 1114, în suprafață de 588 mp este înscris în CF NDF nr. 9715 - Oradea în favoarea lui Perte Emanuil și soția Perte Floare.

Amplasamentul studiat se afla în intravilanul localității în Cartierul Oncea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

In prezent pe terenul situat pe strada Cimbrului, colț cu strada Drăgășanilor se află o construcție în regim de înălțime parter cu destinația locuință unifamilială și un garaj.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R2 - zona destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Circulația în zonă se desfășoară din str. Ion Bogdan pe str. Cimbrului și str. Drăgășanilor nemodernizate. Din punct de vedere al dotărilor edilitare în zonă există rețele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construirea celei de a doua case, str. Cimbrului nr.36, nr. cad. 1114 Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Construirea celei de a doua case, în regim de înălțime P+M, cu destinația locuință și acces auto din str. Drăgășanilor Amplasarea construcțiilor se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei U3-Regementări:

  • -   limita de implantare; 20,0 m de la limita trotuarului;

  • -   retrageri: 1,95 m față de limita străzii Drăgășanilor, 1,0m față de mejdia stânga respectiv 0,6m față de mejdia posterioară ;

  • -   parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

  • -  POT propus= 43,44%, CUT propus = 0,576;

Organizarea circulației:

  • - circulația în zonă se desfășoară atât pe str. Cimbrului cât și pe str. Drăgășanilor;

  • - accesul auto la noua construcție se va asigura din str. Drăgășanilor;

Echiparea tehnico-edilitară: prin branșare la rețelele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare existente în zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Perte Emanuil și Perte Floare, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1194


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.