Hotărârea nr. 1190/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa de locuit S+P+M – Etapa II, str. Cântaretului, nr. cad. 17826 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă

de locuit S+P+M - Etapa II, str. Cântărețului, nr. cad. 17826 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 193049 din data de 10.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit S+P+M - Etapa II, str. Cântărețului, nr. cad. 17826 -Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei Herchi Carmen, în baza certificatului de urbanism nr. 3116/23.07.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit în zona străzii Cântărețului și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață de 395,0mp identificat cu nr. cadastral 17826 înscris în C.F. nr. 90059-Oradea se află în proprietatea beneficiarei Herchi Carmen, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord-vestică, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe strada Cântărețului, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1b, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Cântărețului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă și canalizare și rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit S+P+M - Etapa II, str. Cântărețului, nr. cad. 17826 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  construire casă familială în regim de înălțime S+P+M, pe parcela cu nr. cad. 17826;

 • -  amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei 4/U-Reglementări:

 • -  limita de implantare gard: 6,0m din axul prelungirii străzii Cântărețului (nr. topo 3578);

 • -  limita de implantare: 9,0m din axul prelungirii străzii Cântărețului (nr. topo 3578) lărgită la profil de

12,0m;

 • -  retrageri laterale: 12,13m față de mejdia stânga și respectiv minim 1,57m față de mejdia dreapta;

 • -  retragere spate: minim 1,0m;

 • -  POTmax = 30,0%, CUTmax = 0,50;

 • -  parcaj obligatoriu: minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -  Organizarea circulației: str. Cântărețului a fost reglementată la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 90058-Oradea aferent nr. cad. 17825, aflat în proprietatea Consiliului local al municipiului Oradea cu destinația de drum public;

 • -  dotările cu utilități a viitoarei construcții, presupune racordarea la rețelele de utilități existente în zonă: alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

 • -  asigurarea utilităților: alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, alimentarea cu energie electrică, se vor rezolva prin racord la rețelele existente, colectarea apelor meteorice se va face în rigole stradale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Herchi Carmen, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1190

Ionel Vila